ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.150                                                                                                                                     Červen 2018

Laminátové podlahové krytiny –
Prvky s povrchovou vrstvou na bázi
reaktoplastických aminových pryskyřic –
Specifikace, požadavky a metody zkoušení

ČSN
EN 13329+A1

91 7878

 

Laminate floor coverings – Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins –
Specifications, requirements and test methods

Revêtements de sol stratifiés – Éléments dont la surface est à base de résines aminoplastes thermodurcissables –
Spécifications, exigences et méthodes d’essai

Laminatböden – Elemente mit einer Deckschicht auf Basis aminoplastischer, wärmehärtbarer Harze –
Spezifikationen, Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13329:2016+A1:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13329:2016+A1:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13329 (91 7878) ze září 2016.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z července 2017. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 311 zavedena v ČSN EN 311 (49 0159) Desky ze dřeva – Přídržnost povrchu – Zkušební metoda

EN 318 zavedena v ČSN EN 318 (49 0145) Desky ze dřeva – Stanovení rozměrových změn v závislosti na změnách relativní vlhkosti vzduchu

EN 322 zavedena v ČSN EN 322 (49 0143) Dosky z dreva – Zisťovanie vlhkosti

EN 424 zavedena v ČSN EN 424 (91 7827) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování vlivu simulovaného pohybu nábytkové nožky

EN 425:2002 zavedena v ČSN EN 425:2002 (91 7836) Pružné a laminátové podlahové krytiny – Zkouška
kolečkovou židlí

EN 438 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 438 (64 7501) Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) – Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty)

EN 16094 zavedena v ČSN EN 16094 (91 7846) Laminátové podlahové krytiny – Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti drobnému poškrábání

CEN/TS 16354 zavedena v ČSN P CEN/TS 16354 (91 7847) Laminátové podlahové krytiny – Podložky – Specifikace, požadavky a metody zkoušení

EN 20105-A02 zavedena v ČSN EN 20105-A02 (80 0119) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část A02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu

EN ISO 105-B02 zavedena v ČSN EN ISO 105-B02 (80 0147) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: Zkouška s xenonovou výbojkou

EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 zavedena v ČSN EN ISO 4892-2/A1:2010 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 2: Xenonové lampy

EN ISO 6506-1zavedena v ČSN EN ISO 6506-1 (42 0359) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Brinella – Část 1: Zkušební metoda

EN ISO 10874 zavedena v ČSN EN ISO 10874 (91 7843) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Klasifikace

EN ISO 24343-1 zavedena v ČSN EN ISO 24343-1 (91 7824) Pružné a laminátové podlahové krytiny – Zjišťování deformace a trvalé deformace – Část 1: Trvalá deformace

ISO 48 zavedena v ČSN ISO 48 (62 1433) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD)

ISO 7267-2 nezavedena

ISO 24334 nezavedena

ISO 24336 nezavedena

ISO 24339 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 309 (49 0011) Třískové desky – Definice a klasifikace

ČSN EN 316 (49 0009) Dřevovláknité desky – Definice, klasifikace a značky

ČSN EN 14041 (91 7883) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Podstatné vlastnosti

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČO 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radmila Foretová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN 13329:2016+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                     Říjen 2017

ICS 97.150                                                                                                                Nahrazuje EN 13329:2016

Laminátové podlahové krytiny –
Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic –
Specifikace, požadavky a metody zkoušení

Laminate floor coverings –
Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins –
Specifications, requirements and test methods

Revêtements de sol stratifiés – Éléments dont la surface est à base de résines aminoplastes thermodurcissables – Spécifications, exigences et méthodes d’essai

Laminatböden – Elemente mit einer Deckschicht auf Basis aminoplastischer, wärmehärtbarer Harze – Spezifikationen, Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-11-27 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN dne 2017-07-01.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky        Ref. č. EN 13329:2016+A1:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 8

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 10

4......... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 11

4.1...... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 11

4.2...... Požadavky pro klasifikaci............................................................................................................................................................ 12

4.3...... Dodatečné technické vlastnosti.................................................................................................................................................. 13

5......... Značení a balení............................................................................................................................................................................ 13

5.1...... Značení............................................................................................................................................................................................ 13

5.2...... Balení............................................................................................................................................................................................... 14

6......... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 14

Příloha A (normativní) Zjišťování tloušťky, délky, šířky, pravoúhlosti, přímosti a rovinnosti........................................................ 15

A.1...... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................. 15

A.2...... Klimatizování.................................................................................................................................................................................. 15

A.3...... Zařízení............................................................................................................................................................................................ 15

A.4...... Postup.............................................................................................................................................................................................. 16

A.4.1.. Zjišťování tloušťky (t).................................................................................................................................................................... 16

A.4.2.. Zjišťování délky (l)......................................................................................................................................................................... 17

A.4.3.. Zjišťování šířky (w)........................................................................................................................................................................ 17

A.4.4.. Zjišťování rozměrů čtvercových prvků....................................................................................................................................... 18

A.4.5.. Zjišťování pravoúhlosti (q)........................................................................................................................................................... 18

A.4.6.. Zjišťování přímosti (s)................................................................................................................................................................... 19

A.4.7.. Zjišťování rovinnosti po šířce (fw)................................................................................................................................................ 19

A.4.8.. Zjišťování rovinnosti po délce (fl)................................................................................................................................................ 19

A.5...... Výpočet a vyjádření výsledků...................................................................................................................................................... 20

A.5.1.. Tloušťka (t)...................................................................................................................................................................................... 20

A.5.2.. Délka (l)........................................................................................................................................................................................... 20

A.5.3.. Šířka (w).......................................................................................................................................................................................... 20

A.5.4.. Pravoúhlost (q)............................................................................................................................................................................... 20

A.5.5.. Přímost (s)....................................................................................................................................................................................... 20

A.5.6.. Rovinnost po šířce (fw).................................................................................................................................................................. 20

A.5.7.. Rovinnost po délce (fl).................................................................................................................................................................. 20

Příloha B (normativní) Zjišťování spár a výškových rozdílů mezi prvky.......................................................................................... 21

B.1..... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................. 21

B.2..... Klimatizování.................................................................................................................................................................................. 21

B.3..... Zařízení............................................................................................................................................................................................ 21

B.4..... Postup.............................................................................................................................................................................................. 21

B.4.1.. Sestavení........................................................................................................................................................................................ 21

B.4.2.. Zjištění spáry (o) mezi prvky........................................................................................................................................................ 21

B.4.3.. Zjištění výškového rozdílu (h)...................................................................................................................................................... 22

B.5..... Výpočet a vyjádření výsledků...................................................................................................................................................... 22

Příloha C (normativní) Zjišťování rozměrových změn způsobených změnami relativní vlhkosti.............................................. 23

C.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 23

Strana

C.2..... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................. 23

C.3..... Klimatizování.................................................................................................................................................................................. 23

C.4..... Výpočet a vyjádření výsledků...................................................................................................................................................... 23

Příloha D (normativní) Zjišťování přídržnosti povrchu........................................................................................................................ 25

D.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 25

D.2..... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................. 25

D.3..... Klimatizování.................................................................................................................................................................................. 25

D.4..... Postup.............................................................................................................................................................................................. 25

D.4.1.. Příprava zkušebního tělesa......................................................................................................................................................... 25

D.4.2.. Nalepení ocelových hříbků k povrchu....................................................................................................................................... 25

D.4.3.. Stanovení síly při porušení.......................................................................................................................................................... 25

D.5..... Výpočet a vyjádření výsledků...................................................................................................................................................... 25

Příloha E (normativní) Zjišťování odolnosti proti oděru a klasifikace podle oděru....................................................................... 26

E.1...... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................. 26

E.2...... Klimatizování.................................................................................................................................................................................. 26

E.3...... Zařízení............................................................................................................................................................................................ 26

E.3.1.. Zkušební zařízení.......................................................................................................................................................................... 26

E.3.2.. Doplňkový materiál a zařízení.................................................................................................................................................... 28

E.4...... Postup.............................................................................................................................................................................................. 29

E.4.1.. Obecně............................................................................................................................................................................................ 29

E.4.2.. Příprava zkušebních těles a brusných papírů.......................................................................................................................... 29

E.4.3.. Příprava odíracích kotoučů.......................................................................................................................................................... 29

E.4.4.. Zjišťovaní míry odírání brusného papíru................................................................................................................................... 29

E.4.5.. Odírání zkušebního tělesa........................................................................................................................................................... 29

E.4.6.. Vyjádření výsledků........................................................................................................................................................................ 30

E.4.7.. Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 30

Příloha F (normativní) Kalibrace a údržba odíracího zařízení........................................................................................................... 31

F.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 31

F.2...... Zařízení............................................................................................................................................................................................ 31

F.3...... Postup.............................................................................................................................................................................................. 31

F.3.1... Opotřebení ložisek........................................................................................................................................................................ 31

F.3.2... Opotřebení hřídele........................................................................................................................................................................ 31

F.3.3... Seřízení........................................................................................................................................................................................... 31

Příloha G (normativní) Měření tvrdosti Shore A................................................................................................................................... 34

Příloha H (normativní) Zjišťování odolnosti proti nárazu a klasifikace odolnosti proti nárazu................................................... 35

H.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 35

H.2..... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................. 35

H.3..... Zařízení............................................................................................................................................................................................ 35

H.4..... Postup.............................................................................................................................................................................................. 35

H.4.1.. Zkouška s koulí o velkém průměru............................................................................................................................................ 35

H.4.2.. Zkouška s koulí o malém průměru............................................................................................................................................ 36

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 38

 

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13329:2016+A1:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 134 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu 1 schválenou CEN dne 2017-07-01.

Tento dokument nahrazuje !EN 13329:2016".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

!vypuštěný text"

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje vlastnosti, požadavky a zkušební metody pro laminátové podlahové krytiny s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic definovaných v 3.1 a 3.2. Specifikuje rovněž požadavky na značení a balení.

Obsahuje klasifikační systém podle EN ISO 10874, který udává praktické požadavky pro oblasti použití a úrovně využívání a vyjadřuje, pro která prostředí jsou tyto laminátové podlahové krytiny vhodné a usnadňuje spotřebiteli informovaný výběr.

U laminátových podlahových krytin se předpokládá použití v bytové a komerční oblasti, včetně bytových kuchyní. Tato norma nespecifikuje požadavky pro plochy, které jsou vystaveny častému smáčení, jako jsou koupelny, prádelny nebo sauny.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz