ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.87; 87.040                                                                                                                        Březen 2018

Nátěrové hmoty – Termíny a definice

ČSN
EN ISO 4618

67 0010

idt ISO 4618:2014

Paints and varnishes – Terms and definitions

Peintures et vernis – Termes et définitions

Beschichtungsstoffe – Begriffe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 4618:2014. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 4618:2014. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4618 (67 0010) z června 2015.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 4618:2014 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 4618 z června 2015 převzala EN ISO 4618:2014 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 3251 (67 3031) Nátěrové hmoty a plasty – Stanovení obsahu netěkavých látek

ČSN EN ISO 8044 (03 8001) Koroze kovů a slitin – Základní termíny a definice

ČSN EN ISO 8501-1 (03 8221) Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků

ČSN ISO 8501-2 (03 8221) Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 2: Stupně přípravy dříve natřeného ocelového podkladu po místním odstranění předchozích povlaků

ČSN EN ISO 11124-1 (03 8234) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Specifikace kovových otryskávacích prostředků – Část 1: Obecný úvod a klasifikace

ČSN EN ISO 11126-1 (03 8236) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Specifikace kovových otryskávacích prostředků – Část 1: Obecný úvod a klasifikace

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Některé termíny obsažené v převzaté normě nemají v českém názvosloví obecně používané ekvivalenty. V pří-
slušných heslech je český termín nahrazen pěti tečkami (·····).

V seznamu změněných termínů obsaženém v předmluvě převzaté normy jsou termíny v jednotlivých jazycích uvedeny v pořadí jejich výskytu v normě. Česká verze tohoto seznamu neuvádí hesla, u kterých došlo jen k redakční úpravě českého textu beze změny termínu.

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k heslu 2.58 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s. r. o., IČ 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Mastná

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN ISO 4618
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Říjen 2014

ICS 01.040.87; 87.040                                                                                           Nahrazuje EN ISO 4618:2006

Nátěrové hmoty – Termíny a definice
(ISO 4618:2014)

Paints and varnishes – Terms and definitions
(ISO 4618:2014)

Peintures et vernis – Termes et définitions
(ISO 4618:2014)

Beschichtungsstoffe – Begriffe
(ISO 4618:2014)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-06-28.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                     Ref. č. EN ISO 4618:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 4618:2014) vypracovala technická komise ISO/TC 35 Nátěrové hmoty ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 139 Nátěrové hmoty, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním iden-
tického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orga-
nizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 4618:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 4618:2014 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy.............................................................................................................................................................................. 11

2......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 12

Příloha A (informativní) Abecední rejstřík............................................................................................................................................. 78

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 90

 


Předmluva

 

Foreword

 

Avant-propos

 

Vorwort

ISO (Mezinárodní organizace pro nor-
malizaci) je celosvětová federace ná-
rodních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypra-
covávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní orga-
nizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Meziná-
rodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elek-
trotechnice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide fede-
ration of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical com-
mittees. Each member body interested in a subject for which a technical com-
mittee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standar-
dization.

 

L’ISO (Organisation internationale de nor-
malisation) est une fédération mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations inter-
nationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

 

Die ISO (Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mit-
gliedskörperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitgliedskörperschaft, die sich für ein Thema interessiert, für das ein Tech-
nisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee mitzu-
arbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die ISO arbeitet bei allen Angelegenheiten der elektrotechnischen Normung eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Postupy použité při vypracování tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho pozdější udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména je zapotřebí upozornit na různá kritéria schvalování potřebná pro různé typy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz      
www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In par-
ticular the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see  
www.iso.org/directives).

 

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.iso.org/directives).

 

Die zur Erstellung dieses Dokumentes verwendeten Verfahren und diese, welche für ihre spätere Anwendung gedacht sind, sind in den ISO/IEC Direktiven, Teil 1. beschrieben. Insbe-
sondere die verschiedenen Annahme-
kriterien für verschiedene ISO Dokumente sollten beachtet werden. Dieses Doku-
ment wurde unter Berücksichtigung der Gestaltungsregeln der ISO/IEC Direktiven, Teil 2. (siehe          
www.iso.org/directives) erarbeitet.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO
nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoli paten-
tových právech identifikovaných v prů-
běhu vypracovávání dokumentu lze najít v Úvodu a-nebo v seznamu pro-
hlášení ISO o patentech (viz           
www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

 

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent docu-
ment peuvent faire l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l’élaboration du document sont indiqués dans l’Intro-
d
uction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l’ISO (voir
www.iso.org/brevets).

 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. Details zu allen während der Bearbeitung des Dokuments iden-
tifizierten Patentrechten sind in der Einleitung und/oder auf der ISO-Liste für Patentanmeldungen (siehe
www.iso.org/patents) zu finden.

Jakýkoli obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí pro usnadnění práce uživatelům a neznamená schvá-
lení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

 

Les appellations commerciales éventu-
ellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

 

Jegliche Handelsnamen, welche in diesem Dokument verwendet werden, dienen der Anwenderfreundlichkeit und stellen keine Anerkennung dar.

Vysvětlení významu termínů a výrazů specifických pro ISO, týkajících se po-
suzování shody, a informace o dodržo-
vání zásad WTO organizací ISO ohledně technických překážek obchodu (TBT) viz tato adresa:     
Foreword – Supplementary information.

 

For an explanation on the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO’s adhe-
rence to the WTO principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see the following URL:    
Foreword – Supplementary information.

 

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion de l’ISO aux principes de l’OMC concernant les obstacles tech-
niques au commerce (OTC), voir le lien suivant:     
Avant-propos – Informations supplémentaires.

 

Für eine Erklärung über die Bedeutung der ISO spezifischen Begriffe und Defi-
nitionen im Zusammenhang mit Kon-
formitätsbewertung sowie Informationen zu ISO’s Einhaltung der WTO-Prinzipien in den technischen Handelshemmnissen (TBT) siehe den folgenden Link:
Foreword – Supplementary information.

Komise odpovědná za tento dokument je ISO/TC 35 Nátěrové hmoty.

 

The committee responsible for this docu-
ment is ISO/TC 35, Paints and varnishes.

 

Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 35, Peintures et vernis.

 

Das für dieses Dokument zuständige Gremium ist ISO/TC 35, Paints and varnishes.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 4618:2006), u něhož došlo k technické revizi.

 

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 4618:2006), which has been technically revised.

 

Cette deuxième édition annule et rem-
place la première édition (ISO 4618:2006) qui a fait l’objet d’une révision technique.

 

Diese zweite Version ersetzt die erste Version (ISO 4618:2006), die technisch überarbeitet wurde.

Hlavní změny jsou uvedeny níže.

 

The main changes are listed below.

 

Les principales modifications sont listées ci-dessous.

 

Wurden folgende Änderungen vorge-
nommen:

a)  Byla přidána tato hesla: abraze, aerosol, vzhled, bublinka, zachování barevného odstínu, disperze, effect pigment (bez českého ekvivalentu), emulze, funkční pigment, nano-
aerosol, nanonátěr, nanodisperze, nanoemulze, nanoplnivo, nanofilm, nanoobjekt, nanopigment, nanostup-
nice, nátěr s nanostrukturou, nano-
suspenze, nanotextura, objemový podíl netěkavých látek, přetíratelnost jinou nátěrovou hmotou, funkční vlastnost, sypatelnost (dříve tekutost), reflow effect (bez českého ekvi-
valentu), reopexie, rust bloom (bez českého ekvivalentu), vryp, řez, dilatantní tečení, pseudoplastické tečení, struktura povrchu, suspenze, textura, tixotropie, viskoelasticita, viskozita, mez kluzu.

 

a)  The following terms have been added: abrasion, aerosol, appearance, bubble, colour retention, dispersion, effect pigment, emulsion, functional pigment, nanoaerosol, nanocoating, nanodis-
persion, nanoemulsion, nanoextender, nanofilm, nano-object, nanopigment, nanoscale, nanostructured coating, nanosuspension, nanotexture, non-volatile matter by volume, over-
coatability, performance, pourability (changed from flowability), reflow effect, rheopexy/rheopectic behaviour, rust back (synonym for flash rust), rust bloom, scratch, scribe, shear-thickening flow behaviour/dilatant flow behaviour, shear-thinning flow behaviour/pseudoplastic flow beha-
viour, surface structure, suspension,
texture, thixotropy/thixotropic beha-
viour, viscoelasticity, viscosity, yield
point/yield stress/yield value.

 

a)  Les termes suivants ont été ajoutés: abrasion, aérosol, aspect, bulle, noc-
servation de la couleur, dispersion, pigment d’effet, émulsion, pigment fonctionnel, nanoaérosol, nanorevê-
tement, nanodispersion, nanoémul-
sion, nanocharge, nanofilm, nano-objet, nanopigment, échelle nano-
métrique, revêtement nanostructure, nanosuspension, nanotexture, matière non volatile en volume, surcouvra-
bilité, performance, aptitude à l’écou-
lement (remplace écoulabilité), effet
de fluage, rhéopexie/comportement rhéopectique, retour de la rouille (synonyme d’enrouillement instantané), fleur de rouille, rayure, marquage, épaississement au cisaillement/
comportement dilatant, fluidification au cisaillement/comportement pseudo-
plastique, structure de surface, suspension, texture, thixotropie/
comportement thixotrope, viscoélas-
ticité, viscosité, seuil d’écoulement/
contrainte à la limite d’écoulement/
limite d’écoulement.

 

a)  Die folgenden Begriffe wurden neu aufgenommen: Abrieb, Aerosol, Erscheinungsbild/Appearance, Blase, Farbbeständigkeit, Dispersion, Effekt-
pigment, Emulsion, funktionelles Pigment, Nanoaerosol, Nanocoating, Nanodispersion, Nanoemulsion, Na-
nofüllstoff, Nanofilm, Nanoobjekt, Nanopigment, Nanomaßstab/nano-
skalig, nanostrukturierte Beschichtung, Nanosuspension, Nanotextur, Volu-
men nichtflüchtiger Anteile, Überla-
ckierbarkeit, Spritznebelaufnahme, Performance, Fließfähigkeit (von Pulverlack) (geändert von Riesel-
fähigkeit), Reflow-Effekt, Rheopexie/
rheopexes Verhalten, Flugrost, Kratzer, Ritz, scherverdickendes Flie-
ßverhalten/dilatantes Fließverhalten, scherverdünnendes Fließverhalten/
strukturviskoses Fließverhalten/pseu-
doplastisches Fließverhalten, Ober-
flächenstruktur, Suspension, Textur, Thixotropie/thixotropes Verhalten, Viskoelastizität, Viskosität, Fließgrenze.

b)  Byla upravena tato hesla: adhezní síla, zbytková lepivost (dříve dole-
pování), stárnutí, aglomerát, agregát, bezvzduchové stříkání, přípravek proti slepování (dříve bez českého ekvivalentu), přípravek proti pěnění, antifoulingová nátěrová hmota, měrná spotřeba, bariérová nátěrová hmota, biocid, krvácení, puchýř (nahrazuje heslo puchýřování), slepování (dříve slepení), vykvétání, opalescence (dří-
ve i zbělení), jas, křídování, vrstva nátěru (coat), nátěr (coating), na-
nášení nátěrové hmoty (coating), nátěrová hmota, způsob nanášení nátěru (dříve nanášení povlaku), koheze, barevný odstín (dříve jen barva), konzistence, koroze, praskání, tvoření kráterků, svraštění (dříve svraštění nátěrového filmu), praskání vzhledu krokodýlí kůže, crow’s foot cracking (bez českého ekvivalentu), odpěňovací přípravek, de-nibbing (bez českého ekvivalentu), špinivost, dirt retention (bez českého ekviva-
lentu), zasychání, životnost, barvivo, pružnost, leptání, plnivo, zbroušení hran do ztracena, ztuhnutí, film, tvorba filmu, bod vzplanutí, ohebnost, nerovnoměrné vyplavávání pigmentu, rovnoměrné vyplavávání pigmentu, tekutost (dříve tečení), přípravek pro zlepšení rozlivu, tvrdost, kry-
vost, nespojitost povlaku (dříve místo bez povlaku), stříkání za horka, uhlovodíková pryskyřice, impregnační prostředek, in-can preservative (bez českého ekvivalentu), překrytí, leafing, poškrábání (nahrazuje heslo odolnost proti poškrábání), maskování, meta-
merie, mrakovitost (dříve bez čes-
kého ekvivalentu), hmotnostní podíl netěkavých látek (dříve netěkavý podíl), pigmentovaná nátěrová hmota, pigment, disperze polymeru, doba zpracovatelnosti, stupeň přípravy povrchu, přetíratelnost stejnou nátě-
rovou hmotou (dříve jen přetíra-
tenost – rozdělení na dva termíny), pryskyřice, nanášení válečkem (dříve aplikace válečkem), slza (run), stupeň zarezavění, poteklina (dříve potekliny), tvorba poteklin, doba skladovatel-
nosti, dílenská základní nátěrová hmota, tmel, syntetická pryskyřice, tixotropní činidlo, lak (varnish), whitening in the grain (nově bez českého ekvivalentu).

 

b)  The following terms have been amended: adhesive strength, ageing, agglomerate, aggregate, airless spraying, anti-foaming agent, anti-fouling paint, application rate, barrier coating material, bleeding, binder, biocide, blistering (replaced by blister), blooming, brightness, chalking, coat, coating, coating material, coating process, cohesion, colour, colouring material, consistency/body, corrosion, cracking, cratering, crocodiling, crow’s foot cracking, defoaming agent, de-nibbing, dirt pick-up, dirt retention, drying, durability, dyestuff, elasticity, etching, extender, feather edging, feeding, filler, filling, film, film for-
mation, flash point, flexibility, floating, flooding, flow, flow agent, hardness, hiding power, holiday, hot spraying, hydrocarbon resin, impregnating material, in-can preservative, lap, leafing, mar resistance (changed to mar), masking, metamerism, non-volatile matter, paint, pigment, polymer dispersion, pot life, preparation grade, recoatability, resin, run, rust grade, sag, sagging, sheen, shelf life, shop primer, stopper, synthetic resin, thixotropic agent/thixotrope, varnish.

 

b)  Les termes suivants ont été modifiés: adhérence, vieillissement, agglomérat, agrégat, pulvérisation sans air, agent anti-mousse, peinture antisouillure, consommation spécifique, impression isolante, saignement, liant, biocide, cloquage (remplacé par cloque), ressuage, luminosité, farinage, couche, revêtement, produit de peinture, mode d’application, cohésion, couleur, matière colorante, consistance/corps, corrosion, craquelage, formation de cratères, peau de crocodile, pattes de corbeau, agent démoussant, égrenage, facilité d’encrassement, rétention de salissures, séchage, durabilité, colorant, élasticité, mor-
dançage, charge, dégradé en biseau, solidification, enduit, enduisage, feuil, formation du feuil, point d’éclair, souplesse, flottation, surflottation, tension, agent d’écoulement, dureté, pouvoir masquant, absence, pul-
vérisation à chaud, résine d’hydro-
carbure, produit d’imprégnation, agent de préservation en pot, reprise, feuilletage, résistance au tachage (remplacé par tache), masquage, métamérisme, matière non volatile, peinture, pigment, dispersion de polymères, délai d’utilisation après mélange, degré de préparation, recouvrabilité, résine, coulures, degré d’enrouillement, feston, festonnage, lustre, délai de stockage, primaire d’atelier, enduit de rebouchage, résine synthétique, agent thixotrope, vernis.

 

b)  Die folgenden Begriffe wurden überarbeitet: Haftfestigkeit/Adhäsi-
onsfestigkeit, Alterung, Agglomerat, Aggregat, Airless-Spritzen, Schaum-
verhinderungsmittel, Antifouling-Beschichtungsstoff, Verbrauch, Ab-
sperrmittel/Absperrgrund, Ausbluten, Bindemittel, Biozid, Blasenbildung (ersetzt durch Blase), Ausblühen, Helligkeit, Kreidung, Schicht, Beschich-
tung/Beschichten, Beschichtungsstoff, Beschichtungsverfahren/Beschichten, Kohäsion, Farbe, Farbmittel, Kon-
sistenz, Korrosion, Rissbildung, Kraterbildung, Krokodilhautbildung, Krähenfuß-Rissbildung, Entschäu-
mungsmittel, Köpfen, Schmutzauf-
nahme, Schmutzretention, Trocknung/
Härtung, Beständigkeit, Füllstoff, Elastizität, Beischleifen, Füllstoff, Beschleifen, Eindicken, Spachtel/
Spachtelmasse/Füller, Spachteln, Film, Filmbildung/Schichtbildung, Flammpunkt, Verformbarkeit/Flexi-
bilität, Ausschwimmen, Aufschwim-
men, Fließverhalten, Verlaufmittel, Härte, Deckvermögen, Fehlstelle, Heißspritzen, Kohlenwasserstoffharz, Imprägniermittel, Topfkonservierungs-
mittel/Lagerkonservierungsmittel, Ansatz, Leafing, Verkratzung, Abde-
cken, Metamerie, nichtflüchtiger Anteil, pigmentierter Beschichtungsstoff, Pigment, Polymerdispersion, Verar-
beitungszeit/Topfzeit, Vorbereitungs-
grad, Überarbeitbarkeit, Harz, Läufer, Rostgrad, Ablaufen/Abrutschen, Hän-
ger, sheen (en. kein deutscher Fach-
ausdruck vorhanden), Gebrauchs-
dauer, Füllspachtel, synthetisches Harz/Kunstharz, Thixotropiermittel, varnish (en. kein deutscher Fach-
ausdruck vorhanden).

c)  Byla vypuštěna tato hesla: blast primer (bez českého ekvivalentu), chromátování, emulzní nátěrová hmota/disperzní nátěrová hmota, tekutost (změněno na sypatelnost), vlasové trhlinky, vysokosušinová nátěrová hmota, místo bez povlaku (změněno na nespojitost povlaku).

 

c)  The following terms have been deleted: blast primer, chromating, emulsion paint/latex paint, coverage (as synonym for hiding power), flowability (changed to pourability), hair cracking, opacity (as synonym for hiding power), high solids, miss (as synonym for holiday).

 

c)  Les termes suivants ont été sup-
primés: primaire de protection après décapage, chromatation, peinture émulsion/peinture latex, couvrant (comme synonyme de pouvoir masquant), écoulabilité (remplacé par aptitude à l’écoulement), cra-
quelures capilliformes, opacité (comme synonyme de pouvoir masquant), peinture à haut extrait sec, manque (comme synonyme d’absence).

 

c)  Die folgenden Begriffe wurden ge-
strichen: Blastprimer, Chromatieren, Dispersionsbeschichtungsstoff/Dispersionsfarbe/Latexfarbe, coverage (en. als Synonym für hiding power, Deckvermögen), Rieselfähigkeit (ge-
ändert in: Fließfähigkeit (von Pul-
verlack)), Haarrissbildung, opacity (en. als Synonym für hiding power/
Deckvermögen), festkörperreicher Beschichtungsstoff/High-Solid, miss (en. als Synonym für holiday/
Fehlstelle).

 

1 Předmět normy

 

1 Scope

 

1 Domaine d’application

 

1 Anwendungsbereich

Tato mezinárodní norma definuje ter-
míny používané v oboru nátěrových hmot (včetně surovin pro nátěrové hmoty).

 

This International Standard defines terms used in the field of coating materials (paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes).

 

La présente Norme internationale définit des termes utilisés dans le domaine des produits de peinture (peintures, vernis et matières premières pour les peintures et vernis).

 

Diese Internationale Norm legt Begriffe fest, die auf dem Gebiet der Beschich-
tungsstoffe (Lacke, Anstrichstoffe und Rohstoffe für Lacke und Anstrichstoffe) verwendet werden.

Termíny vztahující se ke specifickým použitím a vlastnostem jsou uvedeny v normách, které se týkají těchto použití a vlastností (např. ochrany proti korozi, práškových nátěrových hmot).

 

Terms relating to specific applications and properties are dealt with in standards concerning those applications and pro-
perties, e.g. corrosion protection, coating powders.

 

Les termes relatifs aux propriétés et applications particulières sont traités dans les normes pertinentes, par exe-
mple la protection contre la corrosion, les poudres de revêtement.

 

Begriffe, die sich auf spezifische Anwen-
dungen und Eigenschaften beziehen, werden in Normen behandelt, die der-
artige Anwendungen und Eigenschaften betreffen, z. B. Korrosionsschutz, Pulverlacke.

Termíny týkající se nanotechnologií byly sladěny s ISO/TS 80004-4.

 

Terms on nanotechnologies are har-
monized with ISO/TS 80004-4.

 

Les termes relatifs aux nanotechno-
logies sont harmonisés avec    
l’ISO/TS 80004-4.

 

Begriffe zur Nanotechnologie sind mit ISO/TS 80004-4 abgestimmt.

Kromě termínů v angličtině a fran-
couzštině (ve dvou ze tří oficiálních jazyků ISO) tato mezinárodní norma uvádí navíc i ekvivalentní termíny v němčině, za které nese odpovědnost členská organizace za Německo (DIN). Za termíny a definice podle ISO však mohou být považovány pouze termíny a definice uvedené v jeho oficiálních jazycích.

 

In addition to terms in English and French (two of the three official ISO languages), this International Standard gives the equivalent terms in German; these are published under the res-
ponsibility of the member body for Germany (DIN). However, only the terms and definitions given in the official languages can be considered as ISO terms and definitions.

 

En complément des termes en anglais et français (deux des trois langues officielles de l’ISO), la présente Norme internationale donne les termes équi-
valents en allemand; ces termes sont publiés sous la responsabilité du comité membre pour l’Allemagne (DIN). Toutefois, seuls les termes et définitions donnés dans les langues officielles peuvent être considérés comme étant des termes et définitions de l’ISO.

 

Zusätzlich zu den Begriffen in Englisch und Französisch (zwei der insgesamt drei offiziellen ISO-Sprachen) sind in dieser Internationalen Norm die entspre-
chenden Begriffe in Deutsch enthalten; diese sind unter der Verantwortung des deutschen ISO-Mitglieds (DIN) veröffentlicht. Dennoch können nur die in den offiziellen Sprachen der ISO veröffentlichen Begriffe als ISO-Begriffe betrachtet werden.

POZNÁMKA 1 Termíny definované jinde v této mezinárodní normě jsou psány kur-
zívou
.

 

NOTE 1 Those terms that are defined elsewhere in this International Standard are shown in italics.

 

NOTE 1 Les termes qui sont définis ailleurs dans la présente Norme internati-
onale sont marqués en caractères italiques.

 

ANMERKUNG 1 In den Definitionen sind diejenigen Benennungen, für die an anderer Stelle in dieser Internationalen Norm Defi-
nitionen gegeben sind, durch Kursivdruck gekennzeichnet.

POZNÁMKA 2 Viz též ISO online brow-
sing platform (OBP):         
https://www.iso.org/obp/ui/

 

NOTE 2 See also the ISO online brow-
sing platform (OBP):         
https://www.iso.org/obp/ui/

 

NOTE 2 Voir aussi la plateforme de con-
sultation en ligne (OBP):  
https://www.iso.org/obp/ui/

 

ANMERKUNG 2 Siehe auch die online browsing platform (OBP):
https://www.iso.org/obp/ui/

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz