ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.060.01                                                                                                                                  Květen 2018

Textilie – Kvantitativní chemická analýza –
Část 11: Směsi určitých celulózových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny sírové)

ČSN
EN ISO 1833-11

80 0216

idt ISO 1833-11:2017

Textiles – Quantitative chemical analysis –
Part 11: Mixtures of certain cellulose fibres with certain other fibres (method using sulfuric acid)

Textiles – Analyse chimique quantitative –
Partie 11: Mélanges de certaines fibres de cellulose avec certaines autres fibres (méthode à l
ʼacide sulfurique)

Textilien – Quantitative chemische Analysen –
Teil 11: Mischungen aus bestimmter Cellulosefasern mit bestimmten anderen Fasern (Schwefelsäure-Verfahren)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 1833-11:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 1833-11:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 1833-11 (80 0216) z května 2011.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny jsou uvedeny v předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 1833-1 zavedena v ČSN EN ISO 1833-1 (80 0216) Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 1: Všeobecné principy zkoušení

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČO 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radmila Foretová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN ISO 1833-11
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Září 2017

ICS 59.06.01                                                                                                    Nahrazuje EN ISO 1833-11:2010

Textilie – Kvantitativní chemická analýza –
Část 11: Směsi určitých celulózových vláken s určitými jinými vlákny
(metoda s použitím kyseliny sírové)
(ISO 1833-11:2017)

Textiles – Quantitative chemical analysis –
Part 11: Mixtures of certain cellulose fibres with certain other fibres
(method using sulfuric acid)
(ISO 1833-11:2017)

Textiles – Analyse chimique quantitative –
Partie 11: Mélanges de certaines fibres de cellulose avec certaines autres fibres (méthode
à l’acide sulfurique)
(ISO 1833-11:2017)

Textilien – Quantitative chemische Analysen –
Teil 11: Mischungen bestimmter Cellulosefasern
mit bestimmten anderen Fasern
(Schwefelsäure-Verfahren)
(ISO 1833-11:2017)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-08-22.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN ISO 1833-11:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 1833-11:2017) vypracovala technická komise ISO/TC 38 Textil ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 248 Textilie a textilní výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 1833-11:2010.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 1833-11:2017 byl schválen CEN jako EN ISO 1833-11:2017 bez jakýchkoli modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 7

5......... Činidla................................................................................................................................................................................................ 7

6......... Zkušební zařízení............................................................................................................................................................................. 7

7......... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 8

8......... Výpočet a vyjádření výsledků........................................................................................................................................................ 8

9......... Preciznost.......................................................................................................................................................................................... 8

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace k usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument byl vypracován technickou komisí ISO/TC 38 Textil.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 1833-11:2006), které bylo technicky zrevidováno.

Hlavní změny ve srovnání s předchozím vydáním jsou následující:

    název normy byl změněn ze „Směsi určitých celulózových vláken a určitých jiných vláken ...“ na „Směsi určitých celulózových vláken s určitými jinými vlákny“; předmět normy byl rozšířen z „polyesteru“ na „určitá jiná vlákna“;

    do kapitoly 1 bylo doplněno několik zbývajících vláken;

    do kapitoly 8 byl doplněn specifický faktor d pro dvousložkové vlákno propylen/polyamid;

    do kapitoly 9 byl doplněn „procentní bod“, aby nedošlo k nedorozuměním.

Seznam všech částí souboru ISO 1833 lze nalézt na webových stránkách ISO.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje metodu, při které se používá kyselina sírová ke stanovení procentuálního hmotnostního podílu celulózových vláken po odstranění nevlákenných látek, v textiliích vyrobených ze směsí

    přírodních a syntetických celulózových vláken, jako je bavlna, len, konopí, ramie, viskóza, měďnatá vlákna, modal, lyocel

s

    polyesterem, polypropylenem, elastomultiesterem, elastolefinem a dvousložkovým vláknem polypropylen/polyamid.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz