Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83. 080. 00                                                                                                                                      Prosinec 1997

Plasty - Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály Část 1: Jednopaprskový přístroj

ČSN

EN ISO 13468-1

64 0283

Plastics - Determination of total luminous trasmittance of transparent materials - Part 1: Single-beam instrument

Plastiques - Détermination du facteur de transmission du flux lumineux total des matériaux transparents- Partie 1: Instrument à faisceau unique

Kunststoffe - Bestimmung des totalen Lichttransmissionsgrades von transparenten Materialien-Part 1: Einstrahlinstrument

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13468-1: 1996. Evropská norma EN ISO 13468-1: 1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 13468-1: 1996. The European Standard EN ISO 13468-1: 1996 has status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN ISO 13468-1 (64 0283) z března 1997 a ruší články 5. 2. 1. 1, 5. 2. 2. 1, 5. 3. 1 a Obrázek 1 ČSN 64 0282 z 1978-04-12

© Český normalizační institut, 1997

50472


ČSN EN ISO 13468-1

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 13468-1: 1996 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 13468-1 z března 1997 převzala EN ISO 13468-1: 1996 schválením к přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ISO 291: 1977 zavedena v ČSN ISO 291 Plasty - Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení (64 0204)

ISO 5725-1: 1994 zavedena v ČSN ISO 5725-1 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření

- Část 1: Obecné zásady a definice (01 0251)

ISO 5725-2: 1994 zavedena v ČSN ISO 5725-2 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření

-  Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření (01 0251)

ISO 5725-3: 1994 zavedena v ČSN ISO 5725-3 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření

- Část 3: Mezilehlé míry shodnosti normalizované metody měření (01 0251)

ISO 7724-2: 1984 dosud nezavedena ISO/CIE 10526: 1991 dosud nezavedena ISO/CIE 10527: 1991 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a. s., Zlín, IČO 47 91 03 81, Ing. Martina Škrabánková

Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová

2


ČSN EN ISO 13468-1

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDAD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN ISO 13468-1

Srpen 1996

ICS: 83. 080

Deskriptory: plastics, transparent plastics, tests, optical tests, determination, transmittance, photometric method

Plasty - Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály -

Část 1: Jednopaprskový přístroj

(ISO 13468-1: 1996)

Plastics - Determination of total luminous transmittance of trasparent materials -

Part 1: Single-beam instrument

(ISO 13468-1: 1996)

Plastiques - Détermination du facteur de

trasmission du flux lumineux total des matériaux

trasparents -

Partie 1: Instrument à faisceau unique

(ISO 13468-1: 1996)

Kunststoffe - Bestimmung des totalen Lichttrasmissionsgrades von trasparenten MaterialienTeil 1: Einstrahlinstrument (ISO 13468-1: 1996)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-06-09. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jak oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standartization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komittee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

3


ČSN EN ISO 13468-1

Předmluva

Text mezinárodní normy ISO 13468-1: 1996 byl přiraven ISO/TC 61 "Plasty" ve spolupráci s CEN/TC 249 "Plasty", jejíž sekretariát je řízen IBN.

ISO 13468 se skládá z následujících částí pod společným názvem

Plasty - Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály

Část 1: Jednopaprskový přístroj

Část 2: Dvoupaprskový přístroj

Této evropské normě se nejpozději do února 1997 uděluje status národní normy a to buď vydáním identického textu nebo schválením к přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do února 1997.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CELENEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Island, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 13468-1: 1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

4


ČSN EN ISO 13468-1

1 Předmět normy

Tato část ČSN EN ISO 13468 uvádí stanovení celkové propustnosti světla ve viditelné části světelného spektra u plošných bezbarvých a barevných transparentních plastů pomocí jednopaprskového fotometru se specifikovaným CIE standardním světelným zdrojem a fotodetektorem. Tato část ČSN EN ISO 13468 nemůže být použita pro plasty obsahující fluorescenční materiály.

Tato část ČSN EN ISO 13468 se týká transparentních lisovaných materiálů, fólií a desek nepřesahujících tloušťku 10 mm.

POZNÁMKY

1   Celková propustnost světla může být také stanovena pomocí dvouparskového spektrofotometru, jak je uvedeno v části 2 normy. Část 1 však uvádí jednoduché, ale přesné, praktické a rychlé stanovení. Tato metoda je vhodná nejen pro analytické účely, ale také pro kontrolu kvality.

2  Mezi bezbarvé transparentní plasty jsou zde zahrnuty i ty, které mají slabý barevný nádech.

3   Zkušební tělesa o tloušťce větší než 10 mm mohou být měřena za předpokladu, že je zařízení jejich tloušťce přizpůsobeno, ale výsledky nemusí být srovnatelné s výsledky měření vzorků o tloušťce menší než 10 mm.

5

Zdroj: www.cni.cz