ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.40; 97.200.10                                                                                                                    Červen 2018

Svítidla –
Část 2-17: Zvláštní požadavky – Svítidla
na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní)

ČSN
EN IEC 60598-2-17

36 0600

idt IEC 60598-2-17:2017

Luminaires –
Part 2-17: Particular requirements – Luminaires for stage lighting, television and film studios (outdoor and indoor)

Luminaires –
Partie 2-17: Exigencies particulières – Luminaires pour éclairage des scènes de théâtre, pour prises de vues de télévision
et de cinéma (á l’extérieur et à l’intérieur)

Leuchten –
Teil 2-17: Besondere Anforderungen – Leuchten für Bühnenbeleuchtung, Fernseh- und Film-Studios (außen und innen)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 60598-2-17:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 60598-2-17:2018. It was translated by
the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-03-23 se nahrazuje ČSN EN 60598-2-17+A2 (36 0600) z června 1995, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60598-2-17:2018 dovoleno do 2021-03-23 používat dosud platnou ČSN EN 60598-2-17+A2 (36 0600) z června 1995.

Změny proti předchozí normě

Nové vydání normy zahrnuje, s ohledem na předchozí vydání, významné technické změny, jak jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 60598-2-17:2017.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60598-1 zavedena v ČSN EN 60598-1 ed. 6 (36 0600) Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60598-2-17:2017

Mezinárodní normu vypracovala subkomise 34D Svítidla technické komise IEC/TC Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 1984 a změnu A2:1990. Toto vydání je technickou revizí.

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny vzhledem k předchozímu vydání:

a)   rozšíření použitelného rozsahu ze světelného zdroje na zdroj elektrického světla a nahrazení pojmů „žárovky, zářivky a jiné výbojky (kromě zářivek)“ pojmem „elektrický světelný zdroj“ v 17.1;

b)   zohlednění skutečnosti, že existuje mnoho LED svítidel s nevyměnitelným světelným zdrojem a světelným zdrojem bez skleněné žárovky nebo s nízkou provozní teplotou: příslušný rozsah příslušných ustanovení se tedy vztahuje pouze na svítidla s vyměnitelnými světelnými zdroji se skleněnou baňkou nebo s vysokou teplotou povrchu.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

34D/1275/FDIS

34D/1284/RVD

Úplnou informaci při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato publikace se musí používat spolu s IEC 60598-1 Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky. Byla vypracována na základě osmého vydání (2014) této normy.

Seznam všech částí souboru IEC 60598 se společným názvem Svítidla je možno nalézt na webových stránkách IEC.

POZNÁMKA V této normě jsou použity následující typy písma:

    specifikace zkoušek (prohlášení o shodě): kurzíva.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky uvedeného na webových stránkách IEC http://webstore.iec.ch v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Upozornění na národní poznámku

V normě je uvedena národní poznámka upřesňujícího charakteru v článku 17.7.1.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN-ESiCCO Plzeň, IČO 16669037, Josef Rýmus

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Libor Válek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN IEC 60598-2-17
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                       Březen 2018

ICS 29.140.40; 97.200.10                                                                                    Nahrazuje EN 60598-2-17:1989

Svítidla –
Část 2-17: Zvláštní požadavky – Svítidla na osvětlování jevišť,
televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní)
(IEC 60598-2-17:2017)

Luminaires –
Part 2-17: Particular requirements – Luminaires for stage lighting,
television and film studios (outdoor and indoor)
(
IEC 60598-2-17:2017)

Luminaires –
Partie 2-17: Exigencies particulières – Luminaires
pour éclairage des scènes de théâtre, pour prises
de vues de télévision et de cinéma (á l’extérieur
et à l’intérieur)
(IEC 60598-2-17:2017)

Leuchten
Teil 2-17:Besondere Anforderungen – Leuchten
für Bühnenbeleuchtung
, Fernseh- und Film-Studios
(außen und innen)
(IEC 60598-2-17:2017)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2017-07-04. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje
Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                      Ref. č. EN IEC 60598-2-17:2018 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropská předmluva

Text dokumentu 34D/1275/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 60598-2-17, který vypracovala subkomise SC 34D Svítidla technické komise IEC/TC 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 60598-2-17:2018.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2018-09-23

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2021-03-23

Tento dokument nahrazuje EN 60598-2-17:1989.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60598-2-17:2017 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

Obsah

Strana

17.1.... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 8

17.2.... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

17.3.... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

17.4.... Obecné požadavky na zkoušky.................................................................................................................................................... 8

17.5.... Třídění svítidel.................................................................................................................................................................................. 8

17.6.... Značení.............................................................................................................................................................................................. 8

17.7.... Konstrukce........................................................................................................................................................................................ 9

17.8.... Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti................................................................................................................................... 10

17.9.... Opatření na uzemnění.................................................................................................................................................................. 10

17.10. Svorky.............................................................................................................................................................................................. 10

17.11. Vnější a vnitřní vodiče................................................................................................................................................................... 10

17.12. Ochrana před úrazem elektrickým proudem........................................................................................................................... 10

17.13. Zkoušky trvanlivosti a tepelné zkoušky..................................................................................................................................... 10

17.14. Odolnost proti vniknutí prachu, pevných cizích těles a vody................................................................................................. 10

17.15. Izolační odpor a elektrická pevnost, dotykový proud a proud ochranným vodičem......................................................... 11

17.16. Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům....................................................................................................................... 11

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 12

Příloha ZZ (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a bezpečnostními cíli směrnice 2014/35/EU [2014 OJ L96],
které mají být pokryty.................................................................................................................................................................... 13

 

17.1Rozsah platnosti

Tato část IEC 60598-2 specifikuje požadavky na svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (včetně bodových a širokoúhlých světlometů) pro použití venku i uvnitř, s elektrickými světelnými zdroji na napájecí napětí nepřesahujícím 1 000 V.

POZNÁMKA 1 k heslu Závěsný hák (třmen, oko) je součástí svítidla. Podpěrná zařízení, jako jsou stativy, teleskopická ramena a závěsy, nejsou součástí svítidla. Předřadníky jsou podle potřeby vestavěny do svítidel, nebo jsou montovány samostatně.

 

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz