ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.200.50                                                                                                                                  Duben 2018

Bezpečnost hraček –
Část 3: Migrace určitých prvků

ČSN
EN 71-3+A2

94 3095

 

Safety of toys –
Part 3: Migration of certain elements

Sécurité des jouets –
Partie 3: Migration de certains éléments

Sicherheit von Spielzeug –
Teil 3: Migration bestimmter Elemente

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 71-3:2013+A2:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 71-3:2013+A2:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 71-3+A1 (94 3095) z června 2015.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A2 z dubna 2017. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami # $. Vypuštěný text je zobrazen takto „#vypuštěný text$“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 71-1:2011 nezavedena1)

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely – Specifikace a zkušební metody

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček (2009/48/EC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky.

Směrnice komise 2012/7/EU ze dne 2. března 2012, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (2012/7/EC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitolám H.1 a H.10 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČO 47910381, Ing. Martina Pavlínková

Technická normalizační komise: TNK 137 Výrobky pro děti

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Mastná

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 71-3:2013+A2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Srpen 2017

ICS 97.200.50

Bezpečnost hraček –
Část 3: Migrace určitých prvků

Safety of toys –
Part 3: Migration of certain elements

Sécurité des jouets –
Partie 3: Migration de certains éléments

Sicherheit von Spielzeug –
Teil 3: Migration bestimmter Elemente

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-08-18 a obsahuje změnu 2, která byla schválena CEN dne 2017-04-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC
nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky            Ref. č. EN 71-3:2013+A2:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Požadavky......................................................................................................................................................................................... 8

4.1...... Kategorie materiálů hraček (viz H.4)........................................................................................................................................... 8

4.2...... Zvláštní požadavky.......................................................................................................................................................................... 9

5......... Princip.............................................................................................................................................................................................. 10

6......... Činidla a zkušební zařízení......................................................................................................................................................... 10

6.1...... Činidla............................................................................................................................................................................................. 10

6.2...... Zkušební zařízení.......................................................................................................................................................................... 10

7......... Odběr a příprava vzorků............................................................................................................................................................... 11

7.1...... Výběr zkušebních vzorků............................................................................................................................................................. 11

7.2...... Příprava standardů........................................................................................................................................................................ 11

7.3...... Příprava zkušebních vzorků........................................................................................................................................................ 11

7.4...... Migrační postup............................................................................................................................................................................. 13

8......... Analytické metody......................................................................................................................................................................... 15

9......... Výpočet výsledků........................................................................................................................................................................... 15

9.1...... Standardní prvky............................................................................................................................................................................ 15

9.2...... Chrom (III) a chrom (VI)................................................................................................................................................................ 16

9.3...... Organické sloučeniny cínu.......................................................................................................................................................... 16

10....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 18

Příloha A (informativní) Významné technické změny mezi touto evropskou normou a předchozí verzí................................. 19

Příloha B (informativní) Funkčnost metody.......................................................................................................................................... 20

Příloha C (normativní) Požadavky na síto............................................................................................................................................. 22

Příloha D (informativní) Příprava a analýza zkušebního vzorku...................................................................................................... 23

Příloha E (informativní) Analytická metoda pro standardní prvky.................................................................................................... 24

Příloha F (informativní) Analytické metody pro stanovení podílu trojmocného chromu (III) a šestimocného chromu (VI)... 28

Příloha G (informativní) Analytická metoda pro organické sloučeniny cínu (viz H.10)................................................................ 32

Příloha H (informativní) Zdůvodnění...................................................................................................................................................... 40

Příloha I (informativní) Stanovení shody............................................................................................................................................... 43

Příloha J (informativní) Seznam dalších organických sloučenin cínu............................................................................................ 44

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2009/48/ES............ 45

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 46

 

Předmluva

Tento dokument (EN 71-3:2013+A2:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 52 Bezpečnost hraček, jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje !EN 71-3:2013+A1:2014".

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2014-08-18.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Tento dokument obsahuje změnu A2 schválenou CEN 2017-04-18.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami # $.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU 2009/48/ES.

Vztah ke směrnici EU 2009/48/ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Hlavní změny v porovnání s předchozím vydáním této normy jsou podrobně uvedeny v příloze A.

EN 71 Bezpečnost hraček sestává z těchto částí

    Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti;

    Část 2: Hořlavost;

    Část 3: Migrace určitých prvků (tento dokument);

    Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti;

    Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy;

    Část 7: Barvy nanášené prsty – Požadavky a metody zkoušení;

    Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití;

    Část 9: Organické chemické sloučeniny – Požadavky;

    Část 10: Organické chemické sloučeniny – Příprava vzorků a extrakce;

    Část 11: Organické chemické sloučeniny – Analytické metody;

    Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky;

    Část 13: Hry podněcující čichové vjemy, hry podněcující chuťové vjemy, kosmetické soupravy a soupravy podněcující chuťové vjemy;

    Část 14: Trampolíny pro domácí použití.

POZNÁMKA 1 Jako doplněk k výše uvedeným částem EN 71 byly vydány následující dokumenty: CEN/TR 15071 Bezpečnost hraček – Národní překlady varování a návodů k použití v EN 71; CEN/TR 15371-1 Bezpečnost hraček – Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2 a EN 71-8 a CEN/TR 15371-2 Bezpečnost hraček – Interpretace – Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71

POZNÁMKA 2 Slova psaná kurzivou jsou definována v kapitole 3 (Termíny a definice).

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Směrnice o bezpečnosti hraček (2009/48/ES) [1] stanoví maximální migrační limity pro tři kategorie materiálů hraček. Limity pro migraci určitých prvků jsou vyjádřeny v miligramech na kilogram materiálu hračky a jsou uvedeny v tabulce 2. Cílem těchto limitů je minimalizovat vystavení dětí určitým potenciálně toxickým prvkům.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky a metody zkoušení pro migraci hliníku, antimonu, arsenu, barya, bóru, kadmia, chromu (III), chromu (VI), kobaltu, mědi, olova, manganu, rtuti, niklu, selenu, stroncia, cínu, organických sloučenin cínu a zinku z materiálů hračky a z částí hraček.

Obalové materiály se nepovažují za část hračky, pokud nejsou určeny pro hru.

POZNÁMKA 1 Viz metodický dokument evropské Komise č. 12 [2] o provádění směrnice o bezpečnosti hraček – balení.

Norma obsahuje požadavky na migraci určitých prvků z následujících kategorií materiálů hraček:

    kategorie I: suché, křehké, práškové nebo plastické materiály;

    kategorie II: kapalné nebo přilnavé materiály;

    kategorie III: seškrábnutelné materiály.

Požadavky této normy se nevztahují na hračky nebo části hraček, u kterých je vzhledem k jejich přístupnosti, funkci, objemu nebo hmotnosti, jasně vyloučeno jakékoli nebezpečí v důsledku sání, olizování či polykání nebo dlouhodobého styku s pokožkou s ohledem na obvyklé nebo předvídatelné chování dětí.

POZNÁMKA 2 Pro účely této normy se považují za významná kritéria (viz H.2 a H.3) pro stanovení pravděpodobnosti sání, olizování nebo polykání hraček a jejich částí:

    všechny hračky určené pro vkládání do úst nebo k ústům, kosmetické hračky a psací potřeby klasifikované jako hračky, které mohou být sány, olizovány nebo spolknuty;

    všechny přístupné části a součásti hraček určené pro děti do 6 let mohou přijít do styku s ústy. Pravděpodobnost kontaktu úst s částmi hraček určených pro starší děti se ve většině případů nepovažuje za významnou (viz H.2).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    ČSN EN 71-1:2012, která přejímala EN 71-1:2011, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské normy novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.

Zdroj: www.cni.cz