ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.060                                                                                                                                      Duben 2018

Kaučuky a pryže – Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie –
Část 2: Stanovení poměru styren/butadien/isopren

ČSN
ISO 7270-2

62 1140

 

Rubber – Analysis by pyrolytic gaschromatographic methods –
Part 2: Determination of styrene/butadiene/isoprene ratio

Caoutchouc – Méthodes d’analyse par pyrolyse et chromatographie en phase gazeuse –
Partie 2: Détermination du rapport styrène/butadiène/isoprène

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 7270-2:2012. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 7270-2:2012. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část ISO 7270 specifikuje stanovení poměru styren/butadien/isopren v kopolymerech nebo směsích homopolymerů a/nebo kopolymerů, které se vyskytují v surových kaučucích nebo gumárenských směsích anebo vulkanizátech, pomocí pyrolytické plynové chromatografie.

POZNÁMKA 1 Použití této části ISO 7270 předpokládá dostatečné znalosti zásad a postupů plynové chromatografie, aby analytik mohl provádět popsané operace a správně interpretovat výsledky.

POZNÁMKA 2 Poměr styren/butadien/isopren, stanovený touto metodou, je ovlivňován přítomností pryskyřic a vysokým
obsahem síry.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 1407:1992 nezavedena1)

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a. s., Zlín, IČO 47910381, Ing. Jarmila Kučerová

Technická normalizační komise: TNK 23 Pryž

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Marie Chalupová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.1)      ČSN ISO 1407:1995, která přejímala ISO 1407:1992, byla zrušena z důvodu nahrazení mezinárodní normy novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.

Zdroj: www.cni.cz