ICS 13.080.05; 93.020

ČSN

EN ISO 14688-2

 

72 1003

Duben 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin –
Část 2: Zásady pro zatřiďování

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14688-2 (72 1003) z března 2005.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz