ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.080                                                                                                                                         Únor 2018

Malá plavidla – Instalace zkapalněného
uhlovodíkového plynu (LPG)

ČSN
EN ISO 10239

32 5730

idt ISO 10239:2014

Small craft – Liquefied petroleum gas (LPG) systems

Petits navires – Installations alimentées en gaz de pétrole liquéfiés (GPL)

Kleine Wasserfahrzeuge – Flüssiggas-Anlagen (LPG)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10239:2017. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 10239:2017. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10239 ed. 2 (32 5730) z června 2015.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Byla provedena aktualizace citovaných dokumentů a zavedena nová aktuální směrnice 2013/53/EU. Byla změněna příloha ZA.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 7-1 zavedena v ČSN ISO 7-1 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 8434-1:2007 zavedena v ČSN EN ISO 8434-1:2008 (13 7885) Kovové trubkové spojky pro tekutiny a všeobecné použití – Část 1: 24° kónické spojky

ISO 8846 zavedena v ČSN EN ISO 8846 (32 6030) Malá plavidla – Elektrická zařízení – Ochrana proti vznícení okolních hořlavých plynů (ISO 8846:1990)

ISO 9094 zavedena v ČSN EN ISO 9094 (32 0240) Malá plavidla – Požární ochrana

ISO 10133 zavedena v ČSN EN ISO 10133 (32 6612) Malá plavidla – Elektrické systémy – Instalace stejnosměrného proudu malého napětí

ISO 10240 zavedena v ČSN EN ISO 10240 (32 0021) Malá plavidla – Příručka uživatele

ISO 12217-1 zavedena v ČSN EN ISO 12217-1 (32 0233) Malá plavidla – Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti – Část 1: Neplachetní plavidla s délkou trupu 6 m a větší

ISO 13297 zavedena v ČSN EN ISO 13297 (32 6613) Malá plavidla – Elektrické systémy – Instalace střídavého proudu

EN 751-2 zavedena v ČSN EN 751-2 (02 9285) Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy a horkou vodou – Část 2: Netvrdnoucí těsnicí prostředky

EN 751-3 zavedena v ČSN EN 751-3 (02 9285) Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy a horkou vodou – Část 3: Nespékané pásky z PTFE

EN 1254-2 zavedena v ČSN EN 1254-2 (13 8400) Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 2: Tvarovky s konci pro spoje měděných trubek sevřením

EN 1949 zavedena v ČSN EN 1949+A1 (06 1461) Specifikace pro instalaci systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech pro volný čas a pro účely ubytování v jiných vozidlech

EN 14291 zavedena v ČSN EN 14291 (63 3004) Pěnotvorný roztok pro detekci úniku plynu v instalacích

EN 15266 zavedena v ČSN EN 15266 (13 8910) Sestavy vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli pro rozvod plynu v budovách s pracovním tlakem do 0,5 bar

EN 16129:2013zavedena v ČSN EN 16129:2013 (06 1821) Regulátory tlaku, samočinné přepínací ventily s nej-
vyšším výstupním tlakem do 4 bar, s maximálním průtokem do 100 kg/h pro butan, propan a jejich směsi a s pří-
slušnými bezpečnostními zařízeními a adaptéry

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 10088:2014 (32 5222) Malá plavidla – Trvale instalované palivové soustavy

ČSN EN 624:2011 (06 1459) Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) – Uzavřené vytápěcí zařízení na LPG pro zabudování do vozidel a lodí

ČSN EN 721 (30 0044) Obytná vozidla pro volný čas – Požadavky na bezpečnostní větrání

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES (94/25/EC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 96/2016 Sb. ze dne 16. března 2016, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a na vodní skútry, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Sýkora, IČ 76027589, Ing. Jiří Sýkora

Technická normalizační komise: TNK 128 Lodě a plovoucí zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN ISO 10239
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Srpen 2017

ICS 47.080                                                                                                          Nahrazuje EN ISO 10239:2014

Malá plavidla – Instalace zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG)
(ISO 10239:2014)

Small craft – Liquefied petroleum gas (LPG) systems
(ISO 10239:2014)

Petits navires – Installations alimentées en gaz
de pétrole liquéfiés (GPL)
(ISO 10239:2014)

Kleine Wasserfahrzeuge – Flüssiggas-Anlagen (LPG)
(ISO 10239:2014)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-07-16.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                  Ref. č. EN ISO 10239:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

4......... Základní požadavky...................................................................................................................................................................... 10

5......... Regulátor tlaku............................................................................................................................................................................... 11

6......... Přívodní vedení LPG..................................................................................................................................................................... 11

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 11

6.2...... Potrubí............................................................................................................................................................................................. 12

6.3...... Hadice a hadicové rozvody......................................................................................................................................................... 12

6.4...... Materiály.......................................................................................................................................................................................... 13

6.5...... Instalace.......................................................................................................................................................................................... 13

6.6...... Uzavírací armatury........................................................................................................................................................................ 13

7......... Spotřebiče....................................................................................................................................................................................... 14

8......... Umístění a instalace tlakových láhví.......................................................................................................................................... 15

9......... Větrání............................................................................................................................................................................................. 15

10....... Zkoušky těsnosti instalace LPG.................................................................................................................................................. 16

11....... Elektrická zařízení jako zdroje vznícení.................................................................................................................................... 16

12....... Příručka uživatele.......................................................................................................................................................................... 16

13....... Přívodní vzduchovody a kouřovody pro odvod spalin............................................................................................................ 16

Příloha A (informativní) Konstrukční pokyny pro tlakové ztráty vlivem odporu potrubí................................................................ 18

Příloha B (normativní) Větrání................................................................................................................................................................. 19

Příloha C (normativní) Povinné pokyny v příručce uživatele............................................................................................................. 20

Příloha D (normativní) Spotřebiče pro vaření s integrovanou kartuší LPG o hmotnosti obsahu do 225 g............................... 22

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 23

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 2013/53/EU.................. 24

 

Evropská předmluva

Text ISO 10239:2014 vypracovala technická komise ISO/TC 188 Malá plavidla mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Text byl převzat jako EN ISO 10239:2017.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 10239:2014.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 10239:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 10239:2017 bez jakýchkoliv modifikací.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 188 Malá plavidla.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 10239:2008), které bylo technicky revidováno.

Revize zahrnuje tyto hlavní změny:

    vhodné uživatelské a výrobní kontroly těsnosti instalace LPG;

    specifikování vhodného materiálu pro hadice;

    popis informací, které nutno uvést v příručce uživatele;

    vyčištění LPG palivových článků zahrnutých do nebo vyjmutých z normy.

Úvod

Tato mezinárodní norma neobsahuje postupy pro uvedení nové instalace LPG do provozu ani údržby instalace nebo její vylepšení. Odborně způsobilé osoby odpovědné za uvedení instalace LPG do provozu mají používat příslušné národní předpisy a postupy vhodné pro dotyčné země.

1 Předmět normy

Předmětem této mezinárodní normy je trvalá instalace zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) a spotřebičů spalujících LPG na malých plavidlech o délce trupu až do 24 m.

Tato norma se nezabývá zařízeními používanými pro pohonné motory na LPG nebo generátory poháněné LPG.

Tato mezinárodní norma zahrnuje kuchyňské spotřebiče s vnitřními náplněmi LPG o obsahu 225 g nebo menší (viz příloha D).

Zahrnuje rovněž skladování všech LPG tlakových láhví, avšak není určena pro stanovení technických požadavků na tyto láhve, neboť na ně se vztahují národní předpisy.

Tato norma neobsahuje postupy pro uvádění instalací LPG do provozu.

Poznámka Nové konstrukce, materiály a metody montáže, pokud dávají alespoň stejné výsledky a byly schváleny odpovídajícími orgány, lze považovat za splnění požadavků této mezinárodní normy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz