ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.020; 91.140.50                                                                                                                           Únor 2018

Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 7-713:
Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech – Nábytek

ČSN 33 2000-7-713

idt IEC 60364-7-713:2013

Low-voltage electrical installations –
Part 7-713: Requirements for special installations or locations – Furniture

Installations électriques à basse tension –
Partie 7-713: Exigences pour les installations et emplacements spéciaux – Mobilier

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 60364-7-713:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard IEC 60364-7-713:2013. It was translated
by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version
.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 33 2000-7-713 z října 2005.

 


Předmluva

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje vzhledem k předchozímu vydání nový úvod doplněný v souladu s úvody nových norem části 700, změny v rozsahu platnosti normy, rozšíření na trojfázové napájení o proudu 32 A, odkazuje se na část 4-41 dodatečná ochrana a požaduje, aby pevné okruhy byly chráněny pomocí RCD se jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA, aktualizované údaje o normách IEC týkajících se kabelů a odstraňuje požadavky vztahující se na obecná pravidla, např. požadavky na svítidla.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60227-3 dosud nezavedena

IEC 60227-5 dosud nezavedena

IEC 60245-1 dosud nezavedena

IEC 60245-4 dosud nezavedena

IEC 60670-1 zavedena v ČSN EN 60670-1 (37 0100) Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 61535 zavedena v ČSN EN 61535 (37 0535) Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích

IEC 62440 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN IEC 60884-1 (35 4515) Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

Informativní údaje z IEC 60364-7-713:2013

Mezinárodní normu IEC 60364-7-713 vypracovala komise IEC/TC 64 Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 1996 a je jeho technickou revizí.

Toto vydání obsahuje vzhledem k předchozímu vydání následující významné technické změny:

    nový úvod doplněný v souladu s úvody nových norem části 700;

    byly učiněny změny v rozsahu platnosti. Požadavky části 7-713 jsou nyní platné pro elektrická zařízení
v nábytku, připojená k napájení se jmenovitým napětím Uo nepřesahujícím 230 V a celkovým zatěžovacím proudem nepřesahujícím 32 A;

    předchozí vydání se vztahovalo pouze na jednofázové napájení o proudu 16 A; toto nové vydání se vztahuje na trojfázové napájení o proudu 32 A;

    toto nové vydání odkazuje na část 4-41 dodatečná ochrana a požaduje, aby pevné okruhy byly chráněny pomocí RCD se jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA;

    normy IEC o kabelech byly aktualizovány;

    požadavky vztahující se na obecná pravidla, např. požadavky na svítidla, byly odstraněny.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

64/1873/FDIS

64/1880/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60364 s obecným názvem Elektrické instalace nízkého napětí je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Čtenář se upozorňuje na skutečnost, že příloha A uvádí všechny doložky „v některé zemi“ o odlišných praktikách méně trvalého charakteru, vztahující se k předmětu této normy.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Upozornění na národní doplňky

Do normy byla k článku 713.415.1 doplněna poznámka pod čarou, která je označena jako „POZNÁMKA K TÉTO NORMĚ“ vysvětlujícího charakteru a příloha NA (informativní), které obsahuje informace pro předcházení vzniku škod a úrazů při používání nábytku.

Vypracování normy

Zpracovatel: MEDIT Consult s. r. o., IČ 26837021, Ing. Karel Dvořáček, Ing. Bohuslav Kramerius

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Pavel Vojík

Úvod

Pro účely této části (IEC 60364-7-708) se použijí požadavky z obecných částí 1 až 6 IEC 60364.

Části IEC 60364-7-7XX obsahují zvláštní požadavky na zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech,
které jsou založeny na požadavcích obecných částí IEC 60364 (IEC 60364-1 až IEC 60364-6). Tyto části IEC 60364-7-7XX musí být vnímány v souvislosti s požadavky obecných částí.

Zvláštní požadavky této části IEC 60364 doplňují, upravují nebo nahrazují určité požadavky obecných částí IEC 60364 platné v době vydání této části normy. Nepřítomnost odkazu na vyloučení článku obecné části znamená možnost využití odpovídajících článků obecné části (nedatovaný odkaz).

Požadavky dalších částí 7XX mohou být důležité pro instalace, na které se vztahují požadavky této části. Tato část proto též může doplňovat, upravovat nebo nahrazovat určité požadavky platné v době vydání těchto částí.

Číslování této části sleduje vzory a odpovídající odkazy na IEC 60364. Čísla následující po čísle této části jsou čísla odpovídajících nebo kapitol IEC 60364, platných v době publikování této části jak jsou uvedeny v normativních odkazech tohoto dokumentu (datované odkazy).

Jestliže je nutné doplnit požadavky či vysvětlivky mající nepřímý vztah k ostatním částem souboru IEC 60364, pak číslování těchto článků je uvedeno takto 713.101, 713.102, 713.103, atd.

POZNÁMKA V případě, kdy byly vydány nové nebo změněné obecné části s modifikovaným číslováním po vydání této části, nemusí se shodovat čísla kapitol v této části 713 odkazující na obecnou část s nejnovějším vydáním obecné části. Datované odkazy musí být dodrženy.

713 Nábytek

713.1 Rozsah platnosti

Zvláštní požadavky této části IEC 60364 se týkají elektroinstalací vestavěných v nábytku (a v podobných předmětech), který je připojen k elektrické instalaci.

Příkladem jsou lůžka, skříně, stoly a vitríny, v nichž jsou instalována elektrická zařízení, jako jsou svítidla, instalační spojky podle IEC 61535, zásuvky, spínací zařízení a elektroinstalace.

Požadavky této části platí pro všechny druhy nábytku, bez ohledu na připojení k elektrické instalaci budovy, pokud nábytek spolu s jeho elektroinstalací není předmětem další publikace IEC.

Požadavky této části platí pro elektrická zařízení nábytku napojená na napájení se jmenovitým napětím UO nepřesahujícím 230 V a celkovým zatěžovacím proudem nepřesahujícím 32 A.

Tyto požadavky se nevztahují na elektrické spotřebiče a zařízení speciálně konstruované pro instalaci do nábytku a které jsou předmětem jiných norem IEC například radiové a televizní přijímače, chladničky a laboratorní stoly instalované v nábytku a připravené k připojení k elektrické instalaci budov prostřednictvím vidlic a zásuvek. Ve zvláštních objektech mohou platit další specifické požadavky, například viz IEC 60364-7-701.

713.2 Citované dokumenty

V tomto dokumentu jsou normativní odkazy na následující citované dokumenty (celé nebo jejich části), které jsou nezbytné pro jeho použití. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

IEC 60227-3 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 3:
Non-sheathed cables for fixed wiring

(Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně – Část 3: Vodiče pro pevná uložení)

IEC 60227-5 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 5:
Flexible cables (cords)

(Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V – Část 5: Ohebné kabely a šňůry)

IEC 60245-1 Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V – Part 1: General
requirements

(Pryžové izolované kabely – Jmenovité napětí do 450/750 V včetně Část 1: Obecné požadavky)

IEC 60245-4 Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V – Part 4: Cords and
flexible cables

(Pryžové izolované kabely – Jmenovité napětí do 450/750 V včetně Část 4: Šňůry a ohebné kabely)

IEC 60670-1 Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical
installations – Part 1: General requirements

(Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Obecné požadavky)

IEC 61535 Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations

(Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích)

IEC 62440 Electric cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V – Guide to use

(Elektrické kabely o jmenovitém napětí nepřesahujícím 450/750 V – Návod k použití)

713.3 Termíny a definice

Pro tento dokument platí dále uvedené termíny a definice.

713.3.1
nábytek
(furniture)
pohyblivé nebo nepohyblivé předměty, jako jsou psací stoly, křesla, stoly a pracovní stoly, skříně, regály
a postele, které se užívají při činnostech spojených s prací nebo odpočinkem

713.41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

713.415 Doplňková ochrana

713.415.1 Doplňková ochrana: proudové chrániče (RCD)

713.415.1.1

Doplňuje se následující:

Elektrická instalace nábytku musí být chráněna RCD se jmenovitým vybavovacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 mANP1).

713.52 Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení

Doplňuje se následující:

713.522.116 Výběr vedení

Elektroinstalace určená pro připojení nábytku k síti musí být:

    pevným vodičem, podle IEC 60227-3, nebo IEC 60245-1, jde-li o trvalé připojení nebo o připojení pomocí montážní spojky, je-li to použitelné, nebo pro běžné namáhání nebo těžké třídy podle IEC 62440;

    ohebným kabelem a žilami s pryžovou izolací pláště podle IEC 60245-4 nebo ohebným kabelem a žilami s izolací pláště z PVC podle IEC 60227-5, pro běžné namáhání nebo těžké třídy podle IEC 62440, jsou-li připojeny pomocí vidlice a zásuvky nebo montážní spojkou podle IEC 61535, je-li to použitelné.

Každé vedení uvnitř nábytku vystavené pohybu musí být provedeno ohebným kabelem nebo vodiči dle IEC 60245-4, nebo IEC 60227-5.

Kabely a šňůry musí být vhodně chráněny proti poškození. Musí být bezpečně připevněny k nábytku nebo umístěny v kabelovém potrubí, kabelovém kanálu, potrubí, kloubových systémech pro vedení kabelů, nebo v kanálech speciálně vytvořených při výrobě nábytku.

713.55 Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení

Doplňuje se následující:

713.553.101 Výběr příslušenství

Krabice pro zapuštěnou montáž musí plně vyhovovat předpisům pro elektroinstalační krabice určené pro duté stěny podle IEC 60670-1.

Krabice pro montáž na omítku musí být plně v souladu s IEC 60670-1.

Instalované příslušenství musí být tak umístěno, nebo opatřeno prostředky, které zabrání riziku vzniku elektrického nebezpečí při rozlití kapaliny, které může být rozumně očekáváno.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   POZNÁMKA K TÉTO NORMĚ Viz NA.1.

Zdroj: www.cni.cz