ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.240.67; 97.120                                                                                                                           Únor 2018

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) –
Část 6-1: Rozhraní – Rozhraní webové služby

ČSN
EN 50090- 6-1

36 8051

 

Home and Building Electronic Systems (HBES) –
Part 6-1: Interfaces – Webservice interface

Systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) –
Partie 6-1: Interfaces – Interface de services

Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG) –
Teil 6-1: Schnittstellen – Webservice Schnittstelle

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 50090-6-1:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 50090-6-1:2017. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma definuje normalizované rozhraní založené na webových službách mezi HBES a dalšími systémy informačních technologií (IT). Normalizované rozhraní je zapouzdřeno v bráně HBES, která je schopna komunikovat jak s domácím, tak s HBES otevřeným komunikačním systémem a s připojenými IT systémy. Brána HBES implementuje sadu kódovacích standardů (viz 10.2) a také různé protokoly výměny zpráv (viz 10.3), které umožňují vzdálený přístup k HBES otevřenému komunikačnímu systému přes internet nebo jinou širokopásmovou síť (WAN). Pro tento účel definují profily brány různé úrovně implementace (viz 10.4).

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 50090-1:2011 zavedena v ČSN EN 50090-1:2011 (36 8051) Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) – Část 1: Struktura normalizace

EN 50090-3-3 zavedena v ČSN EN 50090-3-3 (36 8051) Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) – Část 3-3: Aplikační hlediska – Model komunikace různých HBES a společné typy dat HBES

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz