ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.040.20                                                                                                                                  Červen 2018

Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost – Část 2: Varné desky – Metody měření funkce

ČSN
EN 60350-2
ed. 2

36 1060

mod IEC 60350-2:2017

Household electric cooking appliances –
Part 2: Hobs – Methods for measuring performance

Appareils de cuisson électrodomestiques –
Partie 2: Tables de cuisson – Méthodes de mesure de l’aptitude à la fonction

Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch –
Teil 2: Kochfelder – Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60350-2:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60350-2:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-01-19 se nahrazuje ČSN EN 60350-2 (36 1060) z ledna 2014, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60350-2:2018 dovoleno do 2021-01-19 používat
dosud platnou ČSN EN 60350-2 (36 1060) z ledna 2014.

Změny proti předchozí normě

Tato norma byla zcela přepracována a přejímá EN 60350-2:2018; hlavní změny jsou uvedeny v Informativních údajích z IEC.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60364-5-54 zavedena v ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

IEC 60584-2:1982 nezavedena 1)

IEC 62301:2011 zavedena v ČSN EN 50564:2011 (36 1060) Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře – Měření spotřeby energie nízkého příkonu

ISO 80000-1:2009 zavedena v ČSN ISO 80000-1:2011 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně

CIE 15.2 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 60350-1 ed. 2:2017 (36 1060) Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost – Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily – Metody měření funkce

ČSN EN 60335-2-6 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-6:
Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče

ČSN EN 60335-2-9 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-9:
Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření

ČSN EN 60705 ed. 2:2015 (36 1060) Mikrovlnné trouby pro domácnost – Metody měření funkce

ČSN EN 60751 (25 8340) Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové teplotní senzory

ČSN EN 61591:1998 (36 1060) Sporákové odsavače par pro domácnost a jiné odsavače kuchyňských par – Metody pro měření vlastností

ČSN EN 61817:2002 (36 1060) Přenosné spotřebiče na vaření, grilování a podobné účely pro domácnost –
Metody měření funkce

ČSN EN ISO 2813 (67 3066) Nátěrové hmoty – Stanovení čísla lesku při úhlu 20°, 60° a 85°

ČSN EN 10277-2:2008 (42 0160) Lesklé ocelové výrobky – Technické dodací podmínky – Část 2: Oceli pro všeobecné technické použití

ČSN EN 10088-2 (42 0927) Korozivzdorné oceli – Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy z ocelí odolných korozi pro obecné použití

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Porovnání s IEC 60350-2:2017

Tato evropská norma přejímá IEC 60350-2:2017 s modifikacemi.

Modifikace oproti normě IEC jsou vyznačeny svislou čarou po levém okraji textu.

5.2 byl nahrazen poslední odstavec. Původní text zní:

Napájecí kmitočet musí být po celou zkoušku jmenovitý kmitočet ±1 %. Pokud je vyznačen rozsah kmitočtu, pak musí být zkušební kmitočet jmenovitým kmitočtem země, v níž je spotřebič určen k používání.

Informativní údaje z IEC 60350-2:2017

Mezinárodní normu IEC 60350-2 vypracovala subkomise 59K Funkce elektrických spotřebičů na vaření pro domác-
nost a podobné účely
technické komise IEC/TC 59 Funkce elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání publikované v roce 2011. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny oproti předchozímu vydání:

a)   revidované termíny a definice a doplněné nové definice (viz 3);

b)   byly doplněny následující požadavky nového obchodního trendu na takzvané ohebné a volné indukční zóny – v této normě nazývané jako varné oblasti;

c)   je zavedena specifikace pro normalizovanou a alternativní varnou nádobu (viz 5.6);

d)   je zaveden postup měření odrážející proces vaření podobný jako v domácnosti pro měření spotřeby energie (viz kapitola 7 a příloha A);

e)   revize postupu měření pro určování přesnosti řídicího zařízení (viz kapitola 8);

f)    nový reprodukovatelný postup měření pro posuzování rozložení tepla (viz kapitola 9);

g)   doplňující požadavky (podle IEC 62301:2011) jak měřit režimy s nízkým příkonem.

V tomto dokumentu jsou termíny uvedené tučným písmem definovány v kapitole 3.

Tato norma obsahuje připojené soubory ve formátu výpočtového listu. Tyto soubory jsou určeny k používání jako celek a netvoří nedílnou součást této normy.

Text této mezinárodní normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

59K/293/FDIS

59K/294/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této mezinárodní normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60350 pod obecným názvem Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost lze nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (2009/125/EC) ze dne 21. října 2009, o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie. V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 406/2000 Sb., ze dne 25. října 2000, o hospodaření energií, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES (2005/32/EC) ze dne 6. července 2005, o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů. V České republice je tato směrnice zavedena
zákonem č. 406/2000 Sb., ze dne 25. října 2000, o hospodaření energií, v platném znění.

Vysvětlivky k textu této normy

Tato norma zahrnuje připojený soubor údajového a výpočtového listu v anglickém originálu v programu Excel
na CD-ROM, správné označení je Annex E (informative).

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČO 65706501, Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Eva Kralevičová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 60350-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Leden 2018

ICS 97.040.20                                                                                                         Nahrazuje EN 60350-2:2013

Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost –
Část 2: Varné desky – Metody měření funkce
(IEC 60350-2:2017, modifikovaná)

Household electric cooking appliances –
Part 2: Hobs – Methods for measuring performance
(IEC 60350-2:2017, modified)

Appareils de cuisson électrodomestiques –
Partie 2: Tables de cuisson – Méthodes de mesure
de l’aptitude à la fonction
(IEC 60350-2:2017, modifiée)

Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch –
Teil 2: Kochfelder –
Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften
(IEC 60350-2:2017, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2017-05-15. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                   Ref. č. EN 60350-2:2018 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

Evropská předmluva

Text dokumentu 59K/293/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 60350-2, který vypracovala SC 59K Funkce elektrických spotřebičů na vaření pro domácnost a podobné účely technické komise IEC/TC 59 Funkce elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60350-2:2018.

Návrh změny, která pokrývá společné modifikace k IEC 60350-2 (59K/287/CDV) byl vypracován CLC/TC 59X Funkce elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely a byl schválen CENELEC.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2018-07-19

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2021-01-19

Tento dokument nahrazuje EN 60350-2:2013.

S tímto dokumentem je dostupný výpočtový program pro automatický výpočet spotřeby energie v Excelu 97-2003.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Kapitoly, články, poznámky, tabulky, obrázky a přílohy, které jsou doplněny ke kapitolám, článkům, poznámkám, tabulkám, obrázkům a přílohám v IEC 60350-2:2017, mají před označením písmeno Z.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a zahrnuje základní požadavky směrnic EU.

Pro vztah se Směrnicemi EU viz informativní přílohy ZZA a ZZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60350-2:2017 byl schválen CENELEC jako evropská norma se schválenými společ-
nými modifikacemi.

Obsah

Strana

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................ 11

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 11

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 11

4......... Seznam měření............................................................................................................................................................................. 14

4.1...... Rozměry a hmotnost..................................................................................................................................................................... 14

4.2...... Varné plochy a varné oblasti....................................................................................................................................................... 14

4.3...... Čištění.............................................................................................................................................................................................. 14

5......... Obecné podmínky pro měření.................................................................................................................................................... 14

5.1...... Zkušební místnost......................................................................................................................................................................... 14

5.2...... Elektrické napájení........................................................................................................................................................................ 15

5.3...... Přístroje a měření.......................................................................................................................................................................... 15

5.4...... Umístění spotřebiče...................................................................................................................................................................... 15

5.5...... Počáteční podmínky..................................................................................................................................................................... 16

5.6...... Nádoba............................................................................................................................................................................................ 16

5.6.1... Normalizovaná nádoba............................................................................................................................................................... 16

5.6.2... Alternativní nádoba....................................................................................................................................................................... 19

6......... Rozměry a hmotnost..................................................................................................................................................................... 20

6.1...... Vnější rozměry............................................................................................................................................................................... 20

6.2...... Hmotnost spotřebiče..................................................................................................................................................................... 22

6.3...... Varné plochy a varné oblasti....................................................................................................................................................... 22

6.3.1... Počet varných ploch na varné desce......................................................................................................................................... 22

6.3.2... Rozměry varných ploch................................................................................................................................................................ 22

6.3.3... Rozměry varných oblastí.............................................................................................................................................................. 23

6.4...... Rovina pevných ploten................................................................................................................................................................. 23

6.5...... Vzdálenost mezi varnými plochami.......................................................................................................................................... 23

7......... Spotřeba energie a doba předehřátí......................................................................................................................................... 23

7.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 23

7.2...... Účel.................................................................................................................................................................................................. 24

7.3...... Určování sady nádob pro posouzení varné desky s varnými plochami............................................................................. 24

7.4...... Umístění nádoby na varnou plochu........................................................................................................................................... 24

7.5...... Postup pro měření spotřeby energie procesu vaření............................................................................................................. 25

7.5.1... Příprava........................................................................................................................................................................................... 25

7.5.2... Předběžná měření........................................................................................................................................................................ 25

7.5.3... Měření spotřeby energie.............................................................................................................................................................. 26

7.5.4... Vyhodnocení a výpočet................................................................................................................................................................ 27

7.6...... Postup pro měření doby ohřevu................................................................................................................................................. 28

8......... Schopnost řídit teplotu zátěže..................................................................................................................................................... 29

8.1...... Nízké nastavení řídicího zařízení................................................................................................................................................ 29

8.1.1... Účel.................................................................................................................................................................................................. 29

8.1.2... Nádoba, umístění a přísady........................................................................................................................................................ 29

8.1.3... Postup.............................................................................................................................................................................................. 29

8.1.4... Posouzení....................................................................................................................................................................................... 30

Strana

8.2...... Přeběh teploty ploten.................................................................................................................................................................... 30

8.2.1... Účel.................................................................................................................................................................................................. 30

8.2.2... Přísady a nádoba.......................................................................................................................................................................... 30

8.2.3... Postup.............................................................................................................................................................................................. 30

8.2.4... Posouzení....................................................................................................................................................................................... 30

9......... Rozložení tepla a dodávání tepla............................................................................................................................................... 30

9.1...... Měření rozložení tepla.................................................................................................................................................................. 30

9.1.1... Účel zkoušky.................................................................................................................................................................................. 30

9.1.2... Kotouče........................................................................................................................................................................................... 31

9.1.3... Předběžná zkouška pro určení nastavení................................................................................................................................ 32

9.1.4... Příprava kotouče pro hlavní zkoušku......................................................................................................................................... 32

9.1.5... Hlavní zkouška............................................................................................................................................................................... 33

9.1.6... Posuzování..................................................................................................................................................................................... 33

9.2...... Měření nepřetržitého smažení.................................................................................................................................................... 37

9.2.1... Účel.................................................................................................................................................................................................. 37

9.2.2... Specifikace smažicí pánve.......................................................................................................................................................... 37

9.2.3... Recept na lívance.......................................................................................................................................................................... 37

9.2.4... Postup.............................................................................................................................................................................................. 37

9.2.5... Posouzení....................................................................................................................................................................................... 38

10....... Tepelná funkce varných ploch.................................................................................................................................................... 38

10.1.... Účel.................................................................................................................................................................................................. 38

10.2.... Postup.............................................................................................................................................................................................. 38

11....... Nejmenší detekovaný průměr pro indukční varné plochy..................................................................................................... 39

11.1.... Účel.................................................................................................................................................................................................. 39

11.2.... Postup.............................................................................................................................................................................................. 39

12....... Měření spotřeby režimů s nízkým příkonem............................................................................................................................ 40

13....... Kapacita přelití varných desek.................................................................................................................................................... 40

Příloha A (normativní) Další požadavky pro měření spotřeby energie a doby ohřevu pro varné oblasti................................. 41

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 41

A.2...... Varná deska s varnou oblastí...................................................................................................................................................... 41

A.2.1.. Obecně............................................................................................................................................................................................ 41

A.2.2.. Varná oblast bez vyznačeného ohraničení.............................................................................................................................. 41

A.2.3.. Varná deska s varnou oblastí s vyznačeným ohraničením................................................................................................... 42

A.2.4.. Varná deska s varnými plochami a varnými oblastmi........................................................................................................... 42

A.3...... Umístění na varnou oblast........................................................................................................................................................... 42

A.3.1.. Obecně............................................................................................................................................................................................ 42

A.3.2.. Umístění na varnou oblast bez vyznačeného ohraničení.................................................................................................... 43

A.3.3.. Umístění na varnou oblast s vyznačenými ohraničeními...................................................................................................... 43

Příloha B (informativní) Nástroje pro měření spotřeby energie podle kapitoly 7.......................................................................... 46

B.1..... Připevnění přístroje pro měření teploty k poklici – příklad..................................................................................................... 46

B.2..... Značení nejnižšího možného nastavení příkonu mírného varu........................................................................................... 47

Příloha C (informativní) Příklady jak zvolit a umístit sadu nádob pro měření podle kapitoly 7 a přílohy A.............................. 48

C.1..... Příklad 1 – varné plochy............................................................................................................................................................... 48

Strana

C.2..... Příklad 2 – varné plochy kombinované s varnou oblastí s vyznačenými ohraničeními.................................................. 50

C.3..... Příklad 3 – varná oblast s vymezujícími značeními > 3 řídicími zařízeními s plochou řídicího zařízení vpředu......... 52

C.4..... Příklad 4 – varná oblast s vyznačenými ohraničeními > 3 řídicími zařízeními s oblastí řídicího zařízení na straně.. 55

Příloha D (normativní) Vzorník odstínů.................................................................................................................................................. 58

Příloha E (informativní) Údajový a výpočtový list: spotřeba energie procesu vaření (viz kapitola 7 a příloha A)................... 60

Příloha F (informativní) Adresy dodavatelů.......................................................................................................................................... 61

F.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 61

F.2...... Materiál kotouče (C45) pro měření nejmenšího detekovaného průměru.......................................................................... 61

F.3...... Korozivzdorná ocel pro materiál dna normalizované nádoby............................................................................................. 61

F.4...... Nádoba pro měření spotřeby energie a doby ohřevu............................................................................................................ 61

F.5...... Kotouč pro měření rozložení tepla............................................................................................................................................. 61

F.6...... Lampy pro digitální měřicí systémy........................................................................................................................................... 61

F.7...... Digitální měřicí zařízení................................................................................................................................................................ 62

F.8...... Zkušební karty pro kontrolu rozlišení znázorňovacího systému........................................................................................... 62

Příloha G (informativní) Příklad pro posuzování nízkého nastavení řídicího zařízení.................................................................. 63

G.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 63

G.2..... Kritéria............................................................................................................................................................................................. 63

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 64

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 65

Příloha ZB (informativní) Nejistota měření........................................................................................................................................... 66

Příloha ZZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a požadavky na ekodesign nařízení komise (EU)
č. 66/2014, které mají být pokryty............................................................................................................................................... 67

Příloha ZZB (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a požadavky na ekodesign nařízení komise (EU) č. 1275/2008, které mají být pokryty.................................................................................................................................................................... 68

 

Obrázek 1 – Normalizovaná nádoba..................................................................................................................................................... 18

Obrázek 2 – Rozměry spotřebičů............................................................................................................................................................ 21

Obrázek 3 – Rozměry vestavných varných desek............................................................................................................................... 22

Obrázek 4 – Zařízení pro kontrolu roviny pevných ploten.................................................................................................................. 23

Obrázek 5 – Měření přeběhu................................................................................................................................................................... 25

Obrázek 6 – Proces měření spotřeby energie procesu vaření.......................................................................................................... 27

Obrázek 7 – Průměrové čáry................................................................................................................................................................... 36

Obrázek 8 – Kotouč pro určování nejmenšího detekovaného průměru......................................................................................... 40

Obrázek A.1 – Nákres varné desky s varnou oblastí bez vyznačeného ohraničení – příklad..................................................... 41

Obrázek A.2 – Nákres varné desky s varnou oblastí s vyznačeným ohraničením – příklady..................................................... 42

Obrázek A.3 – Náčrtek.............................................................................................................................................................................. 43

Obrázek A.4 – Umístění sady nádob pro měření spotřeby energie u varných oblastí s vymezujícím značením ≤ 3 řídicími zařízeními – příklad....................................................................................................................................................................... 44

Obrázek A.5 – Umístění sady nádob pro měření spotřeby energie u varných oblastí s vymezujícím značením > 3 řídicími zařízeními – příklad....................................................................................................................................................................... 45

Obrázek B.1 – Poloha přístroje pro měření teploty.............................................................................................................................. 46

Obrázek B.2 – Papír s polárními souřadnicemi – příklad................................................................................................................... 47

Obrázek C.1 – Příklad 1: Trubkové plotny, pevné plotny, sálavá varná plocha nebo indukční varná plocha.......................... 48

Obrázek C.2 – Příklad 1: Volba a umístění nádoby............................................................................................................................. 49

Strana

Obrázek C.3 – Příklad 2: Varná oblast kombinovaná se dvěma indukčními nebo sálavými varnými plochami.................... 50

Obrázek C.4 – Příklad 2: Volba a umístění nádoby............................................................................................................................. 51

Obrázek C.5 – Příklad 3: Varná oblast s vyznačenými omezeními > 3 řídicími zařízeními s oblastí řídicích zařízení
vpředu.............................................................................................................................................................................................. 52

Obrázek C.6 – Příklad 3: Postup jak přemístit nádobu do správné polohy – krok 1..................................................................... 53

Obrázek C.7 – Příklad 3: Postup jak přemístit nádobu do správné polohy – krok 2..................................................................... 54

Obrázek C.8 – Příklad 4: Varná oblast s vyznačenými ohraničeními > 3 řídicími zařízeními s oblastí řídicího zařízení
na straně......................................................................................................................................................................................... 55

Obrázek C.9 – Příklad 4: Postup jak přemístit nádobu do správné polohy – krok 1..................................................................... 56

Obrázek C.10 – Příklad 4: Postup jak přemístit nádobu do správné polohy – krok 2................................................................... 57

Tabulka 1 – Přístroje.................................................................................................................................................................................. 15

Tabulka 2 – Měření.................................................................................................................................................................................... 15

Tabulka 3 – Velikosti normalizovaných nádob a množství vody...................................................................................................... 17

Tabulka 4 – Kritéria pro volbu sady nádobí týkající se varných ploch............................................................................................. 24

Tabulka 5 – Množství oleje....................................................................................................................................................................... 29

Tabulka 6 – Specifikace kotoučů použitých pro měření rozložení tepla......................................................................................... 31

Tabulka 7 – Maximální doba tmax pro každou velikost kotouče......................................................................................................... 35

Tabulka 8 – Přísady a doby smažení..................................................................................................................................................... 37

Tabulka 9 – Množství pro zkoušku tepelné funkce.............................................................................................................................. 38

Tabulka 10 – Doby smažení hranolků................................................................................................................................................... 39

Tabulka A.1 – Kritéria pro sadu nádob pro měření varných oblastí bez vyznačeného ohraničení............................................ 41

Tabulka A.2 – Kritéria pro sadu nádob pro měření varných oblastí s vyznačeným ohraničením.............................................. 42

Tabulka D.1 – Třídění čísel odstínů vzhledem k Ry............................................................................................................................. 58

Tabulka D.2 – Příklady vzorníků odstínů týkající se L*, Ry a specifikace mezních vzorků HlimitHlower.................................... 58

 

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60350 definuje metody pro měření funkce elektrických varných desek pro domácnost.

Spotřebiče pokryté tímto dokumentem mohou být vestavné nebo umístěné na pracovním povrchu. Varná deska může být rovněž součástí kuchyňského sporáku.

Tento dokument neplatí pro přenosné spotřebiče pro vaření, grilování a podobné funkce (viz IEC 61817).

Tento dokument definuje hlavní funkční charakteristiky varných desek, které zajímají uživatele, a specifikuje metody pro měření těchto charakteristik.

Tento dokument nespecifikuje třídění nebo požadavky na funkci.

POZNÁMKA 1 Některé z těchto zkoušek, které jsou specifikovány v tomto dokumentu, se nepovažují za reprodukovatelné, protože výsledky mohou být různé mezi laboratořemi. Tyto zkoušky jsou určeny pouze pro porovnávací účely.

POZNÁMKA 2 Tento dokument se nevztahuje na bezpečnostní požadavky (IEC 60335-2-6 a IEC 60335-2-9).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    ČSN IEC 584-2:1994, která přejímala IEC 60584-2:1982, byla zrušena z důvodu nahrazení mezinárodní normy novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.

Zdroj: www.cni.cz