PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.240.20; 35.240.63                                                                                                                    Březen 2018

Elektronická fakturace –
Část 3-1: Metodika syntaktických vazeb základních prvků elektronické faktury

ČSN P
CEN/TS 16931-3-1

97 9901

 

Electronic invoicing –
Part 3-1: Methodology for syntax bindings of the core elements of an electronic invoice

Facturation électronique –
Partie 3-1: Méthodologie applicable aux correspondances syntaxiques des éléments essentiels
d’un facture électronique

Elektronische Rechnungsstellung –
Teil 3-1: Methodik für die Umsetzung der Kernelelemente einer elektronischen Rechnung in eine Syntax

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS 16931-3-1:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification CEN/TS 16931-3-1:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN/TS 16931-3-1:2017 vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Česká agentura pro standardizaci.

Je třeba, aby členové CEN oznámili existenci této CEN/TS stejným způsobem, jako je tomu u EN, a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět normalizace. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy v platnosti, dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

Informace o citovaných dokumentech

EN 16931-1 zavedena v ČSN EN 16931-1 (97 9901) Elektronická fakturace – Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury

CEN/TS 16931-3-2:2017 dosud nezavedena

CEN/TS 16931-3-3:2017 dosud nezavedena

CEN/TS 16931-3-4:2017 dosud nezavedena

ISO 15000-5:2014 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN P CEN/TS 16931-2 (97 9901) Elektronická fakturace – Část 2: Seznam syntaxí splňujících EN 16931-1

ČSN ISO 9735 (soubor) (97 9735) Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) – Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1)

ČSN EN ISO 3166-1 (97 1002) Kódy pro názvy zemí a jejich částí – Část 1: Kódy zemí

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Pro účely této normy jsou pro názvy sémantických datových typů použity anglické termíny a nejsou překládány do češtiny z důvodu počítačového zpracování a programovacích nástrojů, a také z důvodu jejich používání v odborné komunitě.

Z důvodu počítačového zpracování a programovacích nástrojů je popis tabulek rozvržení mapování přeložen do češtiny s uvedením odpovídajícího anglického termínu.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly doplněny národní poznámky upozorňující na vydání CEN/TR 16931-6 a na nesprávný odkaz na definice datových typů.

Vypracování normy

Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČ 61278386, Dr. Karel Jurák

Technická normalizační komise: TNK 42 Výměna dat

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Miroslav Škop

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE                                                                              CEN/TS 16931-3-1
TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFICATION                                                                       Červenec 2017

ICS 35.240.20; 35.240.63

Elektronická fakturace –
Část 3-1: Metodika syntaktických vazeb základních prvků elektronické faktury

Electronic invoicing –
Part 3-1: 
Methodology for syntax bindings of the core elements of an electronic invoice

Facturation électronique –
Partie 3-1: 
Méthodologie applicable
aux correspondances syntaxiques des éléments
essentiels
d'un facture électronique

Elektronische Rechnungsstellung –
Teil 3-1: 
Methodik für die Umsetzung
der Kernelelemente einer elektronischen Rechnung
in eine Syntax

Tato technická specifikace (CEN/TS) byla schválena CEN dne 2017-05-14 pro dočasné používání.

Doba platnosti této CEN/TS je zatím omezena na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky týkající se zejména toho, zda může být CEN/TS převedena na evropskou normu.

Je třeba, aby členové CEN oznámili existenci této CEN/TS stejným způsobem, jako je tomu u EN, a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy v platnosti (souběžně s CEN/TS), dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky          Ref. č. CEN/TS 16931-3-1:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Metodika............................................................................................................................................................................................ 8

4.1...... Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

4.2...... Sémantické sladění......................................................................................................................................................................... 9

4.3...... Strukturální sladění.......................................................................................................................................................................... 9

4.4...... Posouzení kardinality................................................................................................................................................................... 10

4.5...... Formátování datového typu......................................................................................................................................................... 11

4.6...... Hodnoty kódů................................................................................................................................................................................. 12

4.7...... Obchodní pravidla......................................................................................................................................................................... 12

4.8...... Dokumentace................................................................................................................................................................................. 12

5......... Křížové mapování mezi syntaxemi............................................................................................................................................ 14

5.1...... Úvod................................................................................................................................................................................................. 14

5.2...... Sémantická úroveň....................................................................................................................................................................... 15

5.3...... Strukturální úroveň........................................................................................................................................................................ 15

5.4...... Syntaktická úroveň........................................................................................................................................................................ 15

5.5...... Úroveň kardinality......................................................................................................................................................................... 15

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 16

Evropská předmluva

Tento dokument (CEN/TS 16931-3-1:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 434 Elektronická fakturace, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Tento dokument je součástí souboru dokumentů, sestávajícího se z:

    EN 16931-1:2017 Elektronická fakturace – Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury

    CEN/TS 16931-2:2017 Elektronická fakturace – Část 2: Seznam syntaxí splňujících EN 16931-1

    CEN/TS 16931-3-1:2017 Elektronická fakturace – Část 3-1: Metodika syntaktických vazeb základních prvků elektronické faktury

    CEN/TS 16931-3-2:2017 Elektronická fakturace – Část 3-2: Syntaktická vazba pro ISO/IEC 19845 (UBL 2.1), faktura a dobropis

    CEN/TS 16931-3-3:2017 Elektronická fakturace – Část 3-3: Syntaktická vazba pro UN/CEFACT XML, meziodvětvová faktura D16B

    CEN/TS 16931-3-4:2017 Elektronická fakturace – Část 3-4: Syntaktická vazba pro UN/EDIFACT INVOIC D16B

    CEN/TR 16931-4:2017 Elektronická fakturace – Část 4: Směrnice pro interoperabilitu elektronických faktur na přenosové úrovni

    CEN/TR 16931-5:2017 Elektronická fakturace – Část 5: Směrnice o používání odvětvových a národních rozšíření v souvislosti s EN 16931-1, metodika pro použití v reálném prostředí

    FprCEN/TR 16931-6:2017 Elektronická fakturace – Část 6: Výsledek testování normy EN 16931-1 z hlediska její praktické použitelnosti pro konečného uživateleNP1)

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Evropská komise předpokládá, že „Masové přijetí elektronické fakturace v EU by vedlo k významným hospodářským přínosům a odhaduje se, že přechodem od papírových faktur k fakturám elektronickým se za období šesti let ušetří přibližně 240 miliard EUR“1). Na základě tohoto zjištění „Komise chce, aby se elektronická fakturace stala převládající metodou fakturace v Evropě do roku 2020“.

V zájmu dosažení tohoto cíle si směrnice 2014/55/EU [5] o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek klade za cíl usnadnit hospodářským subjektům používání elektronických faktur při dodávání zboží, stavebních prací a služeb veřejné správě. Vymezuje především právní rámec pro zavedení evropské normy (EN 16931-1) pro sémantický datový model základních prvků elektronické faktury.

Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury – model základní faktury – popsaný v EN 16931-1, vychází z toho, že lze definovat omezenou, ale dostatečnou sadu informačních prvků, která podporuje obecně použitelné funkcionality souvisící s fakturami.

V souladu se směrnicí 2014/55/EU [5] budou všichni veřejní zadavatelé a ostatní zadavatelé v EU povinni přijímat a zpracovávat elektronickou fakturu, pokud bude obsahovat všechny základní prvky faktury definované v EN 16931-1, a taková faktura bude zpracována v některé ze syntaxí určených v příslušné technické specifikaci CEN/TS 16931-2 „Seznam syntaxí splňujících EN 16931-1“. Tato technická specifikace CEN/TS 16931-3-1:2017 definuje způsob, jakým by základní prvky faktury měly být mapovány na syntaxi. Navazující technické specifikace CEN použitím této metody mapují model základní faktury na syntaxi, jako jsou UBL (CEN/TS 16931-3-2), UN/CEFACT XML (CEN/TS 16931-3-3) a soubor norem ISO 9735 (UN/EDIFACT) (CEN/TS 16931-3-4).

Zajištěním sémantické interoperability elektronických faktur bude evropská norma a její pomocné produkty evropské normalizace sloužit k odstraňování překážek na trhu a překážek obchodu vyplývajících z existence odlišných vnitrostátních pravidel a norem – a přispívat tak k cílům stanovených Evropskou komisí.

1 Předmět normy

Tato technická specifikace (TS) určuje metodiku mapování mezi sémantickým modelem elektronické faktury uvedeným v EN 16931-1 a syntaxí. Pro každý prvek v sémantickém modelu (včetně dílčích prvků nebo doplňkových komponentů, jako jsou identifikátory schématu identifikace) by měl být v syntaxi definován prvek, který bude obsahovat příslušné informace. Jsou uvedeny všechny případy neshody sémantiky, formátu, kardinality nebo struktury.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA CEN/TR 16931-6 byla vydána v říjnu 2017.

1)       http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0712:FIN:cs:PDF.

Zdroj: www.cni.cz