ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.060                                                                                                                                      Duben 2018

Pryž – Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot

ČSN
ISO 24453

62 0005

 

Rubber – Acquisition and presentation of comparable single-point data

Caoutchouc – Acquisition et présentation de données simples comparables

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 24453:2008. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 24453:2008. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma označuje charakteristické zkušební postupy pro získávání a prezentaci srovnatelných jednobodových dat pro stanovení vlastností kaučukových směsí. Obecně je každá vlastnost specifikována jednou zkušební metodou a jednou experimentálně zjištěnou hodnotou, ačkoli v některých případech mohou být vlastnosti reprezentovány více než jednou hodnotou, získanou za různých zkušebních podmínek. Předložené vlastnosti se používají pro charakterizaci zpracovatelských vlastností, které výrobci nejčastěji uvádějí v materiálových specifikacích a pro specifická použití. Tato mezinárodní norma má usnadnit různým dodavatelům tvorbu materiá-
lových specifikací, ve kterých jsou uvedeny stejné vlastnosti, měřené za stejných podmínek.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 34-1 zavedena v ČSN ISO 34-1 (62 1438) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení strukturní pevnosti – Část 1: Zkušební tělesa typu trouser, angle a crescent

ISO 36 nezavedena

ISO 37 zavedena v ČSN ISO 37 (62 1436) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení
tahových vlastností

ISO 48 zavedena v ČSN ISO 48 (62 1433) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení
tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD)

ISO 188 zavedena v ČSN ISO 188 (62 1522) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Urychlené stárnutí a zkoušky tepelné odolnosti

ISO 289-1 nezavedena

ISO 289-2 nezavedena

ISO 812 nezavedena

ISO 813 nezavedena

ISO 815-1 zavedena v ČSN ISO 815-1 (62 1456) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení trvalé deformace v tlaku – Část 1: Při laboratorních nebo zvýšených teplotách

ISO 815-2 zavedena v ČSN ISO 815-2 (62 1456) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení trvalé deformace v tlaku – Část 2: Při snížených teplotách

ISO 1431-1 zavedena v ČSN ISO 1431-1 (62 1527) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer –
Odolnost proti vzniku ozónových trhlin – Část 1: Zkoušení za statické a dynamické deformace

ISO 1432 nezavedena

ISO 1817 zavedena v ČSN ISO 1817 (62 1510) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení účinku kapalin

ISO 1827 nezavedena

ISO 1853 nezavedena

ISO 2007 nezavedena

ISO 2285 zavedena v ČSN ISO 2285 (62 1452) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení trvalé deformace v tahu při konstantním protažení a trvalé deformace, poměrného prodloužení a krípu při konstantním zatížení v tahu

ISO 2393 nezavedena

ISO 2781 nezavedena

ISO 2782 nezavedena

ISO 2921 nezavedena

ISO 3384 nezavedena1)

ISO 3387 nezavedena

ISO 3865 nezavedena

ISO 4649 nezavedena

ISO 4662 zavedena v ČSN ISO 4662 (62 1480) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení odrazové pružnosti

ISO 4666-3 nezavedena

ISO 6179 zavedena v ČSN EN ISO 6179 (80 4630) Pryž a termoplastické elastomery – Pryžové fólie a textilie povrstvené pryží – Zjišťování propustnosti těkavých kapalin (gravimetrická metoda)

ISO 6502 nezavedena

ISO 7743 nezavedena

ISO 8013 nezavedena

ISO 9026 nezavedena

ISO 11345 nezavedena

ISO 15113 nezavedena

ISO 23529 zavedena v ČSN ISO 23529 (62 1401) Pryž – Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální metody zkoušení

Souvisící ČSN

ČSN 62 0001 Veličiny a jednotky používané v oboru gumárenské technologie

ČSN 62 1405 Pryž. Stanovení hustoty

ČSN 62 1415 Kaučuky a gumárenské směsi. Stanovení viskozity a navulkanizování na viskozimetru Mooney

ČSN 62 1466 Pryž. Stanovení odolnosti proti odírání na přístroji s otáčivým bubnem

ČSN 62 1484 Pryž. Stanovení přírůstku teploty a odolnosti proti únavě při opakovaném stlačování

ČSN 62 1557 Pryž. Stanovení torzní tuhosti pryže při nízkých teplotách

ČSN 63 0001 Pryžové výrobky – Uskladnění a ošetřování kaučuků a výrobků z pryže

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a. s., Zlín, IČO 47910381, Ing. Jarmila Kučerová

Technická normalizační komise: TNK 23 Pryž

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Marie Chalupová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.1)    ISO 3384 byla zrušena a nahrazena ISO 3384-1 a ISO 3384-2. Norma ISO 3384-1 je zavedena jako ČSN ISO 3384-1+Amd.1 (62 1440) a ISO 3384-2 je zavedena jako ČSN ISO 3384-2 (62 1440).

Zdroj: www.cni.cz