ICS 13.080.01; 17.240

ČSN

EN ISO 18589-3

 

40 4015

Květen 2018

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Měření radioaktivity v životním prostředí – Půda –
Část 3: Metoda stanovení radionuklidů emitujících záření gama gamaspektrometrií

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz