ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.080                                                                                                                                         Únor 2018

Malá plavidla – Kormidelní zařízení –
Převodové mechanismy

ČSN
EN ISO 13929

32 3205

idt ISO 13929:2001

Small craft – Steering gear – Geared link systems

Petits navires – Appareils à gouverner – Transmissions à engrenages

Kleine Wasserfahrzeuge – Steuerungssystem – Zahnsegmentgetriebe – Systeme mit direktem Anschuß

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13929:2017. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 13929:2017. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13929 (32 3205) ze srpna 2006.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Byla provedena aktualizace citovaných dokumentů a zavedena nová aktuální směrnice 2013/53/EU. Nově byla zavedena příloha ZA.

Souvisící ČSN

ISO 8848:1990 zavedena v ČSN EN 28848:1996 (32 4230) Malá plavidla – Dálkově ovládaná kormidelní zařízení

ISO 9775:1990 zavedena v ČSN EN 29775:1997 (32 4231) Malá plavidla – Systém dálkového ovládání pro samostatné přívěsné motory s výkonem od 15 kW do 40 kW

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES (94/25/EC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 96/2016 Sb. ze dne 16. března 2016, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a na vodní skútry, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Sýkora, IČ 76027589, Ing. Jiří Sýkora

Technická normalizační komise: TNK 128 Lodě a plovoucí zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN ISO 13929
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Srpen 2017

ICS 47.080                                                                                                          Nahrazuje EN ISO 13929:2001

Malá plavidla – Kormidelní zařízení – Převodové mechanismy
(ISO 13929:2001)

Small craft – Steering gear – Geared link systems
(ISO 13929:2001)

Petits navires – Appareils à gouverner –
Transmissions à engrenages
(ISO 13929:2001)

Kleine Wasserfahrzeuge – Steuerungssystem –
Zahnsegmentgetriebe – Systeme mit direktem Anschuß
(ISO 13929:2001)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-07-16.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                  Ref. č. EN ISO 13929:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

3......... Zobrazení převodového kormidelního mechanismu............................................................................................................... 8

4......... Konstrukční požadavky................................................................................................................................................................... 8

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

4.2...... Specifikace....................................................................................................................................................................................... 9

5......... Instalační požadavky.................................................................................................................................................................... 10

5.1...... Upevnění......................................................................................................................................................................................... 10

5.2...... Kormidelní dorazy......................................................................................................................................................................... 10

5.3...... Připojení převodovek.................................................................................................................................................................... 11

6......... Zkoušky ovládacího mechanismus........................................................................................................................................... 11

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 11

6.2...... Zkouška osovým zatížením......................................................................................................................................................... 11

6.3...... Zkouška tečným zatížením.......................................................................................................................................................... 12

7......... Označování..................................................................................................................................................................................... 12

8......... Příručky............................................................................................................................................................................................ 12

8.1...... Příručka uživatele.......................................................................................................................................................................... 12

8.2...... Příručka pro instalaci.................................................................................................................................................................... 12

Příloha ZA (normativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 2013/53/EU.................... 14

 

Evropská předmluva

Text ISO 13929:2001 vypracovala technická komise ISO/TC 188 Malá plavidla mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Text byl převzat jako EN ISO 13929:2017.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 13929:2001.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 13929:2001 byl schválen CEN jako EN ISO 13929:2017 bez jakýchkoliv modifikací.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který je vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly, která jsou uvedena v části 3 směrnic ISO/IEC.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Mezinárodní normu ISO 13929 vypracovala technická komise ISO/TC 188 Malá plavidla.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje minimální úroveň požadavků na konstrukci, funkci a instalaci převodových ovládacích mechanismů na všech typech malých plavidel o délce trupu až do 24 m.

Norma se netýká kormidelních mechanismů zahrnutých v ISO 8848 a ISO 9775.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz