ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.220.20; 35.240.60                                                                                                                     Leden 2018

Inteligentní dopravní systémy – Rámec
pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) –
Část 10: Záchranný systém EMS/eCall

ČSN
ISO 15638-10

01 8318

 

Intelligent transport systems – Framework for cooperative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) –
Part 10: Emergency messaging system/eCall

Systèmes intelligents de transport – Cadre pour applications télématiques coopératives pour véhicules de fret commercial réglementé (TARV) –
Partie 10: Système de messagerie d’urgence/appel électronique

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 15638-10:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 15638-10:2017. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma se zabývá poskytováním záchranného systému eCall s použitím rámce, architektury a způsobů
komunikace TARV. Aplikace pro tísňové volání je v této normě specifikována jako součást (a jedna z více
možných aplikací) vzdáleného dohledu nad nákladní dopravou pomocí TARV. Norma popisuje scénář EMS
s rolemi účastníků a výměnu informací mezi nimi. Nabízí propojení informačních toků přes služby PSAP (prvního asistenčního kontaktního bodu pro eCall) a přes služby poskytované třetí stranou.

V případě události nebo nehody aplikační služba využívá bezdrátového spojení mezi stanicí ITS ve vozidle
a poskytovatelem aplikační služby za účelem přenesení tísňového volání z regulovaného vozidla (v rámci TARV) do bodu PSAP nebo přímo jednotce záchranné služby.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 15638-1 zavedena v ČSN ISO 15638-1 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 1: Rámec a architektura

ISO 15638-2 zavedena v ČSN ISO 15638-2 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 2: Parametry společné platformy používající CALM

ISO 15638-3 zavedena v ČSN ISO 15638-3 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 3: Provozní požadavky, postupy certifikace a opatření dohledu nad poskytovateli regulovaných služeb

ISO 15638-41) dosud nezavedena

ISO 15638-5 zavedena v ČSN ISO 15638-5 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 5: Generické informace o vozidle

ISO 15638-6 zavedena v ČSN ISO 15638-6 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 6: Regulované aplikace

EN 15722:2015 zavedena v ČSN EN 15722:2015 (01 8461) Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Minimální soubor dat pro eCall

EN 16102:2011 zavedena v ČSN EN 16102:2012 (01 8464) Inteligentní dopravní systémy – eCall – Provozní požadavky na podporu eCall třetí stranou

EN/TS 16405:2014 zavedena v ČSN P CEN/TS 16405:2018 (01 8465) Inteligentní dopravní systémy – Ecall – Doplňující specifikace datového konceptu pro těžká nákladní vozidla

Souvisící ČSN

ČSN ISO 10241-1 (01 0500) Terminologická hesla v technických normách – Část 1: Obecné požadavky a příklady zpracování

ČSN ISO 128-30 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 30: Základní pravidla kreslení pohledů

ČSN ISO 128-34 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 34: Zobrazování na strojnických výkresech

ČSN ISO 128-40 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 40: Základní pravidla kreslení řezů a průřezů

ČSN ISO 128-44 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 44: Kreslení řezů na strojnických výkresech

ČSN ISO 80000, ČSN EN 80000, ČSN EN ISO 80000 (soubor) (01 1300) Veličiny a jednotky

ČSN EN 60027 (soubor) (33 0100) Písmenné značky používané v elektrotechnice

ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů

ČSN EN 16454 (01 8465) Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Zkoušení shody systému eCall

ČSN ISO 15638-18 (01 8318) Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 18: ADR (nebezpečné zboží)

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 a 4 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o. – CTN, IČ 45276293, ve spolupráci s CDV, v. v. i., Ing. Eva Gelová

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.1)    Bude vydána.

Zdroj: www.cni.cz