ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.01                                                                                                                                     Únor 2018

Kvalita vod – Stanovení radia 226

ČSN 75 7622

 

Water quality – Determination of radium 226

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 7622 ze srpna 1998.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 4

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 5

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 5

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 5

4......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 5

5......... Chemikálie a činidla....................................................................................................................................................................... 5

6......... Přístroje a pomůcky......................................................................................................................................................................... 7

7......... Odběr a úprava vzorku................................................................................................................................................................... 7

8......... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 9

9......... Měření.............................................................................................................................................................................................. 10

10....... Kalibrace......................................................................................................................................................................................... 11

11....... Výpočty............................................................................................................................................................................................ 12

12....... Vyjadřování výsledků.................................................................................................................................................................... 12

13....... Kontrola znečištění činidel radioaktivními látkami.................................................................................................................. 12

14....... Statistické charakteristiky............................................................................................................................................................. 12

15....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 13

Příloha A (normativní) Hodnoty korekčních faktorů............................................................................................................................ 14

Příloha B (informativní) Statistické charakteristiky.............................................................................................................................. 15

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 16

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozím vydáním normy byly provedeny tyto změny:

    aktualizace a sjednocení veličin a jednotek používaných v této normě;

    aktualizace odkazů na citované normy;

    úprava informativní přílohy A;

    aktualizace statistických charakteristik informativní příloze B;

    celková úprava a zpřesnění textu normy.

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 75 0101 Vodní hospodářství – Základní terminologie

ČSN 75 7611 Jakost vod – Stanovení celkové objemové aktivity alfa

ČSN 75 7612 Jakost vod – Stanovení celkové objemové aktivity beta

ČSN 75 7614 Jakost vod – Stanovení uranu

ČSN 75 7624 Jakost vod – Stanovení radonu 222

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.

ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová, ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Ing. Barbora Sedlářová, RNDr. Diana Marešová, PhD., Ing. Eduard Hanslík, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 104 Kvalita vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Mastná

Úvod

Radium 226 (226Ra) může být obsaženo ve vodě v rozpuštěné a v nerozpuštěné formě. Každá z forem výskytu se stanovuje zvlášť. U vzorků s velmi nízkými obsahy nerozpuštěných látek lze použít postup pro stanovení 226Ra v rozpuštěné formě.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro stanovení objemové aktivity 226Ra ve vodách scintilačně emanometrickou metodou.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz