ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.080                                                                                                                                      Květen 2018

Ropa a ropné výrobky – Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření – Metoda otevřeného kelímku podle Clevelanda

ČSN
EN ISO 2592

65 6212

idt ISO 2592:2017

Petroleum and related products – Determination of flash and fire points – Cleveland open cup method

Pétrole et produits connexes – Détermination des points d'éclair et de feu – Méthode Cleveland à vase ouvert

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte – Bestimmung des Flamm- und Brennpunktes – Verfahren mit offenem Tiegel nach Cleveland

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 2592:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 2592:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 2592 (65 6212) z května 2004.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě ISO normy.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3170 zavedena v ČSN EN ISO 3170 (65 6005) Kapalné ropné výrobky – Ruční odběr vzorků

ISO 3171 zavedena v ČSN EN ISO 3171 (65 6006) Kapalné ropné výrobky – Automatický odběr vzorků z potrubí

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 2719:2017 (65 6064) Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense

ČSN EN ISO 4259 (65 6003) Ropné výrobky – Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám

ČSN EN ISO 9038 (67 0690) Zkouška trvalého hoření kapalin

TNI POKYN ISO 33 (01 5244) Referenční materiály – Správná praxe při jejich používání

ČSN EN ISO 17034 (01 5245) Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů

ČSN EN 60751 (25 8340) Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové teplotní senzory

TNI CEN/TR 15138 (65 6014) Ropné výrobky a kapaliny – Pokyny ke zkoušení bodu vzplanutí

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Alice Kotlánová, IČO 66563992

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Kříž

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN ISO 2592
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Září 2017

ICS 75.080                                                                                                           Nahrazuje EN ISO 2592:2001

Ropa a ropné výrobky – Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření – Metoda otevřeného kelímku podle Clevelanda
(ISO 2592:2017)

Petroleum and related products – Determination of flash and fire points – Cleveland open cup method
(ISO 2592:2017)

Pétrole et produits connexes – Détermination
des points d'éclair et de feu – Méthode Cleveland à vase ouvert
(ISO 2592:2017)

Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte – Bestimmung des Flamm- und Brennpunktes – Verfahren mit offenem Tiegel nach Cleveland
(ISO 2592:2017)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-08-14.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                     Ref. č. EN ISO 2592:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 2592:2017) vypracovala technická komise ISO/TC 28 Ropné výrobky a příbuzné výrobky syntetického a biologického původu, ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 19 Plynná a kapalná paliva, maziva a příbuzné výrobky ropného, syntetického a biologického původu, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 2592:2001

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 2592:2017 byl schválen CEN jako EN ISO 2592:2017 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 7

5......... Chemikálie a materiály.................................................................................................................................................................. 8

6......... Přístroj................................................................................................................................................................................................ 8

7......... Příprava přístroje.............................................................................................................................................................................. 8

7.1...... Umístění přístroje............................................................................................................................................................................. 8

7.2...... Čištění zkušebního kelímku........................................................................................................................................................... 8

7.3...... Příprava zkušebního kelímku........................................................................................................................................................ 8

7.4...... Sestavení přístroje........................................................................................................................................................................... 9

7.5...... Verifikace přístroje........................................................................................................................................................................... 9

8......... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................... 9

9......... Manipulace se vzorky..................................................................................................................................................................... 9

9.1...... Odběr zkušebního podílu............................................................................................................................................................... 9

9.2...... Vzorky obsahující nerozpuštěnou vodu...................................................................................................................................... 9

9.3...... Vzorky, které jsou při teplotě okolí kapalinami........................................................................................................................... 9

9.4...... Vzorky, které jsou při teplotě okolí polotuhé nebo tuhé......................................................................................................... 10

10....... Postup pro stanovení bodu vzplanutí........................................................................................................................................ 10

11....... Postup pro stanovení bodu hoření............................................................................................................................................. 11

12....... Výpočet............................................................................................................................................................................................ 11

13....... Vyjádření výsledků........................................................................................................................................................................ 11

14....... Preciznost....................................................................................................................................................................................... 12

14.1.... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

14.2.... Opakovatelnost, r........................................................................................................................................................................... 12

14.3.... Reprodukovatelnost, R................................................................................................................................................................. 12

15....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 12

Příloha A (normativní) Přístroj s otevřeným kelímkem podle Clevelanda...................................................................................... 13

Příloha B (normativní) Specifikace zařízení měřícího teplotu........................................................................................................... 16

Příloha C (informativní) Verifikace přístroje......................................................................................................................................... 17

Příloha D (informativní) Zabráněn tvorbě povrchového povlaku při testování bitumenů a asfaltů........................................... 19

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 21

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:       www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 28 Ropné výrobky a příbuzné výrobky syntetického a biologického původu.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 2592:2000), které bylo technicky zrevidováno a zesouladěno s ASTM D92.

Hlavní technické změny v porovnání s předchozím vydáním jsou:

a)   Byla přidána příloha D pro alternativní postup pro manipulaci s produkty vytvářejícími povlak;

b)   V příloze B byly revidovány požadavky na teploměrná zařízení;

c)   Na základě nejnovějších údajů o preciznosti byla změněna reprodukovatelnost bodu vzplanutí ze 17 °C na 18 °C, aby se dokument sladil s ASTM D92;

d)   Byl zahrnut postup pro stanovení přibližného bodu vzplanutí vzorků s neznámým očekávaným bodem vzplanutí, aby se dokument sladil s ASTM D92.

UPOZORNĚNÍ Používání této mezinárodní normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato mezinárodní norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Je odpovědností uživatele této mezinárodní normy, aby před jejím použitím provedl vhodná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanovil omezení plynoucí z příslušných předpisů.

1 Předmět normy

Tento dokument určuje postup pro stanovení bodů vzplanutí a hoření ropných výrobků pomocí přístroje s otevřeným kelímkem podle Clevelanda. Postup lze použít na ropné výrobky s bodem vzplanutí v otevřeném kelímku v rozmezí 79 °C až 400 °C, s výjimkou topných olejů, které jsou častěji zkoušeny postupem v uzavřeném kelímku popsaném v ISO 2719.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz