ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.220.20; 35.240.60                                                                                                                     Leden 2018

Inteligentní dopravní systémy (ITS) –
Použití přenosných a mobilních zařízení k podpoře poskytování služeb ITS pro cestující –
Část 1: Obecné informace a definice případů užití

ČSN
ISO 13111-1

01 8471

 

Intelligent transport systems (ITS) – The use of personal ITS station to support ITS service provision for travellers –
Part 1: General information and use case definitions

Systèmes intelligents de transport (ITS) – Utilisation de la station ITS personnelle à l’appui de la fourniture du service ITS aux voyageurs –
Partie 1: Informations générales et définition des cas d’utilisation

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 13111-1:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 13111-1:2017. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma dává obecný přehled o aktuálních možnostech využití mobilních telefonů a dalších přenosných zařízení pro poskytování služeb ve veřejné dopravě (řidičům, cestujícím a chodcům). V tomto dokumentu podporované aplikace ITS zahrnují multimodální informační a navigační služby.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 13185-2 dosud nezavedena

ISO 15031-2 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 19132 (97 9851) Geometrická informace – Na lokalizaci založené služby – Referenční model

ČSN EN ISO 19133 (97 9847) Geografická informace – Služby založené na místě – Sledování a navigace

ČSN EN ISO 19134 (97 9850) Geometrická informace – Na lokalizaci založené služby – Multimodální trasování a navigace

ČSN ISO 21217 (01 8400) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační infrastruktura pro pozemní
mobilní zařízení (CALM) – Architektura

ČSN ISO/IEC 10731:2000 (36 9645) Informační technologie – Propojení otevřených systémů – Základní referenční model – Konvence pro definování služeb OSI

ČSN P CEN ISO/TS 17574:2017 (01 8384) Elektronický výběr poplatků – Směrnice pro systém bezpečnosti

ČSN EN ISO 15118-1 (30 0559) Silniční vozidla – Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí – Část 1: Obecná informace a definice případu použití

ČSN ETSI EN 302 665 V1.1.1 (87 5155) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační architektura

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o. – CTN, IČ 45276293, ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v.v.i.,
Mgr. David Bárta

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka


 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz