ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.060                                                                                                                                      Duben 2018

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Antistatické a vodivé výrobky – Stanovení elektrického odporu

ČSN
ISO 2878

62 1443

 

Rubber, vulcanized or thermoplastic – Antistatic and conductive products – Determination of electrical resistance

Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Produits antistatiques et conducteurs – Détermination de la résistance électrique

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 2878:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 2878:2017. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument specifikuje zkušební metodu ke stanovení elektrického odporu antistatických a vodivých výrobků, vyrobených zcela nebo částečně z pryže, přičemž elektrický odpor mezi definovanými body nepřekročí 3 ×108 W a vodivost materiálu závisí na množství sazí a/nebo jiných přísad ve směsi.

POZNÁMKA Vysoce vodivé směsi se tímto způsobem nepřipravují.

Tento dokument specifikuje pouze konfiguraci elektrod pro základní geometrie. Záměrem je, aby byly uvedeny odkazy na příslušné normy výrobků a jejich konkrétní požadavky.

Norma není určena pro:

a)   výrobky, jejichž příslušný povrch je tvořen kombinací izolujících a vodivých částí;

b)   výrobky s převažující plochou tvořenou izolačním materiálem, kromě obuvi (která obvykle nemá vodivý nebo antistatický svršek).

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 18899:2013 nezavedena

ISO 23529 zavedena v ČSN ISO 23529 (62 1401) Pryž – Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální metody zkoušení

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a. s., Zlín, IČO 47910381, Ing. Jarmila Kučerová

Technická normalizační komise: TNK 23 Pryž

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Marie Chalupová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz