ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 45.060.01                                                                                                                                  Květen 2018

Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel –
Část 2: Elektrotechnické součástky – Obecná pravidla

ČSN
EN 60077-2
ed. 2

34 1510

idt IEC 60077-2:2017

Railway applications – Electric equipment for rolling stock –
Part 2: Electrotechnical components – General rules

Applications ferroviaires – Equipements électriques du matériel roulant –
Partie 2: Composants électrotechniques – Règles générales

Bahnanwendungen – Elektrische Betriebsmittel auf Bahnfahrzeugen –
Teil 2: Elektrotechnische Bauteile – Allgemeine Regeln

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60077-2:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60077-2:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-09-01 se nahrazuje ČSN EN 60077-2 (34 1510) z března 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60077-2:2017 dovoleno do 2020-09-01 používat
dosud platnou ČSN EN 60077-2 (34 1510) z března 2003.

Změny proti předchozí normě

Změny přijaté v této normě oproti předchozí normě jsou uvedeny v Informativních údajích z IEC 60077-2:2017.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-811:2017 dosud nezavedena

EN 60068-2-1 zavedena v ČSN EN 60068-2-1 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-1: Zkoušky – Zkouška A: Chlad

EN 60068-2-2 zavedena v ČSN EN 60068-2-2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-2: Zkoušky – Zkouška B: Suché teplo

EN 60068-2-30 zavedena v ČSN EN 60068-2-30 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-30: Zkoušky – Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické (cyklus 12 h + 12 h)

EN 60068-2-52 zavedena v ČSN EN 60068-2-52 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou (roztok chloridu sodného)

EN 60068-2-78 zavedena v ČSN EN 60068-2-78 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-78: Zkoušky – Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní

EN 60077-1:2017 zavedena v ČSN EN 60077-1 ed. 2:2018 (34 1510) Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel – Část 1: Obecné provozní podmínky a obecná pravidla

IEC 60417-DB databáze dostupná na webových stránkách IEC (www.iec.ch)

EN 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

IEC/TR 60943 zavedena v ČSN IEC 60943 (37 0677) Návod týkající se přípustného oteplení částí elektrického zařízení, zejména pro svorky

Souvisící ČSN

ČSN IEC 50(441):1995 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky

ČSN EN 60077-3 (34 1510) Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel – Část 3: Elektrotechnické součástky – Pravidla pro vypínače DC

ČSN EN 60077-4 (34 1510) Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel – Část 4: Elektrotechnické součástky – Pravidla pro vypínače AC

ČSN EN 60077-5 (34 1510) Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel – Část 5: Elektrotechnické součástky – Pravidla pro pojistky vysokého napětí

ČSN EN 60947-1 ed. 4 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN EN 60947-4-1 ed. 3 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů – Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

ČSN EN 61140 ed. 3 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN EN 61373 ed. 2 (33 3565) Drážní zařízení – Zařízení drážních vozidel – Zkoušky rázy a vibracemi

ČSN EN 50155 ed. 3 (33 3555) Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel

ČSN EN 50163 ed. 2 (33 3500) Drážní zařízení – Napájecí napětí trakčních soustav

ČSN EN 50121 (soubor) (33 3590) Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita

ČSN EN 50388 ed. 2 (33 3508) Drážní zařízení – Napájení a drážní vozidla – Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability

ČSN EN 50124 (soubor) (33 3501) Drážní zařízení – Koordinace izolace

ČSN EN 50125 (soubor) (33 3504) Drážní zařízení – Podmínky prostředí pro zařízení

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60077-2:2017

Mezinárodní normu IEC 60077-2 vypracovala technická komise IEC/TC 9 Elektrická drážní zařízení.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání IEC 60077-2 z roku 1999. Toto vydání jeho technickou revizi.

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny vzhledem k předchozímu vydání:

a) zkratová vypínací schopnost;

b) jmenovitý krátkodobý výdržný proud;

c) rozsah kritických proudů;

d) klimatické podmínky.

Tuto norma je třeba číst ve spojení s IEC 60077-1.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech.

FDIS

Zpráva o hlasování

9/2267/FDIS

9/2279/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Seznam všech částí souboru IEC 60077 se společným názvem Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Upozornění na národní poznámku

V normě je v kapitole 1 uvedena národní poznámka upřesňujícího charakteru.

Vypracování normy

Zpracovatel: Asociace podniků železničního průmyslu (ACRI), IČO 63832721, Ing. Přemysl Šolc, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 126 Elektrotechnika v dopravě

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 60077-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Listopad 2017

ICS 45.060.01                                                                                                           Nahrazuje EN 6077-2:2002

Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel –
Část 2: Elektrotechnické součástky – Obecná pravidla
(IEC 60077-2:2017)

Railway applications – Electric equipment for rolling stock –
Part 2: Electrotechnical components – General rules

(IEC 60077-2:2017)

Applications ferroviaires – Equipements électriques
du matériel roulant –
Partie 2: Composants électrotechniques – Règles générales
(IEC 60077-1:2017)

Bahnanwendungen – Elektrische Betriebsmittel
auf Bahnfahrzeugen –
Teil 2: Elektrotechnische Bauteile – Allgemeine Regeln
(IEC 60077-2:2017)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2017-09-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2017 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                   Ref. č. EN 60077-2:2017 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

Evropská předmluva

Text dokumentu 9/2267/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 60077-2, který vypracovala technická komise IEC/TC 9 Elektrická zařízení drážních vozidel, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60077-2:2017.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2018-06-01

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2020-09-01

Tento dokument nahrazuje EN 60077-2:2002.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60077-2:2017 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 6

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny, definice a zkratky.......................................................................................................................................................... 10

3.1...... Součástky........................................................................................................................................................................................ 10

3.2...... Části součástek.............................................................................................................................................................................. 12

3.3...... Provozní charakteristické veličiny.............................................................................................................................................. 13

3.4...... Zkratky............................................................................................................................................................................................. 16

4......... Třídění.............................................................................................................................................................................................. 16

5......... Charakteristiky............................................................................................................................................................................... 17

5.1...... Seznam charakteristik.................................................................................................................................................................. 17

5.2...... Typ součástky................................................................................................................................................................................. 17

5.3...... Jmenovité a mezní hodnoty hlavního obvodu......................................................................................................................... 17

5.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 17

5.3.2... Jmenovitá napětí........................................................................................................................................................................... 17

5.3.3... Jmenovité proudy.......................................................................................................................................................................... 17

5.3.4... Jmenovitě časové konstanty (pro DC spínací zařízení)......................................................................................................... 18

5.3.5... Jmenovitý účiník (pro AC spínací zařízeni).............................................................................................................................. 18

5.4...... Provozní četnosti........................................................................................................................................................................... 18

5.5...... Kategorie součástek..................................................................................................................................................................... 19

5.6...... Elektrické řídicí obvody................................................................................................................................................................. 19

5.7...... Pneumatické ovládací obvody.................................................................................................................................................... 19

5.8...... Ruční ovládání............................................................................................................................................................................... 19

5.9...... Elektrické pomocné obvody........................................................................................................................................................ 20

5.10.... Pneumatické pomocné obvody.................................................................................................................................................. 20

5.11.... Vrcholová oblouková napětí........................................................................................................................................................ 20

6......... Informace o výrobku..................................................................................................................................................................... 20

6.1...... Druh informací............................................................................................................................................................................... 20

6.1.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 20

6.1.2... Dokumentace součástek............................................................................................................................................................. 20

6.1.3... Další informace............................................................................................................................................................................. 21

6.2...... Označení......................................................................................................................................................................................... 21

6.3...... Pokyny pro skladování, instalaci, provoz a údržbu................................................................................................................. 21

7......... Normální provozní podmínky...................................................................................................................................................... 22

8......... Konstrukční požadavky a požadavky na funkční charakteristiku......................................................................................... 22

8.1...... Konstrukční požadavky................................................................................................................................................................ 22

8.1.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 22

8.1.2... Svorky a připojovací rozsah........................................................................................................................................................ 22

8.1.3... Svorka ochranného pospojování............................................................................................................................................... 22

8.2...... Požadavky na funkční charakteristiku....................................................................................................................................... 22

8.2.1... Pracovní podmínky....................................................................................................................................................................... 22

8.2.2... Mezní hodnoty teploty................................................................................................................................................................... 23

8.2.3... Činnost následující po nečinnosti.............................................................................................................................................. 23

8.2.4... Elektromagnetická kompatibilita (EMC)................................................................................................................................... 23

Strana

8.2.5... Emise akustického hluku............................................................................................................................................................. 23

8.2.6... Vzdušné vzdálenosti..................................................................................................................................................................... 23

8.2.7... Povrchové cesty............................................................................................................................................................................. 23

8.2.8... Spínací přepětí............................................................................................................................................................................... 24

8.2.9... Provozní charakteristika............................................................................................................................................................... 24

8.2.10 Odolnost proti vibracím a rázům................................................................................................................................................ 25

8.2.11 Odolnost proti krátkodobému proudu........................................................................................................................................ 25

9......... Zkoušky........................................................................................................................................................................................... 26

9.1...... Druhy zkoušek............................................................................................................................................................................... 26

9.2...... Ověření konstrukčních požadavků............................................................................................................................................. 26

9.3...... Typové zkoušky............................................................................................................................................................................. 26

9.3.1... Sledy zkoušek................................................................................................................................................................................ 26

9.3.2... Obecné podmínky pro zkoušky.................................................................................................................................................. 26

9.3.3... Sled zkoušek I: Obecné funkční charakteristiky...................................................................................................................... 27

9.3.4... Sled zkoušek II: Jmenovité provozní zapínací a vypínací schopnosti (přichází-li to v úvahu)........................................ 28

9.3.5... Sled zkoušek III: Odolnost proti vibracím a rázům.................................................................................................................. 29

9.3.6... Sled zkoušek IV: Rozsah kritických proudů.............................................................................................................................. 30

9.3.7... Sled zkoušek V: Klimatické podmínky...................................................................................................................................... 30

9.3.8... Sled zkoušek VI: Ostatní zkoušky............................................................................................................................................... 31

9.4...... Výrobní kusové zkoušky............................................................................................................................................................... 31

9.4.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 31

9.4.2... Funkční zkouška............................................................................................................................................................................ 31

9.4.3... Měření odporu nebo impedance................................................................................................................................................ 31

9.4.4... Vzduchotěsnost (pro pneumatické součástky)........................................................................................................................ 31

9.4.5... Dielektrická odolnost.................................................................................................................................................................... 31

9.4.6... Kontrola nastavení a činnosti ochranných zařízeni a relé (kalibrování)............................................................................. 31

Příloha A (normativní) Vztah mezi pomocnými kontakty a ustálenými stavy spínacího zařízení.............................................. 32

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 34

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 35

Obrázky

Obrázek A.1 – Vztah mezi pomocnými kontakty a ustálenými stavy spínacího zařízení 33

Tabulky

Tabulka 1 – Jmenovité časové konstanty. 18

Tabulka 2 – Mezní hodnoty oteplení a mezní hodnoty teploty. 23

Tabulka 3 – Ověřeni provozní charakteristiky pro součástky kategorie A1. 24

Tabulka 4 – Ověřeni provozní charakteristiky pro součástky kategorie A2. 25

Tabulka 5 – Ověřeni provozní charakteristiky pro součástky kategorie A3. 25

Tabulka 6 – Ověřeni provozní charakteristiky pro součástky kategorie A4. 25

Tabulka 7 – Seznam sledů zkoušek. 26

Tabulka 8 – Tolerance zkušebních hodnot 27

Tabulka 9 – Zkušební metoda a stupeň přísnosti 30

1 Rozsah platnosti

Kromě pravidel uvedených v IEC 60077-1, tato část IEC 60077 uvádí obecná pravidla pro všechny elektrotechnické součástky instalované v trakčních obvodech, pomocných obvodech a řídících obvodech atd. drážních
vozidel.

Tento dokument má přizpůsobit obecná pravidla uvedená v IEC 60077-1 všem elektrotechnickým součástkám pro drážní vozidla, aby se u příslušných součástek dosáhlo jednotnosti požadavků a zkoušek.

Elektrotechnické součástky jsou zejména spínací a řídící přístroje, zahrnující také relé, elektromagnetické spínací součástky, rezistory, pojistky atd. bez ohledu na způsob jejich řízení.

Nyní je běžnou praxí vestavění elektronických součástek nebo elektronických podsestav do elektrotechnických součástek. Přestože tento dokument neplatí pro elektronická zařízení, přítomnost elektronických součástek není důvodem pro vyloučení takových elektrotechnických součástek z rozsahu platnosti tohoto dokumentu.

Elektronické podsestavy odpovídají příslušné normě.

Některá z těchto pravidel, po dohodě mezi uživatelem a výrobcem, se používají pro elektrotechnické součástky instalované na jiných vozidlech, než jsou drážní vozidla, jako jsou důlní lokomotivy, trolejbusy atd.NP1)

Tento dokument stanoví:

a)   charakteristiky součástek,

b)   provozní podmínky, které musí součástky splňovat,

c)   zkoušky, které mají potvrdit, zda součástky odpovídají těmto charakteristikám za těchto provozních podmínek, a metody, které mají být použity pro tyto zkoušky,

d)   informace, které mají být vyznačeny na přístroji nebo přiloženy k přístroji.

Tento dokument nezahrnuje průmyslové elektrotechnické součástky, které odpovídají vlastní normě výrobku. Aby byla zajištěna uspokojivá činnost těchto součástek pro drážní vozidla, používá se tento dokument pouze pro stanovení zvláštních požadavků pro drážní zařízení. V tom případě by měly být ve zvláštním dokumentu stanoveny doplňující požadavky, které mají průmyslové součástky splňovat, např. že:

    mají být přizpůsobeny (například pro řídicí napětí, podmínky vnějšího prostředí atd.), nebo

    mají být instalovány a používány tak, aby nemusely snášet specifické podmínky na dráhách, nebo

    mají být provedeny doplňující zkoušky, aby se prokázalo, že tyto součástky mohou úspěšně snést podmínky na dráhách.

V případě, že existují rozdíly v požadavcích mezi tímto dokumentem a příslušnou normu výrobku pro drážní
vozidla, potom mají přednost požadavky výrobkové normy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Podle této normy nejsou trolejbusy považovány za drážní vozidla. Podle terminologie používané na dráhách jsou však drážními vozidly vozidla drah železničních (včetně metra), tramvajových, trolejbusových a lanových, tedy i trolejbusy (viz např. národní poznámka k oddílu 811-02 Typy drážních vozidel ČSN IEC 50(811):2003). V ČSN se tedy trolejbusy, na rozdíl od evropských norem, považují za drážní vozidla. Důlní lokomotivy se za drážní vozidla nepovažují.

Zdroj: www.cni.cz