ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.040.40; 35.100.05; 35.110                                                                                                           Květen 2018

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) –
Část 309: Integrace komunikačního profilu – IEC 61784 CPF 9

ČSN
EN 62453-309
ed. 2

18 4023

idt IEC 62453-309:2016

Field device tool (FDT) interface specification –
Part 309: Communication profile integration – IEC 61784 CPF 9

Spécification des interfaces des outils des dispositifs de terrain (FDT) –
Partie 309: Intégration des profils de communication – CEI 61784 CPF 9

Field Device Tool (FDT)-Schnittstellenspezifikation –
Teil 309: Integration von Kommunikationsprofilen – Kommunikationsprofilfamilie (CPF) 9 nach IEC 61784

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62453-309:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62453-309:2017. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-12-08 se nahrazuje ČSN EN 62453-309 (18 4023) z dubna 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Skupina komunikačních protokolů 9 (obecně známá jako HART®) definuje komunikační profily založené
na
ČSN EN 61158‑5‑20 a ČSN EN 61158‑6‑20. Základní profil CP 9/1 je definován v IEC 61784‑1. Tato část souboru norem specifikuje komunikační a ostatní služby. Tato část souboru norem poskytuje informaci pro integraci technologie HART® do normy FDT (ČSN EN 62453-2). Tato část souboru specifikuje komunikaci a ostatní služby. Tato specifikace neobsahuje specifikaci FDT ani ji nemění.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62453-309:2017 dovoleno do 2020-12-08 používat dosud platnou ČSN EN 62453-309 (18 4023) z dubna 2010.

Tuto normu je třeba používat spolu s ČSN EN 62453-2 ed. 2 (18 4023).

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje dále uvedené podstatné technické změny proti předchozímu vydání: Hlavní změny jsou
ve zlepšení podpory pro aktualizaci protokolu HART (viz 6.7 a aktualizované datové typy v kapitolách 9, 10 a 12), a na podporu techniky podle IEC TR 62453-42 (viz kapitola 4).

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61158-5-20 zavedena v ČSN EN 61158-5-20 ed. 3 (18 4020) Průmyslové komunikační sítě – Specifikace sběrnice pole – Část 5-20: Definice služby aplikační vrstvy – Prvky typu 20

IEC 61158-6-20 zavedena v ČSN EN 61158-6-20 ed. 3 (18 4020) Průmyslové komunikační sítě – Specifikace sběrnice pole – Část 6-20: Specifikace protokolu aplikační vrstvy – Prvky typu 20

IEC 61784-1 zavedena v ČSN EN 61784-1 ed. 4 (18 4001) Průmyslové komunikační sítě – Profily – Část 1: Profily sběrnic pole

IEC 62453-1 zavedena v ČSN EN 62453-1 (18 4023) Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) – Část 1: Přehled a směrnice

IEC 62453-2 zavedena v ČSN EN 62453-2 (18 4023) Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) – Část 2: Koncepty a podrobný popis

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 56 Elektrické měřicí přístroje

Pracovník České agentury pro standardizaci: Tomáš Pech

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz