ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.01                                                                                                                               Prosinec 2018

Kovová průmyslová potrubí –
Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi

ČSN
EN 13480- 6

13 0020

 

Metallic industrial piping –
Part 6: Additional requirements for buried piping

Tuyauteries industrielles métalliques –
Partie 6: Exigences complémentaires pour les tuyauteries enterrées

Metallische industrielle Rohrleitungen –
Teil 6: Zusätzliche anforderungen an erdgedeckte Rohrleitungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13480-6:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13480-6:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13480-6 (13 0020) z února 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13480-6:2017 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 13480-6 z února 2018 převzala EN 13480-6:2017 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 13480-1:2017 zavedena v ČSN EN 13480-1:2018 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí – Část 1: Obecně

EN 13480-2:2017 zavedena v ČSN EN 13480-2:2018 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály

EN 13480-3:2017 zavedena v ČSN EN 13480-3:2018 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí – Část 3: Konstrukce a výpočet

EN 13480-5:2017 zavedena v ČSN EN 13480-5:2018 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU (PED) z 15. května 2014, o sbližování právních předpisů členských států týkající se tlakových zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena Nařízením vlády č. 219/2016 Sb., kterým se stanoví posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Bohdan Kratochvíl, Ph. D., IČO 76236927

Technická normalizační komise: TNK 49 Průmyslové ocelové potrubí a potrubní součásti

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Svoboda

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 13480- 6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Červen 2017

ICS 23.040.01                                                                                                         Nahrazuje EN 13480-6:2012

Kovová průmyslová potrubí –
Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi

Metallic industrial piping –
Part 6: Additional requirements for buried piping

Tuyauteries industrielles métalliques –
Partie 6: Exigences complémentaires
pour les tuyauteries enterrées

Metallische industrielle Rohrleitungen –
Teil 6: Zusätzliche anforderungen an erdgedeckte
Rohrleitungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-06-21.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                      Ref. č. EN 13480-6:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 6

3.1...... Bezpečnost....................................................................................................................................................................................... 6

3.2...... Trasy................................................................................................................................................................................................... 7

3.3...... Hloubka uložení............................................................................................................................................................................... 7

3.4...... Značení a záznamy o potrubí........................................................................................................................................................ 7

3.5...... Zajištění vnitřní kontroly.................................................................................................................................................................. 7

3.6...... Obsah odklizových/skrývkových prací......................................................................................................................................... 7

3.7...... Odvodňovací výkopy....................................................................................................................................................................... 7

4......... Materiály............................................................................................................................................................................................ 7

5......... Konstrukce a výpočet...................................................................................................................................................................... 8

5.1...... Minimální tloušťka stěny pro potrubí uložené v zemi............................................................................................................... 8

5.2...... Konstrukce........................................................................................................................................................................................ 8

6......... Montáž............................................................................................................................................................................................... 9

6.1...... Výkopy............................................................................................................................................................................................... 9

6.2...... Pokládání potrubí............................................................................................................................................................................. 9

6.3...... Zasypání potrubí.............................................................................................................................................................................. 9

7......... Pouzdření nebo překrytí................................................................................................................................................................. 9

8......... Ochrana proti působení koroze.................................................................................................................................................. 10

8.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

8.2...... Nátěry.............................................................................................................................................................................................. 10

8.3...... Katodická ochrana........................................................................................................................................................................ 10

9......... Vyhodnocení a zkoušení.............................................................................................................................................................. 10

Příloha A (normativní) Výpočet potrubí uloženého v zemi................................................................................................................ 11

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 11

A.2...... Materiály.......................................................................................................................................................................................... 11

A.3...... Konstrukce a výpočet.................................................................................................................................................................... 11

Příloha Y (informativní) Historie EN 13480-6....................................................................................................................................... 30

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU pro tlaková
zařízení (2014/68/EU), které mají být pokryty.......................................................................................................................... 31

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 32

 

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13480-1:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 267 Průmyslová potrubí, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] neodpovídá za zjišťování některých nebo veškerých patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma EN 13480 pro kovová průmyslová potrubí sestává z osmi vzájemně souvisejících a neoddělitelných částí, které jsou:

    Část 1: Obecně

    Část 2: Materiály

    Část 3: Konstrukce a výpočet

    Část 4: Výroba a montáž

    Část 5: Zkoušení a kontrola

    Část 6: Doplňkové požadavky na podzemní potrubí

CEN/TR 13480-7Návod na používání postupů posouzení shody

    Část 8: Doplňující požadavky pro potrubí z hliníku a hliníkových slitin

Třebaže tato část může existovat samostatně, je třeba si uvědomit, že jednotlivé části jsou vzájemně závislé. Výroba kovových průmyslových potrubí jako taková vyžaduje, pro uspokojivé splnění požadavků této normy, použití všech příslušných částí.

Tato evropská norma bude udržována pracovní skupinou MHD (Maintenance Help Desk), jejíž činnost se omezuje na změny a interpretace normy EN 13480.

Spojení a informace na MHD mohou být nalezeny na internetové stránce:         
http://www.unm.fr (en13480@unm.fr). Formulář pro podání dotazů je možno stáhnout z webové stránky MHD. Po odsouhlasení dotazu příslušným expertem bude tazateli dodána odpověď. Opraveným stránkám bude přiděleno specifické číslo vydání a budou vydány CEN podle předpisů CEN. Vysvětlující listy budou umístěny na webové stránce MHD.

Tento dokument nahrazuje EN 13480-6:2012.

Toto nové vydání obsahuje změny, které byly dříve odsouhlaseny členy CEN a stránky oprav až do vydání 4 bez dalších technických změn. Příloha Y uvádí detaily o významných technických změnách mezi touto evropskou normou a dřívějším vydáním.

Čas od času mohou být vydávány změny k tomuto novému vydání a bezprostředně použity jako alternativy ke zde obsaženým pravidlům.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na průmyslová potrubí buď zcela uložená v zemi, nebo umístěná v zemi částečně a částečně zapouzdřená nebo podobně chráněná. Tato část se používá společně s dalšími šesti částmi EN 13480.

Pokud potrubí uložené v zemi podléhající této normě je napojeno na potrubí vedené nad zemí nebo na potrubí podléhající jiným právním předpisům, měl by být přechod zhotoven s uzavíracími prvky, např. uzavíracími nebo regulačními ventily, oddělujícími obě sekce. Tyto by měly být uzavíratelné a umístěny v blízkosti hranic průmyslové jednotky, mohou však být uvnitř i vně od tohoto rozhraní.

Provozní teplota je do 75 °C.

POZNÁMKA Údaje pro vyšší teploty by měla obsahovat EN 13941+A1:2010, avšak je třeba mít na paměti, že v záměru CEN/TC 107 zůstává uvažovat pouze předizolovaná potrubí při teplotách do 140 °C a průměry do 800 mm, což je charakteristické pro tyto výrobky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz