ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.70                                                                                                                                  Březen 2018

Elektromechanická elementární relé –
Část 2-1: Spolehlivost – Postup ověřování
hodnot B10

ČSN
EN 61810-2-1
ed. 2

35 3412

idt IEC 61810-2-1:2017

Electromechanical elementary relays –
Part 2-1: Reliability – Procedure for the verification of B10 values

Relais électromécaniques élémentaires –
Partie 2-1: Fiabilité – Procédure de vérification des valeurs de B10

Elektromechanische Elementarrelais –
Teil 2-1: Funktionsfähigkeit (Zuverlässigkeit) – Verfahren zum Nachweis der B10-Werte

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61810-2-1:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61810-2-1:2017. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-10-06 se nahrazuje ČSN EN 61810-2-1 (35 3412) z prosince 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje postupy zkoušky spolehlivosti pro elektromechanická elementární relé v případě, kdy se uplatňují zvýšené požadavky na ověřování spolehlivosti.

Zvláštní ustanovení jsou uvedena pro relé zabudovaná do bezpečnostně důležitých řídicích systémů strojního zařízení v souladu s normami IEC 62061 a ISO 13849-1. Hodnoty B10 těchto relé pro nebezpečná selhání jsou odvozeny od zkoušek definovaných touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61810-2-1:2017 dovoleno do 2020-10-06 používat
dosud platnou ČSN EN 61810-2-1 (35 3412) z prosince 2011.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání zahrnuje následující významné technické změny vzhledem k předchozímu vydání:

a)   omezení zkoušek na 10 M cyklů v kapitole 5;

b)   ve specifikovaných případech je snížen vyžadovaný počet zkušebních vzorků na 5;

c)   zavedení weibayesovské analýzy pro provozní zkoušky v kapitole 4.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61810-1:2015 zavedena v ČSN EN 61810-1 ed. 4:2016 (35 3412) Elektromechanická elementární relé – Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky

IEC 61810-2:2017 zavedena v ČSN EN 61810-2 ed. 3:2018 (35 3412) Elektromechanická elementární relé – Část 2: Spolehlivost

IEC 61810-3 zavedena v ČSN EN 61810-3 (35 3439) Elektromechanická elementární relé – Část 3: Relé
s nuceně ovládanými (mechanicky spřaženými) kontakty

IEC 62061 zavedena v ČSN EN 62061 (33 2208) Bezpečnost strojních zařízení – Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností

ISO 13849-1:2015 zavedena v ČSN EN ISO 13849:2017 (93 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 13849-2:2013 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 2: Ověřování platnosti

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČ 06578705

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Libor Válek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz