ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.10                                                                                                                                  Březen 2018

Skládané pláště, obklady a pláště z panelů –
Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled

ČSN 74 7251

 

Pleated peripheral walling of buildings – Requirements for installation, control accuracy and appearance check

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P 74 7251 z října 2015.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 4

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Společné požadavky na kvalitu zabudování konstrukcí ze sendvičových panelů a skládaných plášťů........................ 8

4.1...... Obecné požadavky.......................................................................................................................................................................... 8

4.2...... Zásady řešení konstrukcí................................................................................................................................................................ 8

4.3...... Odvod kondenzátu, dešťové vody a odvětrání konstrukce...................................................................................................... 8

4.4...... Dovolené geometrické tolerance viditelných částí zabudovaných konstrukci..................................................................... 9

4.4.1... Dovolené geometrické tolerance při přímé montáži................................................................................................................ 9

4.4.2... Dovolené geometrické tolerance při nepřímé montáži............................................................................................................ 9

4.4.3... Další ustanovení.............................................................................................................................................................................. 9

4.5...... Dilatační a montážní spáry............................................................................................................................................................ 9

4.6...... Kotvení............................................................................................................................................................................................. 10

4.7...... Prostupy.......................................................................................................................................................................................... 10

5......... Konstrukce obvodových plášťů ze samonosných sendvičových panelů s tepelnou izolací a povrchovými plechy.. 10

6......... Skládané víceplášťové konstrukce a obklady budovy........................................................................................................... 10

6.1...... Požadavky na přesnost plášťů a obkladů z hliníkových tažené (tlačených) obkladových profilů................................. 11

6.2...... Obkladové prvky z kovových plechů, svitkových kovových plechů a výrobků z nich – formátované plechy
a ohýbané kazety.......................................................................................................................................................................... 11

6.2.1... Formátované a válcované výrobky............................................................................................................................................ 11

6.2.2... Ohýbané výrobky........................................................................................................................................................................... 11

6.3...... Obkladové desky z plechů s plastovým nebo jiným jádrem a výrobky z nich – formátované desky a ohýbané
kazety............................................................................................................................................................................................... 11

6.4...... Vláknocementové ploché desky a vláknocementové dekorativní prvky vyrobené z nich, cementotřískové desky a desky na bázi cementu a organických hmot............................................................................................................................................. 11

6.5...... Keramické obkladové prvky........................................................................................................................................................ 11

6.6...... Skleněné obklady a sklokeramické obkladové prvky............................................................................................................ 11

6.7...... Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) – desky na bázi reaktoplastů a dekorativní výrobky z nich........................... 11

6.8...... Plastové obkladové profily a desky........................................................................................................................................... 11

6.9...... Dřevěné obkladové profily, přířezy a desky............................................................................................................................. 11

6.10.... Obklady z kamenných desek...................................................................................................................................................... 11

7......... Požadavky na vzhled a kvalitu povrchu.................................................................................................................................... 12

7.1...... Vizuální posuzování vzhledu – Metodika................................................................................................................................. 12

7.2...... Vizuální posuzování povrchové úpravy – společná ustanovení.......................................................................................... 12

7.3...... Vizuální posuzování konstrukcí ze samonosných sendvičových panelů s tepelnou izolací a povrchovými plechy.. 13

7.4...... Vizuální posuzování skládaných víceplášťových konstrukcí a obkladů............................................................................. 13

7.4.1... Hliníkové tažené (tlačené) obkladové profily........................................................................................................................... 13

7.4.2... Svitkové plechy a kontinuálně lakované výrobky z nich, profilované plechy, obkladové desky z plechů
s plastovým nebo jiným jádrem a výrobky z nich, obkladové kazety a lamely................................................................. 14

7.4.3... Titanzinkové svitkové plechy a výrobky z nich......................................................................................................................... 14

7.4.4... Vláknocementové ploché desky a dekorativní prvky vyrobené z nich................................................................................ 14

7.4.5... Keramické obkladové prvky........................................................................................................................................................ 14

Strana

7.4.6... Skleněné obkladové prvky a sklokeramické obkladové prvky............................................................................................. 14

7.4.7... Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) – desky na bázi reaktoplastů a dekorativní výrobky z nich........................... 14

7.4.8... Plastové obkladové profily a desky........................................................................................................................................... 15

7.4.9... Dřevěné obkladové profily, přířezy a desky............................................................................................................................. 15

7.4.10 Obkladové profily, přířezy a desky na bázi pryskyřic a dřeva nebo organické hmoty mimo vysokotlakých
dekorativních laminátů a dekorativní výrobky z nich.............................................................................................................. 15

7.4.11 Cementotřískové desky a desky na bázi cementu a organických hmot............................................................................. 16

7.5...... Vizuální posuzování obkladů, které není možné zařadit do článků 7.3 a 7.4.................................................................... 16

Příloha A (normativní) Dřevěné fasádní obklady................................................................................................................................ 17

A.1...... Technické požadavky................................................................................................................................................................... 17

A.1.2.. Ochrana před biologickým napadením konstrukčním řešením........................................................................................... 17

A.1.3.. Ochrana přirozenou trvanlivostí dřeva...................................................................................................................................... 17

A.1.4.. Chemická ochrana před biologickým napadením................................................................................................................. 17

A.1.5.. Povrchová úprava......................................................................................................................................................................... 18

A.1.6.. Kontrola a údržba.......................................................................................................................................................................... 18

A.2...... Ochrana dřevěných fasádních obkladů a dřevěných roštů................................................................................................... 18

A.2.1.. Konstrukční ochrana..................................................................................................................................................................... 18

A.2.2.. Přirozená trvanlivost dřeva.......................................................................................................................................................... 18

A.2.3.. Chemická ochrana........................................................................................................................................................................ 18

A.2.4.. Povrchová úprava......................................................................................................................................................................... 18

A.3...... Dřevěný materiál obkladu........................................................................................................................................................... 19

A.3.1.. Obklad z dřevěných frézovaných profilů.................................................................................................................................. 19

A.4...... Konstrukční řešení......................................................................................................................................................................... 20

A.4.1.. Připevňovací prostředky............................................................................................................................................................... 20

A.4.2.. Odvětrávací mezera...................................................................................................................................................................... 20

A.4.3.. Vzhled.............................................................................................................................................................................................. 21

Příloha B (normativní) Sendvičové panely skládané pláště a obklady – povolené tolerance zabudovaných prvků............. 22

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 24

 

Předmluva

Předpis řeší v České republice absenci normy, která by předepisovala požadavky na zabudování do stavby, stanovila standard geometrických přesností a vzhledu zabudovaných obvodových plášťů z panelů, zabudovaných skládaných obvodových plášťů a zabudovaných obkladů obvodových plášťů.

Změny proti předchozím normám

V porovnání s předchozím vydáním normy byly provedeny změny v kapitole 2, 4, 6 a 7.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 11303 (03 8204) Koroze kovů a slitin – Směrnice pro volbu způsobů ochrany proti atmosférické korozi

ČSN EN ISO 12944 (soubor) (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy

ČSN EN 62305 (soubor) (34 1390) Ochrana před bleskem

ČSN EN 1001 (soubor) (49 0001) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Terminologie

ČSN EN 12775 (49 0004) Desky z rostlého dřeva – Klasifikace a terminologie

ČSN EN 316 (49 0009) Dřevovláknité desky – Definice, klasifikace a značky

ČSN EN 313 (soubor) (49 0013) Překližované desky – Klasifikace a terminologie

ČSN EN 636 (49 2419) Překližované desky – Požadavky

ČSN EN 13353+A1 (49 2810) Desky z rostlého dřeva (SWP) – Požadavky

ČSN EN 14279+A1 (49 2920) Vrstvené dřevo (LVL) – Definice, klasifikace a specifikace

ČSN EN 1748-2-1 (70 1020) Sklo ve stavebnictví – Zvláštní základní výrobky – Sklokeramika – Část 2-1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

ČSN EN 572 (soubor) (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla

ČSN EN ISO 12543-6 (70 1015) Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 6: Vzhled

ČSN EN 1863 (soubor) (70 1042) Sklo ve stavebnictví – Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo

ČSN EN 12150 (soubor) (70 1570) Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě – Základní ustanovení

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě – Podmínky provádění – Část 1: Přesnost osazení

ČSN 73 0212 (soubor) Geometrická přesnost ve výstavbě – Kontrola přesnosti

ČSN 73 0540 (soubor) Tepelná ochrana budov

ČSN 73 0802 až ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

ČSN EN 13119 (74 7200) Lehké obvodové pláště – Terminologie

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (OTP) Nařízení Rady hlavního města Prahy
č. 10 ze dne 27. 5. 2016 (PSP)

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: ČKLOP, IČ 75108241; Ing. Milan Zápotocký, IČ 14474018; Ing. Zbyněk Vitošek, IČ 16091019,
ve spolupráci s Ing. Josefem Mikšátkem, CSc., IČ 13158589

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma určuje požadavky na navrhování, montáž a zabudování obvodových plášťů ze sendvičových panelů, skládaných plášťů a provětrávaných obkladů.

POZNÁMKA 1 Výrobek Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy je popsán a vymezen
ČSN EN 14509.

POZNÁMKA 2 Výrobek Skládané víceplášťové konstrukce nemá žádnou evropskou normu. Jeho hlavní konstrukční prvky jsou popsány ČSN EN 508-1, ČSN EN 508-2, ČSN EN 508-3 a ČSN EN 1090 (soubor).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz