ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.020                                                                                                                                     Březen 2018

Terminologická práce – Principy a metody

ČSN
ISO 704

01 0505

 

Terminology work – Principles and methods

Travail terminologique – Principes et méthodes

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 704:2009. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 704:2009. It was translated by the Czech Agency for Standardization. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 704 (01 0505) z února 2004.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozímu vydání je tato norma technicky zrevidována.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 1087-1 zavedena v ČSN ISO 1087-1 (01 0501) Terminologická práce – Slovník – Část 1: Teorie a aplikace

Souvisící ČSN

ČSN EN 45020 (01 0101) Normalizace a souvisící činnosti – Všeobecný slovník

ČSN ISO 843 (01 0145) Informace a dokumentace – Konverze řeckých znaků do latinky

ČSN ISO 639-1 (01 0182) Kódy pro názvy jazyků – Část 1: Dvoupísmenný kód

ČSN ISO 639-2 (01 0182) Kódy pro názvy jazyků – Část 2: Třípísmenný kód

ČSN ISO 9 (01 0185) Informace a dokumentace – Transliterace cyrilice do latinky – slovanské a neslovanské jazyky

ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů

ČSN ISO 10241-1 (01 0500) Terminologická hesla v technických normách – Část 1: Obecné požadavky a pří-
klady zpracování

ČSN ISO 10241-2 (01 0500) Terminologická hesla v technických normách – Část 2: Přejímání normalizovaných terminologických hesel

ČSN ISO 1087-2 (01 0501) Terminologická práce – Slovník – Část 2: Počítačové aplikace

ČSN ISO 860 (01 0502) Terminologická práce – Harmonizace pojmů a termínů

ČSN ISO 1951 (01 0503) Lexikografické značky a typografické konvence pro užívání v terminografii

ČSN ISO 15188 (01 0504) Směrnice pro management projektu normalizace terminologie

ČSN ISO 12616 (01 0506) Terminografie zaměřená na překlad

ČSN ISO 16642 (01 0507) Počítačové aplikace v terminologii – Systém pro značkování terminologie

ČSN EN ISO 3166-1 (97 1002) Kódy pro názvy zemí a jejich částí – Část 1: Kódy zemí

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 7 a k článkům B.1 a B.2.2 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká společnost pro jakost, z. s., IČ 00417955

Technická normalizační komise: TNK 114 Terminologie: principy a koordinace

Pracovník České agentury pro standardizaci: PhDr. Věra Vlková, CSc.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Terminologická práce – Principy a metody                                                                   ISO 704
                                                                                                                                                   Třetí vydání
                                                                                                                                                   2009-11-01

ICS 01.020

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva.............................................................................................................................................................................................. 5

0......... Úvod............................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy......................................................................................................................................................................... 9

2......... Citované dokumenty................................................................................................................................................................ 9

3......... Termíny a definice................................................................................................................................................................... 9

4......... Objekty..................................................................................................................................................................................... 10

5......... Pojmy....................................................................................................................................................................................... 10

5.1...... Povaha pojmů pro terminologickou práci......................................................................................................................... 10

5.2...... Obecné pojmy........................................................................................................................................................................ 11

5.3...... Individuální pojmy.................................................................................................................................................................. 11

5.4...... Charakteristiky........................................................................................................................................................................ 12

5.5...... Pojmové vztahy...................................................................................................................................................................... 18

5.6...... Pojmové systémy................................................................................................................................................................... 32

6......... Definice.................................................................................................................................................................................... 38

6.1...... Povaha definic........................................................................................................................................................................ 38

6.2...... Intenzionální definice............................................................................................................................................................ 39

6.3...... Zpracování definic................................................................................................................................................................. 40

6.4...... Doplňkové informace k definici.......................................................................................................................................... 47

6.5...... Vadné definice....................................................................................................................................................................... 49

7......... Označení.................................................................................................................................................................................. 54

7.1...... Druhy označení...................................................................................................................................................................... 54

7.2...... Termíny.................................................................................................................................................................................... 54

7.3...... Vlastní názvy........................................................................................................................................................................... 57

7.4...... Tvoření termínů a vlastních názvů...................................................................................................................................... 59

7.5...... Značky a symboly.................................................................................................................................................................. 64

Příloha A (informativní) Jiné typy definic....................................................................................................................................... 67

Příloha B (informativní) Příklady způsobů tvoření
termínů..................................................................................................................................................................................... 78

Příloha C (informativní) Kategorie vlastních názvů..................................................................................................................... 86

Bibliografie........................................................................................................................................................................................... 91

 

 

Foreword................................................................................................................................................................................................... 5

0......... Introduction................................................................................................................................................................................... 6

1......... Scope............................................................................................................................................................................................ 9

2......... Normative references................................................................................................................................................................ 9

3......... Terms and definitions................................................................................................................................................................ 9

4......... Objects........................................................................................................................................................................................ 10

5......... Concepts.................................................................................................................................................................................... 10

5.1...... Nature of concepts for terminology work............................................................................................................................. 10

5.2...... General concepts...................................................................................................................................................................... 11

5.3...... Individual concepts................................................................................................................................................................... 11

5.4...... Characteristics........................................................................................................................................................................... 12

5.5...... Concept relations...................................................................................................................................................................... 18

5.6...... Concept systems...................................................................................................................................................................... 32

6......... Definitions.................................................................................................................................................................................. 38

6.1...... Nature of definitions................................................................................................................................................................. 38

6.2...... Intensional definitions.............................................................................................................................................................. 39

6.3...... Definition writing....................................................................................................................................................................... 40

6.4...... Supplementary information to the definition....................................................................................................................... 47

6.5...... Deficient definitions................................................................................................................................................................. 49

7......... Designations.............................................................................................................................................................................. 54

7.1...... Types of designations.............................................................................................................................................................. 54

7.2...... Terms.......................................................................................................................................................................................... 54

7.3...... Appellations............................................................................................................................................................................... 57

7.4...... Formation of terms and appellations.................................................................................................................................... 59

7.5...... Symbols...................................................................................................................................................................................... 64

Annex A (informative) Other types of definitions............................................................................................................................ 67

Annex B (informative) Examples of term-formation
methods
...................................................................................................................................................................................... 78

Annex C (informative) Categories of appellations......................................................................................................................... 86

 

 

 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, na jejichž základě byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, že vznikne problém, který se týká souboru,
informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2009, Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CH. de Blandonnet 8 · CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní orga-
nizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektro-
technice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing Inter-
national Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v sou-
ladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

 

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

 

The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ISO 704 vypracovala technická komise ISO/TC 37 Terminologie a jiné jazykové a obsahové prostředky, subkomise SC 1 Principy a metody.

 

ISO 704 was prepared by Technical Committee ISO/TC 37, Terminology and other language and content resources, Subcommittee SC 1, Principles and methods.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 704:2000), které bylo technicky zrevidováno.

 

This third edition cancels and replaces the second edition (ISO 704:2000), which has been technically revised.

 

0 Úvod

 

0 Introduction

0.1 Přehled

 

0.1 Overview

Terminologické principy a metody uvedené v této me-
zinárodní normě jsou založeny na současném chápání a praktikách v terminologické práci.

 

The terminological principles and methods provided in this International Standard are based on current thinking and practices in terminology work.

Terminologická práce je multidisciplinární a při studiu pojmů a jejich vyjadřování ve speciálním jazyce a v běž-
ném jazyce čerpá podporu z řady disciplín (např. z logiky, epistemologie, filozofie vědy, lingvistiky, překladatelství, informatiky a z kognitivních věd). Kombinuje prvky z mnoha teoretických přístupů, které se zabývají po-
pisem, uspořádáním a předáváním znalostí.

 

Terminology work is multidisciplinary and draws support from a number of disciplines (e.g. logic, epistemology, philosophy of science, linguistics, translation studies, information science and cognitive sciences) in its study of concepts and their representations in special language and general language. It combines elements from many theoretical approaches that deal with the description, ordering and transfer of knowledge.

Terminologická práce, o níž pojednává tato meziná-
rodní norma, se zabývá terminologií používanou pro jednoznačnou komunikaci v přirozeném, lidském jazyce. Cílem terminologické práce, jak je popsáno v této mezinárodní normě, je tedy objasnění a standardizace pojmů a terminologie pro komunikaci mezi lidmi. Termi-
nologickou práci lze používat jako vstup pro modelo-
vání informací a pro modelování dat; tato mezinárodní norma však nepokrývá vztah s těmito oblastmi.

 

The terminology work dealt with in this International Standard is concerned with terminology used for un-
ambiguous communication in natural, human language. The goal of terminology work as described in this International Standard is, thus, a clarification and stan-
dardization of concepts and terminology for communication between humans. Terminology work may be used as input for information modelling and data modelling, but this International Standard does not cover the relation with these fields.

V souladu se současným trendem ve standardizaci týkajícím se poskytování řídicích principů je cílem této mezinárodní normy standardizovat základní prvky pro terminologickou práci. Obecným cílem této mezinárodní normy je poskytnout společný rámec uvažování a vy-
světlit, jak má organizace nebo skupina toto uvažování realizovat.

 

In line with the current trend in standardization towards providing guiding principles, this International Standard is intended to standardize the essential elements for terminology work. The general purposes of this International Standard are to provide a common framework of thinking and to explain how this thinking should be implemented by an organization or group.

Dalším cílem je poskytnout pomoc osobám zapojeným do managementu terminologie. Principy a metody mají být dodržovány nejen při zacházení s terminologickými informacemi, ale také při plánování a rozhodování podílejících se na managementu terminologické slovní zásoby. Hlavní činnosti mimo jiné zahrnují:

 

It is further intended to provide assistance to those involved in terminology management. The principles and methods should be observed not only for the mani-
pulation of terminological information but also in the planning and decision-making involved in managing a stock of terminology. The main activities include, but are not limited to, the following:

    identifikování pojmů a pojmových vztahů;

 

    identifying concepts and concept relations;

    analyzování a modelování pojmových systémů na základě identifikovaných pojmů a pojmových vztahů;

 

    analysing and modelling concept systems on the basis of identified concepts and concept relations;

    vyjadřování pojmových systémů pomocí pojmových diagramů;

 

    establishing representations of concept systems through concept diagrams;

    definování pojmů;

 

    defining concepts;

    přiřazování označení (převážně termínů) každému pojmu v jednom jazyce nebo ve více jazycích;

 

    attributing designations (predominantly terms) to each concept in one or more languages;

    zaznamenávání a prezentování terminologických údajů, zejména v tištěných a elektronických médiích (terminografie).

 

    recording and presenting terminological data, principally in print and electronic media (terminography).

Objekty, pojmy, označení a definice jsou pro termino-
logickou práci zásadní, a proto jsou základem této mezinárodní normy. Objekty jsou vnímány nebo myšleny a abstrahovány do pojmů, které jsou ve speciálních jazycích vyjadřovány označeními a/nebo definicemi. Soubor označení patřících do jednoho speciálního jazyka tvoří terminologii specifického oboru.

 

Objects, concepts, designations and definitions are fundamental to terminology work and therefore form the basis of this International Standard. Objects are perceived or conceived and abstracted into concepts which, in special languages, are represented by desi-
gnations and/or definitions. The set of designations belonging to one special language constitutes the terminology of a specific subject field.

0.2 Pravidla a způsob zápisu

 

0.2 Conventions and notation

„Terminologická práce“ v této mezinárodní normě a pro angličtinu označuje vědní obor; „terminologie“ užívaná v množném čísle nebo se členem (v angličtině) odkazuje na soubor označení v určitém oboru, jako je např. právní terminologie.

 

In this International Standard and for the English language,terminology work’ designates the discipline; ‘terminology’ used in the plural or preceded by an article refers to the set of designations of a particular subject field, such as legal terminology.

Kvůli jednotnosti v odkazech na objekty, pojmy, definice a označení se v této mezinárodní normě užívají tyto formulační zvyklosti:

 

For the sake of consistency in reference to objects, concepts, definitions, and designations, the following wording conventions are used in this International Standard:

    objekty

jsou vnímány nebo myšleny;

jsou abstrahovány nebo konceptualizovány (chá-
pány pojmově);

 

    objects

are perceived or conceived;

are abstracted or conceptualized into concepts;

    pojmy

zobrazují objekty nebo soubory objektů nebo jim odpovídají;

jsou v jazyce reprezentovány nebo vyjadřovány označeními nebo definicemi;

jsou uspořádány do pojmových systémů;

 

    concepts

depict or correspond to objects or sets of objects;


are represented or expressed in language by designations or by definitions;

are organized into concept systems;

    označení (termíny, vlastní názvy nebo značky)

označují nebo vyjadřují pojem;

jsou přiřazena pojmu;

 

    designations (terms, appellations or symbols)

designate or represent a concept;

are attributed to a concept;

    definice

definují, vyjadřují nebo popisují pojem.

 

    definitions

define, represent or describe the concept.

Čím je pojmový systém složitější, tím je užitečnější vyjasnit vztahy mezi pojmy pomocí formálního nebo grafického vyjádření. Pojmové vztahy mohou být formálně vyjádřeny v seznamu. Formální vyjádření používaná v této mezinárodní normě se u generických vztahů odsazují a číslují se s pomocí tečky (.)
a u partitivních vztahů se číslují s pomocí pomlčky (–), jako je tomu v dále uvedených vzorech:

 

The more complex a concept system is, the more useful it is to clarify relations among concepts by representing them formally or graphically. Concept relations can be represented formally in a list. The formal representations used in this International Standard are indented and numbered with a full stop (period) (.) for generic relations and numbered with a dash (–) for partitive relations, as in the following models:

 

Pro generické vztahy:

For generic relations:

Pro partitivní vztahy:

For partitive relations:

 

V této mezinárodní normě se používá nejobvyklejší způsob grafického vyjádření. Použití záznamu UML (jednotný jazyk pro modelování) pro terminologickou práci je popsáno v ISO/TR 24156.

 

The graphic representations used in this International Standard are the most typical ones. The use of UML (Unified Modelling Language) notation for terminology work is described in ISO/TR 24156.

 

stromový diagram pro vyjádření generických pojmových vztahů

tree diagram to represent generic concept relations

diagram ve formě hrábí pro vyjádření partitivních pojmových vztahů

rake diagram to represent partitive concept relations

čára s kótovacími šipkami na obou koncích pro vyjádření asociativních pojmových vztahů

line with arrowheads at each end to represent associative concept relations

 

Způsob záznamu používaný v této mezinárodní normě je tento:

 

The notation used throughout this International Standard is as follows:

    termíny označující pojmy definované           
v ISO 1087-1:2000 se píší kurzivou;

 

    terms designating concepts defined           
in ISO 1087-1:2000 are in italics;

    pojmy se označují jednoduchými uvozovkami;

 

    concepts are indicated by single quotes;

    označení (termíny, vlastní názvy a značky) se píší tučným písmem;

 

    designations (terms, appellations or symbols) are in boldface;

    charakteristiky jsou podtrženy;

 

    characteristics are underlined;

    příklady se uvádějí v rámečku.

 

    examples are boxed.

Tato mezinárodní norma se řídí směrnicemi ISO/IEC, část 2, 2004, pokud jde o používání „shall“ (musí), což vyjadřuje požadavek, a používání „should“ (má se), což vyjadřuje doporučení.

 

This International Standard follows the ISO/IEC Directives, Part 2, 2004 with regard to the use of “shall”, which indicates a requirement and the use of “should”, which indicates a recommendation.

Je třeba poznamenat, že příklady v této mezinárodní normě byly zvoleny a zjednodušeny pro ilustrativní účely. Překlad do jiných jazyků může pro objasnění podstaty problému vyžadovat výběr jiných příkladů.

 

It should be noted that the examples in this Inter-
national Standard have been chosen and simplified for illustrative purposes. Translation into other languages may necessitate the selection of other examples to illustrate the points.

Rovněž je třeba poznamenat, že příklady způsobů tvoření termínů v příloze B jsou specifické pro anglič-
tinu v anglické verzi a pro francouzštinu ve francouzské verzi. Příloha B se nemá překládat, má se ale při-
způsobit potřebám každého jazyka.

 

It should also be noted that the examples of term-formation methods, in Annex B, are specific to the English language in the English version and to the French language in the French version. Annex B should not be translated, but should be adapted to the needs of each language.

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato mezinárodní norma stanovuje základní principy a metody pro vypracování a sestavování terminologie jak v rámci standardizace, tak i mimo něj; popisuje pro-
pojení mezi objekty, pojmy a jejich terminologickými vyjádřeními. Rovněž stanovuje obecné principy upra-
vující tvoření termínů a vlastních názvů a zpracování definic. Úplné a kompletní pochopení těchto principů vyžaduje určitou průpravu v terminologické práci. Principy jsou obecné povahy a tato mezinárodní norma je po-
užitelná pro terminologickou práci ve vědecké, techno-
logické, průmyslové, administrativní a jiné oblasti.

 

This International Standard establishes the basic principles and methods for preparing and compiling terminologies both inside and outside the framework of standardization, and describes the links between objects, concepts, and their terminological represen-
tations. It also establishes general principles governing the formation of terms and appellations and the formulation of definitions. Full and complete under-
standing of these principles requires some background knowledge of terminology work. The principles are general in nature and this International Standard is applicable to terminology work in scientific, technological, industrial, administrative and other fields of knowledge.

Tato mezinárodní norma nestanovuje postupy pro uspořádání mezinárodních terminologických norem, které jsou zpracovány v ISO 10241.

 

This International Standard does not stipulate pro-
cedures for the layout of international terminology standards, which are treated in ISO 10241.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz