ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.220; 35.110; 91.140.50                                                                                                               Duben 2018

Výměna dat pro měření elektrické energie – Soubor DLMS/COSEM –
Část 5-3: Aplikační vrstva DLMS/COSEM

ČSN
EN 62056-5-3
ed. 3

35 6131

idt IEC 62056-5-3:2017

Electricity metering data exchange – The DLMS/COSEM suite –
Part 5-3: DLMS/COSEM application layer

Échange des données de comptage de l’électricité – La suite DLMS/COSEM –
Partie 5-3: Couche application DLMS/COSEM

Datenkommunikation der elektrischen Energiemessung – DLMS/COSEM –
Teil 5-3: DLMS/COSEM-Anwendungsschicht

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62056-5-3:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62056-5-3:2017. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-09-14 se nahrazuje ČSN EN 62056-5-3 ed. 2 (35 6131) z dubna 2017, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část souboru norem specifikuje aplikační vrstvu DLMS/COSEM v podmínkách struktury, služeb a protokolů pro klienty a servery COSEM a definuje, jak používat aplikační vrstvu DLMS/COSEM v různých komunikačních profilech. Definuje služby pro ustavení a uvolnění asociací aplikace a služeb datové komunikace pro přístup
metod a atributů objektů rozhraní COSEM definovaných v ČSN EN 62056-6-2 ed.2 (35 6131) při použití odkazu buď na logický název (LN) nebo na krátký název (SN).

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62056-5-3:2017 dovoleno do 2020-09-14 používat dosud platnou ČSN EN 62056-5-3 ed. 2 (35 6131) z dubna 2017.

Změny proti předchozí normě

Podstatné technické změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny v příloze K (informativní).

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61334-4-41:1996 zavedena v ČSN EN 61334-4-41:2001 (33 4740) Automatizace dodávky elektrické
energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení – Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat – Oddíl 41: Aplikační protokoly – Specifikace zpráv pro distribuční síť

IEC 61334-6:2000 zavedena v ČSN EN 61334-6:2001 (33 4760) Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení – Část 6: Kódovací pravidlo A-XDR

IEC 62056-6-2:2017 zavedena v ČSN EN 62056-6-2 ed. 3:2018 (35 6131) Výměna dat pro měření elektrické energie – Soubor DLMS/COSEM – Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM

IEC 62056-8-3:2013 zavedena v ČSN EN 62056-8-3:2014 (35 6131) Výměna dat pro odečet elektroměru – Soubor DLMS/COSEM – Část 8-3: Profil PLC S-FSK pro sousední sítě

IEC/TR 62051:1999 nezavedena

IEC/TR 62051-1:2004 dosud nezavedena

ISO/IEC 8824-1 zavedena v ČSN ISO/IEC 8824-1 (36 9632) Informační technologie – Abstraktní syntaxe
způsobu zápisu jedna (ASN.1): Specifikace základního způsobu zápisu

ISO/IEC 8825-1:2015 dosud nezavedena

ISO/IEC 15953:1999 zavedena v ČSN ISO/IEC 15953:2003 (36 9677) Informační technologie – Propojení
otevřených systémů – Definice služby pro prvek služby řízení asociace objektů aplikační služby

ISO/IEC 15954:1999 zavedena v ČSN ISO/IEC 15954:2003 (36 9676) Informační technologie – Propojení
otevřených systémů – Protokol v režimu se spojením pro prvek služby řízení asociace objektů aplikační služby

FIPS PUB 180-4:2012 nezavedena, dostupná na        
http://ws680.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=910977

FIPS PUB 186-4:2013 nezavedena, dostupná na http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.186-4.pdf

FIPS PUB 197:2001 nezavedena, dostupná na http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdf

ITU-T V.44:2000 nezavedena, dostupná na https://www.itu.int/rec/T-REC-V.44-200011-I/en

ITU-T X.509:2008 nezavedena, dostupná na http://www.itu.int/rec/T-REC-X.509-200811-S

ITU-T X.693 nezavedena, dostupná na https://www.itu.int/rec/T-REC-X.693/en

ITU-T X.693 Corrigendum 1 nezavedena, dostupná na https://www.itu.int/rec/T-REC-X.693/en

ITU-T X.694 nezavedena, dostupná na http://www.itu.int/itu-t/recommendations/rec.aspx?rec=X.694

ITU-T X.694 Corrigendum nezavedena, dostupná na   
http://www.itu.int/itu-t/recommendations/rec.aspx?rec=X.694

NIST SP 800-21:2005 nezavedena, dostupná na         
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-21/second-edition/archive/2005-12-01

NIST SP 800-32:2001 nezavedena, dostupná na https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-32/final

NIST SP 800-38D nezavedena, dostupná na   
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-38d.pdf

NIST SP 800-56A nezavedena, dostupná na   
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-56a/revised/archive/2007-03-14

NIST SP 800-57 nezavedena, dostupná na     
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-57/sp800-57-Part1-revised2_Mar08-2007.pdf

NSA1 nezavedena, dostupná na https://www.iad.gov/iad/library/ia-guidance/ia-solutions-for-classified/-
algorithm-guidance/suite-b-implementers-guide-to-fips-186-3-ecdsa.cfm

NSA2 nezavedena, dostupná na https://www.scribd.com/document/223586346/SuiteB-Implementer-G-11-
Suite-B-Implementer-s-Guide-to-NIST-SP-800-56A3808

NSA3 nezavedena, dostupná jako RFC 5759 na https://tools.ietf.org/html/rfc5759

RFC 3394:2002 nezavedena, dostupná na https://www.ietf.org/rfc/rfc3394.txt

RFC 5280 nezavedena, dostupná na https://www.ietf.org/rfc/rfc5280.txt

Souvisící ČSN

ČSN IEC 60050-300 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Elektrická a elektronická měření
a měřicí přístroje – Část 311: Všeobecné termíny měření – Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření – Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů – Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje

ČSN EN 61334-4-32:2001 (33 4740) Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení – Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat – Oddíl 32: Vrstva datového spoje – Řízení logického spoje (LLC)

ČSN EN 61334-4-511:2000 (33 4740) Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení – Část 4-511: Protokoly dálkového přenosu dat – Systémové řízení – CIASE protokol

ČSN EN 61334-4-512:2002 (33 4740) Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení – Část 4-512: Protokoly dálkového přenosu dat – Systémové řízení pomocí profilu 61334-5-1 – Informační Základna Řízení (MIB)

ČSN EN 61334-5-1:2002 (33 4750) Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení – Část 5-1: Profily nižších vrstev – Profil s klíčováním posuvem rozprostřeného kmitočtu (S-FSK)

ČSN EN 62056-6-1 ed. 3:2018 (35 6131) Výměna dat pro odečet elektroměru – Soubor DLMS/COSEM –
Část 6‑1: Objekt identifikačního systému (OBIS)

ČSN EN 62056-7-3:2017 (35 6131) Výměna dat pro odečet elektroměru – Soubor DLMS/COSEM – Část 7‑3: Drátové a bezdrátové komunikační profily M-bus pro místní a sousední sítě

ČSN EN 62056-7-6:2014 (35 6131) Výměna dat pro měření elektrické energie – Soubor DLMS/COSEM –
Část 7-6: Třívrstvý komunikační profil založený na HDLC orientovaný na spojení

ČSN EN 62056-8-5 (35 6131) Výměna dat pro odečet elektroměru – Soubor DLMS/COSEM – Část 8-5: Úzkopásmový komunikační profil OFDM G3-PLC pro sousední sítě

ČSN EN 62056-9-7:2014 (35 6131) Výměna dat pro měření elektrické energie – Soubor DLMS/COSEM –
Část 9-7: Komunikační profil pro sítě TCP-UDP/IP

ČSN EN ISO/IEC 7498-1:1997 (36 9614) Informační technologie – Propojení otevřených systémů – Základní referenční model – Základní model (ISO/IEC 7498-1:1994)

ČSN ISO/IEC 8802-2:1999 (36 9206) Informační technologie – Telekomunikace a výměna informací mezi systémy – Lokální a metropolitní sítě – Specifické požadavky – Část 2: Řízení logického spoje

ČSN ISO/IEC 9545:1996 (36 9222) Informační technika – Propojení otevřených systémů – Struktura aplikační vrstvy

ČSN ISO/IEC 9798-1:2011 (36 9743) Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Autentizace entit – Část 1: Všeobecně

ČSN ISO/IEC 9798-2:2011 (36 9743) Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Autentizace entit – Část 2: Mechanismy využívající symetrické šifrovací algoritmy

ČSN ISO/IEC 9798-3+Amd. 1:2012 (36 9743) Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Autentizace entit – Část 3: Mechanismy využívající techniky digitálního podpisu

ČSN ISO/IEC 10731:2000 (36 9645) Informační technologie – Propojení otevřených systémů – Základní referenční model – Konvence pro definování služeb OSI

ČSN ISO/IEC 13239:2010 (36 9263) Informační technologie – Telekomunikace a výměna informací mezi systémy – Procedury řízení datového spoje vysoké úrovně (HDLC)

ČSN ISO/IEC 15945:2004 (36 9793) Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Specifikace služeb TTP na podporu aplikace digitálních podpisů

ČSN ISO 2110:1994 (36 9340) Informační technika – Datová komunikace – 25-pólový konektor rozhraní KZ/UZ a přiřazení čísel kontaktům

ČSN EN 13757-2:2005 (25 8513) Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením – Část 2:
Fyzikální a propojovací vrstva

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 56 Elektrické měřicí přístroje

Pracovník České agentury pro standardizaci: Tomáš Pech

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zdroj: www.cni.cz