Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.180                                                                                                                                           Září 1997

Samolepicí pásky - Odlepování lepicí pásky

ČSN
EN 12035

77 0866

 

Self adhesive tapes - Flagging of adhesive tape

Rubans auto-adhésifs - Mise en drapeau des rubans adhésifs

Klebebänder - Ablösen von Klebebandenden (Flagging)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12035:1996. Evropská norma EN 12035:1996 má status české normy.

This standard is the Czech version of the EN 12035:1996. The European Standard EN 12035:1996 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12035 (77 0866) z března 1997.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1997                                                                                                     50457

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně převzetí EN 12035:1996 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 12035 z března 1997 převzala EN 12035:1996 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící ČSN

ČSN 77 0860 Samolepicí obalové pásky. Názvosloví

Vypracování normy

Zpracovatel: MSB LOGISTIK, s.r.o., Praha, IČO 416 95844, Ing. Jana Lukešová

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 12035

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Květen 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 83.180                                                                                                                                           

Deskriptory: adhesive tapes, tests, windings, peeling, ends

 

Samolepicí pásky - Odlepování lepicí pásky

 

 

 

Self adhesive tapes - Flagging of adhesive tape 

 

Rubans auto-adhésifs - Mise en drapeau des rubans adhésifs

 

Klebebänder - Ablösen von Klebebandendenden (Flagging)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-04-19.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................... 5

1  Předmět normy........................................................................................................................................................................ 6

2  Definice..................................................................................................................................................................................... 6

3  Podstata zkoušky..................................................................................................................................................................... 6

4  Zkušební zařízení..................................................................................................................................................................... 6

5  Zkušební  vzorky....................................................................................................................................................................... 6

6  Postup zkoušky........................................................................................................................................................................ 6

7  Vyjádření výsledků zkoušky.................................................................................................................................................... 7

8  Protokol o zkoušce.................................................................................................................................................................. 7


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 253 „Samolepicí pásky", jejímž sekretariátem je pověřen AFNOR.

Této evropské normě musí být udělen nejpozději  do listopadu 1996 status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do listopadu 1996.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje metodu měření odlepování pásky, které se může vyskytnout ve specifických podmínkách.

Znalost o odlepování je využitelná při  určení, zda adheze lepicí pásky k nosiči stejné lepicí pásky je přiměřená pro použití v případě, kde by se mohlo vyskytnout odvinutí. Odlepování se může vyskytnout v běžných podmínkách, během aktivačního cyklu lepidel nebo při ponoření do kapalin-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz