PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.220.20; 35.240.60                                                                                                                     Leden 2018

Inteligentní dopravní systémy – Ecall –
Doplňující specifikace datového konceptu
pro těžká nákladní vozidla

ČSN P 
CEN/TS 16405

01 8466

 

Intelligent transport systems – Ecall – Additional data concept specification for heavy goods vehicles

Systèmes de transports intelligents – Sécurité – Spécification de conception de données additionnelles pour les poids lourds

Intelligente Verkehrssysteme – E-Sicherheit – Zusätzliche Datenkonzept-Spezifikation für Lastkraftwagen

Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi technické specifikace CEN/TS 16405:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the Technical Specification CEN/TS 16405:2017. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato technická specifikace definuje dodatečný datový koncept, který může být přenášen jako „volitelný doplňující datový koncept“, jak je definováno v EN 15722 eCall MSD. Ten může být přenesen z nákladního vozidla do PSAP v případě nehody nebo stavu nouze přes komunikační relaci eCall. Poskytuje specifikaci volitelného dodatečného datového konceptu pro nákladní vozidla s poskytnutím dynamických dat ohledně nákladu, které vozidlo veze v okamžiku spuštění eCall, se zvláštním důrazem na identifikaci nebezpečného zboží.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 15722 zavedena v ČSN EN 15722 (01 8461) Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Minimální soubor dat pro eCall

ISO/IEC 8825-2 dosud nezavedena

EN ISO 24978 zavedena v ČSN EN ISO 24978 (01 8460) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Zprávy tísňového volání pomocí jakéhokoliv dostupného bezdrátového média – Datový registr

Souvisící ČSN

ČSN ISO/IEC 8824-1 (36 9632) Informační technologie – Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1): Specifikace základního způsobu zápisu

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 a 4 normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o. – CTN, IČ 45276293, ve spolupráci s INTENS Corporation s.r.o.,    
Ing. Tomáš Stárek, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz