ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.060                                                                                                                                      Duben 2018

Pryž – Stanovení a prezentace srovnatelných
vícebodových hodnot

ČSN
ISO 24454

62 0006

 

Rubber – Acquisition and presentation of comparable multi-point data

Caoutchouc – Acquisition et présentation de données multiples comparables

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 24454:2008. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 24454:2008. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma označuje charakteristické zkušební postupy pro získávání a prezentaci srovnatelných vícebodových dat pro stanovení vybraných vlastností kaučukových směsí. Údaje pro každou zkoušenou vlastnost se vytvářejí použitím jednotlivé zkušební metody jako funkce důležitých proměnných, například času, teploty a vlivů okolí. Tato mezinárodní norma má usnadnit různým dodavatelům tvorbu materiálových specifikací, ve kterých jsou uvedeny stejné skupiny vlastnosti, měřené za stejných podmínek.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 37 zavedena v ČSN ISO 37 (62 1436) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení
tahových vlastností

ISO 48 zavedena v ČSN ISO 48 (62 1433) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení
tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD)

ISO 815-1 zavedena v ČSN ISO 815-1 (62 1456) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení trvalé deformace v tlaku – Část 1: Při laboratorních nebo zvýšených teplotách

ISO 1431-1 zavedena v ČSN ISO 1431-1 (62 1527) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Odolnost proti vzniku ozónových trhlin – Část 1: Zkoušení za statické a dynamické deformace

ISO 1817 zavedena v ČSN ISO 1817 (62 1510) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení účinku kapalin

ISO 2393 nezavedena

ISO 3384 nezavedena1)

ISO 4664-1 zavedena v ČSN ISO 4664-1 (62 1489) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení dynamických vlastností – Část 1: Obecné pokyny

ISO 4665 zavedena v ČSN ISO 4665 (62 1528) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení odolnosti vůči přirozenému stárnutí

ISO 6914 nezavedena

ISO 6943 zavedena v ČSN ISO 6943 77(62 1437) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Metody stanovení odolnosti proti únavě při opakovaném protahování

ISO 8013 nezavedena

ISO 11346 nezavedena

ISO 23529 zavedena v ČSN ISO 23529 (62 1401) Pryž – Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální metody zkoušení

ISO 24453 zavedena v ČSN ISO 24453 (62 0005) Pryž – Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot

Souvisící ČSN

ČSN 62 0001 Veličiny a jednotky používané v oboru gumárenské technologie

ČSN 63 0001 Pryžové výrobky – Uskladnění a ošetřování kaučuků a výrobků z pryže

ČSN 62 1530 Fyzikální zkoušky pryže. Stanovení materiálové životnosti deformované pryže v přirozených atmosférických podmínkách

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a. s., Zlín, IČO 47910381, Ing. Jarmila Kučerová

Technická normalizační komise: TNK 23 Pryž

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Marie Chalupová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.1)    ISO 3384 byla zrušena a nahrazena ISO 3384-1 a ISO 3384-2. Norma ISO 3384-1 je zavedena jako ČSN ISO 3384-1+Amd.1 (62 1440) a norma ISO 3384-2 je zavedena jako ČSN ISO 3384-2 (62 1440).

Zdroj: www.cni.cz