ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.200.40                                                                                                                                  Květen 2018

Zařízení a povrch dětského hřiště –
Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky

ČSN
EN 1176- 6
ed. 2

94 0515

 

Playground equipment and surfacing –
Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment

Équipements et sols d’aires de jeux –
Partie 6: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires spécifiques des équipements oscillants

Spielplatzgeräte und Spielplatzböden –
Teil 6: Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für Wippgeräte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1176- 6:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1176- 6:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-10-31 se nahrazuje ČSN EN 1176- 6 (94 0515) z března 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 1176-6:2017 dovoleno do 2018-10-31 používat dosud platnou ČSN EN 1176-6 (94 0515) z března 2009.

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozí normě došlo k těmto významným změnám: typy 2, 3 a 4 nejsou klasifikovány jako vybavení s nuceným pohybem; kolébačka určená pro použití ve stoje musí mít prostor pádu alespoň 1,5 m; byl přidán článek 4.11 Ochrana ukotvení.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1176-1:2017 zavedena v ČSN EN 1176-6:2018 (94 0515) Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (v platném znění).

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody (v platném znění).

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČO 47910381, Ing. Martina Pavlínková

Technická normalizační komise: TNK 137 Výrobky pro děti

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Mastná

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 1176- 6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Říjen 2017

ICS 97.200.40                                                                                                           Nahrazuje EN 1176-6:2008

Zařízení a povrch dětského hřiště –
Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky

Playground equipment and surfacing –
Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment

Équipements et sols d’aires de jeux –
Partie 6: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires spécifiques aux équipements oscillants

Spielplatzgeräte und Spielplatzböden –
Teil 6: Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für Wippgeräte

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-04-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                         Ref. č. EN 1176-6:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Bezpečnostní požadavky............................................................................................................................................................. 11

4.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 11

4.2...... Výška volného pádu..................................................................................................................................................................... 11

4.3...... Sklon sedadla/stanoviště............................................................................................................................................................. 11

4.4...... Sevření a stlačení.......................................................................................................................................................................... 11

4.5...... Omezení pohybu........................................................................................................................................................................... 11

4.6...... Stupačky.......................................................................................................................................................................................... 11

4.7...... Držadla............................................................................................................................................................................................ 12

4.8...... Tvary profilů.................................................................................................................................................................................... 12

4.9...... Zachycení........................................................................................................................................................................................ 12

4.10.... Prostor pádu................................................................................................................................................................................... 12

4.11.... Ochrana ukotvení.......................................................................................................................................................................... 13

5......... Doplňkové požadavky pro typy houpaček................................................................................................................................ 14

5.1...... Vahadlová houpačka (Typ 1)...................................................................................................................................................... 14

5.2...... Vícebodová houpačka/kolébačka (Typ 3A).............................................................................................................................. 15

5.3...... Kolébací houpačka (Typ 4).......................................................................................................................................................... 15

5.4...... Visutá vahadlová houpačka (Typ 6).......................................................................................................................................... 15

5.5...... Nucený pohyb................................................................................................................................................................................ 16

6......... Protokoly o zkoušce...................................................................................................................................................................... 16

7......... Značení............................................................................................................................................................................................ 16

Příloha A (informativní) Pokyny pro stanovení bezpečnosti houpaček/kolébaček jiných než jsou Typy 1 až 6..................... 17

Příloha B (normativní) Určení sklonu sedadla/stanoviště a vzdálenosti od povrchu................................................................... 18

Příloha C (normativní) Zamezení výskytu míst sevření a stlačení.................................................................................................... 19

Příloha D (normativní) Určení boční stability........................................................................................................................................ 20

Příloha E (normativní) Hodnocení nevyhovujícího profilu držadel a/nebo stupaček................................................................... 21

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1176-6:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 136 Sporty, dětská hřiště a ostatní potřeby zařízení pro rekreaci, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1176-6:2008.

Tato evropská norma EN 1176 se společným názvem Zařízení a povrch dětského hřiště sestává z těchto částí:

    Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

    Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky

    Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky

    Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky

    Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče

    Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky

    Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

    Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená zařízení

    Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě

Tuto část EN 1176 je třeba používat vždy s EN 1176-1, EN 1176-7 a EN 1177.

Pro dětská nafukovací zařízení viz EN 14960 Dětská nafukovací zařízení – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

Hlavní změny oproti předchozímu vydání této části EN 1176 jsou následující:

a)  typy 2, 3 a 4 nejsou klasifikovány jako vybavení s nuceným pohybem;

b)  kolébačka určená pro použití ve stoje musí mít prostor pádu alespoň 1,5 m.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument je vhodný pro kolébačky, které se používají jako herní prvky pro děti na dětsdkém hřišti, jak je definováno v 3.1. Tam, kde není hlavní funkcí hry kolébání, mohou být odpovídající požadavky tohoto dokumentu použity přiměřeně.

Tento dokument stanovuje další bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro houpačky a kolébačky určené k trvalé instalaci a užívání dětmi.

Norma je určena pro poskytnutí ochrany uživateli proti případným nebezpečím během používání.

POZNÁMKA Informativní příloha A obsahuje hodnocení bezpečnosti jiných druhů houpaček/kolébaček.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz