ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.10                                                                                                                                   Leden 2018

Optické vláknové kabely –
Část 2: Vnitřní kabely – Dílčí specifikace

ČSN
EN 60794-2
ed. 2

35 9223

idt IEC 60794-2:2017

Optical fibre cables –
Part 2: Indoor cables – Sectional specification

Câbles à fibres optiques –
Partie 2: Câbles intérieurs – Spécification intermédiaire

Lichtwellenleiterkabel –
Teil 2: LWL-Innenkabel – Rahmenspezifikation

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60794-2:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60794-2:2017. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-10-27 se nahrazuje ČSN EN 60794-2 (35 9223) ze srpna 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma je dílčí specifikací. Uvádí požadavky, které jsou použitelné pro vnitřní optické vláknové kabely používané v komunikačních sítích. Mohou být brány v úvahu i jiné typy aplikací, které vyžadují podobné typy kabelů.

 

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60794-2:2017 dovoleno do 2020-10-27 používat
dosud platnou ČSN EN 60794-2 (35 9223) ze srpna 2003.

Změny proti předchozí normě

Tato norma představuje technickou revizi textu a obsahuje následující významné změny ve srovnání s předchozí normou:

a)   specifikace byla zaktualizována pomocí křížových odkazů s IEC 60794-1-1 a IEC TR 61931;

b)   struktura dokumentu byla uspořádána obdobně jako IEC 60794-3 a byla přidána kapitola 4 týkající se optických vláken;

c)   byly přidány přenosové požadavky v kapitole 4;

d)   v článku 5 týkajícím se kabelových prvků a konstrukce byly představeny elektrické vodiče a uložení kabelových prvků;

e)   článek 5.13 týkající se identifikace byl rozdělen na barevné kódování vlákna, jednotky a pláště;

f)    návrh barevného kódování byl rozšířen, aby vyhovoval posledním kategoriím vláken;

g)   byl přidán článek 6 týkající se instalace a provozních podmínek;

h)   byly zjednodušeny zkoušky kabelových prvků a kabelů použitím tabulek na místo textu;

i)    byla přidána bibliografie.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60304 zavedena v ČSN IEC 304 (34 7701) Normalizované barvy izolace nízkofrekvenčních kabelů
a vodičů

IEC 60793-1-40 zavedena v ČSN EN 60793-1-40 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-40: Měřicí metody a zkušební postupy – Útlum

IEC 60793-2 zavedena v ČSN EN 60793-2 ed. 4 (35 9213) Optická vlákna – Část 2: Specifikace výrobku – Obecně

IEC 60793-2-10:2015 zavedena v ČSN EN 60793-2-10 ed. 5:2016 (35 9213) Optická vlákna – Část 2-10: Specifikace výrobku – Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1

IEC 60793-2-50 zavedena v ČSN EN 60793-2-50 ed. 5 (35 9213) Optická vlákna – Část 2-50: Specifikace
výrobku – Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B

IEC 60794-1-1:2015 zavedena v ČSN EN 60794-1-1 ed. 3:2016 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-1: Kmenová specifikace – Obecně

IEC 60794-1-21 zavedena v ČSN EN 60794-1-21 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-21: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Mechanické zkušební metody

IEC 60794-1-22 zavedena v ČSN EN 60794-1-22 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-22: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Environmentální zkušební metody

IEC 60794-1-23 zavedena v ČSN EN 60794-1-23 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-23: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Zkušební metody kabelových prvků

IEC 60794-1-24 zavedena v ČSN EN 60794-1-24 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-24: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Elektrické zkušební metody

IEC 60794-2 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60794-2 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 2: Vnitřní kabely

IEC 60811-202 zavedena v ČSN EN 60811-202 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 202: Základní zkoušky – Měření tloušťky nekovového pláště

IEC 60811-203 zavedena v ČSN EN 60811-203 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 203: Základní zkoušky – Měření vnějších rozměrů

IEC TR 61931 zavedena v ČSN IEC 61931 (35 9200) Vláknová optika – Terminologie

ISO/IEC 11801 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 60794-1-2 ed. 4 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-2: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Obecný návod

ČSN EN 60794-2-10 ed. 2 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 2-10: Vnitřní optické vláknové kabely – Rodová specifikace pro kabely simplexní a duplexní

ČSN EN 60794-3 ed. 2 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 3: Dílčí specifikace – Vnější kabely

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Pro účely tohoto dokumentu platí termíny, definice, značky a zkratky termínů podle IEC 60794-1-1 a IEC TR 61931.

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz