ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 19.100                                                                                                                                      Květen 2018

Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení feromagnetických
kovových součástí pulzními vířivými proudy

ČSN
ISO 20669

01 5052

 

Non-destructive testing – Pulsed eddy current testing of ferromagnetic metallic components

Essais non destructifs – Contrôle par courants de Foucault pulsés de composants métalliques ferromagnétiques

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 20669:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 20669:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 15548-3 zavedena v ČSN EN ISO 15548-3 (01 5086) Nedestruktivní zkoušení – Zařízení pro zkoušení vířivými proudy – Část 3: Charakteristiky a ověřování systémů

ISO 16809 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 5577:2018 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Slovník

ČSN EN ISO 9712 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

ČSN EN ISO 12718 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Terminologie

ČSN EN ISO 15549 (01 5051) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Všeobecné zásady

ČSN EN ISO 16810 (01 5023) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Obecné zásady

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Česká společnost pro NDT, IČO 48133507, Ing. Marie Boháčová

Technická normalizační komise: TNK 80 Nedestruktivní zkoušení

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení feromagnetických                                       ISO 20669
kovových součástí pulzními vířivými proudy                                                          První vydání
                                                                                                                                              2017-03

ICS 19.100

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Obecné zásady................................................................................................................................................................................ 7

4.1...... Princip zkoušení PEC..................................................................................................................................................................... 7

4.2...... Charakteristika zkoušení PEC....................................................................................................................................................... 9

4.2.1... Výhody............................................................................................................................................................................................... 9

4.2.2... Omezení............................................................................................................................................................................................ 9

4.3...... Ovlivňující faktory............................................................................................................................................................................. 9

4.3.1... Povlak................................................................................................................................................................................................ 9

4.3.2... Zkoušená součást............................................................................................................................................................................ 9

4.3.3... Teplota............................................................................................................................................................................................... 9

4.3.4... Sonda................................................................................................................................................................................................. 9

4.3.5... Referenční zóna............................................................................................................................................................................... 9

4.3.6... Ostatní faktory................................................................................................................................................................................ 10

5......... Kvalifikace pracovníků................................................................................................................................................................. 10

6......... Přístrojové vybavení...................................................................................................................................................................... 10

6.1...... Zkušební systém............................................................................................................................................................................ 10

6.2...... Přístroj PEC.................................................................................................................................................................................... 10

6.3...... Sonda.............................................................................................................................................................................................. 10

6.4...... Nastavení citlivosti......................................................................................................................................................................... 10

6.5...... Zkušební tělesa.............................................................................................................................................................................. 10

6.5.1... Referenční zkušební těleso......................................................................................................................................................... 10

6.5.2... Distanční podložky........................................................................................................................................................................ 11

6.5.3... Oplechování................................................................................................................................................................................... 12

6.6...... Údržba a ověřování přístrojového vybavení............................................................................................................................. 12

7......... Zkoušení na místě......................................................................................................................................................................... 12

7.1...... Příprava dokumentace................................................................................................................................................................. 12

7.1.1... Nezbytná dokumentace............................................................................................................................................................... 12

7.1.2... Šetření na místě............................................................................................................................................................................. 12

7.1.3... Příprava zkušebního postupu a protokolů................................................................................................................................ 12

7.2...... Příprava zkoušené součásti........................................................................................................................................................ 12

Strana

7.2.1... Příprava povrchu........................................................................................................................................................................... 12

7.2.2... Identifikace..................................................................................................................................................................................... 12

7.3...... Volba referenčních parametrů.................................................................................................................................................... 13

7.3.1... Principy............................................................................................................................................................................................ 13

7.3.2... Nová volba referenčních parametrů.......................................................................................................................................... 13

7.3.3... Záznam referenčních parametrů............................................................................................................................................... 14

7.4...... Provedení zkoušky........................................................................................................................................................................ 14

7.5...... Bezpečnost..................................................................................................................................................................................... 14

8......... Interpretace a vyhodnocení výsledků zkoušení....................................................................................................................... 14

9......... Ověření výsledků zkoušení.......................................................................................................................................................... 14

10....... Dokumentace................................................................................................................................................................................. 14

10.1.... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

10.2.... Písemný zkušební postup............................................................................................................................................................ 14

10.3.... Záznam o zkoušce........................................................................................................................................................................ 15

10.4.... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 15

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 16

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2017, Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO
v zemi žadatele.

ISO copyright office

CH. de Blandonnet 8 · CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 135 Nedestruktivní zkoušení, subkomise SC 4 Metody vířivých proudů.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje zkušební techniku pulzních vířivých proudů (PEC), která se používá k měření tloušťky feromagnetických kovových součástí s nebo bez přítomnosti povlaku, izolace a oplechování.

Tento dokument se vztahuje na zkoušení provozních součástí vyrobených z uhlíkové oceli a nízkolegované oceli při teplotě –100 °C až 500 °C (teplota měřená na povrchu kovu). Rozsah tloušťky stěn součástí je od 3 mm do 65 mm a rozsah tloušťky povlaků je od 0 mm do 200 mm. Zkoušené součásti rovněž zahrnují potrubí o průměru větším než 50 mm.

Technika popsaná v tomto dokumentu je citlivá na geometrii součásti a aplikace techniky na součásti mimo její rozsah bude mít za následek nepředvídatelnou nepřesnost. Tento dokument se nevztahuje na detekci trhlin a lokálních úbytků kovů způsobených bodovou korozí (pitting).

Tento dokument nestanovuje kritéria pro hodnocení. Kritéria pro hodnocení musí být specifikována dohodou mezi jednotlivými smluvními stranami.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz