ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.220.60                                                                                                                                  Duben 2018

Kontinuálně lakované kovové pásy –
Metody zkoušení –
Část 8: Odolnost v solné mlze

ČSN
EN 13523-8

03 8761

 

Coil coated metals – Test methods –
Part 8: Resistance to salt spray (fog)

Tôles prélaquées – Méthodes d’essai –
Partie 8: Résistance au brouillard salin

Bandbeschichtete Metalle – Prüfverfahren –
Teil 8: Beständigkeit gegen Salzsprühnebel

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13523-8:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13523-8:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13523-8 (03 8761) z října 2010.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 13523-0 zavedena v ČSN EN 13523-0 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení – Část 0: Obecný úvod

EN 13523-7:2014 zavedena v ČSN EN 13523-7:2015 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení – Část 7: Odolnost proti praskání při ohybu (T-ohyb)

EN 13523-19:2011 zavedena v ČSN EN 13523-19:2011 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení – Část 19: Návrh vzorku a metoda zkoušení pro atmosférickou expozici

EN 60454-2 zavedena v ČSN EN 60454-2 ed. 2 (34 6542) Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely – Část 2: Zkušební metody

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody

EN ISO 4628-2 zavedena v ČSN EN ISO 4628-2 (67 3071) Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování

EN ISO 4628-8:2012 zavedena v ČSN EN ISO 4628-8:2013 (67 3071) Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu nebo jiného umělého defektu

EN ISO 9227:2017 zavedena v ČSN EN ISO 9227:2017 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou

EN ISO 17872 zavedena v ČSN EN ISO 17872 (67 3101) Nátěrové hmoty – Návod na provedení řezů povlakem na kovových vzorcích pro korozní zkoušky

Souvisící ČSN

ČSN EN 1396 (42 1415) Hliník a slitiny hliníku – Svitky povlakovaných plechů a pásů pro všeobecné použití – Specifikace

ČSN EN 10169+A1:2012 (42 0923) Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky s povlakem) – Technické dodací podmínky

ČSN EN 23270 (67 3008) Nátěrové hmoty a jejich suroviny. Teploty a vlhkosti vzduchu pro kondicionování a zkoušení

ČSN EN ISO 4618 (67 0010) Nátěrové hmoty – Termíny a definice

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s. r. o., IČ 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník České agentury pro standardizaci: RNDr. Radka Kuleová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 13523-8
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červenec 2017

ICS 25.220.60                                                                                                         Nahrazuje EN 13523-8:2010

Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení –
Část 8: Odolnost v solné mlze

Coil coated metals – Test methods –
Part 8: Resistance to salt spray (fog)

Tôles prélaquées – Méthodes d’essai –
Partie 8: Résistance au brouillard salin

Bandbeschichtete Metalle – Prüfverfahren –
Teil 8: Beständigkeit gegen Salzsprühnebel

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-05-21.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                      Ref. č. EN 13523-8:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Podstata metody.............................................................................................................................................................................. 8

5......... Zařízení.............................................................................................................................................................................................. 8

6......... Vzorkování........................................................................................................................................................................................ 9

7......... Zkušební vzorky............................................................................................................................................................................... 9

7.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

7.2...... Varianta 1.......................................................................................................................................................................................... 9

7.3...... Varianta 2........................................................................................................................................................................................ 10

8......... Postup zkoušky.............................................................................................................................................................................. 10

8.1...... Zkušební podmínky....................................................................................................................................................................... 10

8.2...... Expozice zkušebních vzorků....................................................................................................................................................... 11

8.3...... Hodnocení...................................................................................................................................................................................... 11

8.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 11

8.3.2... Puchýřkování.................................................................................................................................................................................. 11

8.3.3... Koroze a/nebo delaminace......................................................................................................................................................... 11

9......... Vyjádření výsledků........................................................................................................................................................................ 11

10....... Preciznost....................................................................................................................................................................................... 12

11....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 12

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 13

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13523-8:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 139 Nátěrové hmoty, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13523-8:2010.

Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou:

a)     byly začleněny definice těchto termínů z EN ISO 4628-8: místo bez nátěru, umělý defekt, kruhový defekt, řez, plocha koroze, plocha delaminace;

b)    byly přidány definice hrany a hlavního hodnoceného povrchu;

c)     termín podkorodování byl změněn na koroze;

d)    bylo přidáno použití průbojníku k vytvoření otvoru;

e)     byl vložen odkaz na EN ISO 4628-8 ohledně hodnocení delaminace a koroze v okolí řezu;

f)     text byl redakčně upraven a citované dokumenty byly aktualizovány.

Soubor EN 13523 Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení sestává z těchto částí:

    Část 0: Obecný úvod

    Část 1: Tloušťka povlaku

    Část 2: Lesk

    Část 3: Rozdíl barevných odstínů – Přístrojové porovnání

    Část 4: Tvrdost tužkami

    Část 5: Odolnost proti rychlé deformaci (zkouška úderem)

    Část 6: Přilnavost po zkoušce hloubením

    Část 7: Odolnost proti praskání při ohybu (T-ohyb)

    Část 8: Odolnost v solné mlze

    Část 9: Odolnost proti ponoru do vody

    Část 10: Odolnost proti fluorescenčnímu UV záření a kondenzaci vody

    Část 11: Odolnost rozpouštědlům (zkouška otěrem)

    Část 12: Odolnost proti vrypu

    Část 13: Odolnost proti urychlenému stárnutí vlivem tepla

    Část 14: Křídování (Helmenova metoda)

    Část 15: Metamerie

    Část 16: Odolnost proti oděru

    Část 17: Přilnavost snímatelných fólií

    Část 18: Odolnost proti vzniku skvrn

    Část 19: Návrh vzorku a metoda zkoušení pro atmosférickou expozici

    Část 20: Přilnavost pěnové hmoty

    Část 21: Hodnocení vzorků vystavených vnějším povětrnostním vlivům

    Část 22: Rozdíl barevných odstínů – Vizuální porovnání

    Část 23: Barevná stálost ve vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého

    Část 24: Odolnost proti slepování a proti vzniku otisku při stohování

    Část 25: Odolnost proti vlhkosti

    Část 26: Odolnost proti kondenzující vodě

    Část 27: Zkouška odolnosti proti vlhkosti Sandwich testem

    Část 29: Odolnost proti působení atmosférického znečištění (sběr nečistot a expozice znečištění)

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato část souboru EN 13523 specifikuje postupy stanovení odolnosti organických povlaků na kovovém podkladu (kontinuálně nanášených) v solné mlze.

Pro ocel se obvykle používá neutrální solná mlha, pro hliník solná mlha s přídavkem kyseliny octové.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz