ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.030.01; 13.030.40                                                                                                                 Červenec 2018

Skládkování odpadů – Těsnění skládek

ČSN 83 8032

 

Landfilling of waste – Landfill lining

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 83 8032 z dubna 2002.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 5

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 5

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 5

4......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 5

5......... Podklady............................................................................................................................................................................................ 6

5.1...... Rozsah podkladů............................................................................................................................................................................. 6

5.2...... Geotechnické podklady.................................................................................................................................................................. 6

5.3...... Geodetické podklady...................................................................................................................................................................... 6

5.4...... Údaje o klimatických a hydrologických poměrech.................................................................................................................... 6

5.5...... Údaje o druhu a složení odpadů a jejich výluhů....................................................................................................................... 6

6......... Úprava a stabilita podloží těsnicího systému skládky.............................................................................................................. 6

7......... Těsnicí materiály a jejich skladba v těsnicím systému............................................................................................................. 7

8......... Požadované vlastnosti těsnicích materiálů a prvků.................................................................................................................. 8

8.1...... Základní požadavky........................................................................................................................................................................ 8

8.2...... Těsnění ze zemin............................................................................................................................................................................ 8

8.3...... Fóliové těsnění................................................................................................................................................................................. 9

8.4...... Těsnění bentonitovou rohoží......................................................................................................................................................... 9

8.5...... Ostatní druhy těsnění...................................................................................................................................................................... 9

9......... Zásady konstrukčního uspořádání prvků těsnicího systému................................................................................................... 9

9.1...... Vylepšení geologické bariéry........................................................................................................................................................ 9

9.2...... Fóliové těsnění............................................................................................................................................................................... 10

9.3...... Napojování těsnění na ostatní konstrukce skládky a prostupy těsněním........................................................................... 10

9.4...... Zřizování těsnění skládky po etapách....................................................................................................................................... 10

10....... Ochrana těsnicího systému proti poškození............................................................................................................................ 11

10.1.... Ochrana prvků těsnicího systému v průběhu výstavby.......................................................................................................... 11

10.2.... Ochrana prvků těsnicího systému za provozu skládky.......................................................................................................... 11

10.3.... Ochrana prvků těsnicího systému po uzavření skládky......................................................................................................... 11

11....... Stabilita těsnicího systému na svazích...................................................................................................................................... 11

12....... Zásady pokládky těsnění............................................................................................................................................................. 12

13....... Kontrola jakosti a celistvosti těsnicího systému....................................................................................................................... 12

14....... Kontrola těsnicího systému za provozu.................................................................................................................................... 13

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 14

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma byla aktualizována v souladu s citovanými a souvisícími normami a právními předpisy a s novými
poznatky z praxe
.

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou:

    doplnění požadavků na těsnění bentonitovou rohoží;

    doplnění požadavků na monitorování těsnicího systému.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 14689-1 (72 1005) Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování hornin – Část 1: Pojmenování a popis

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN EN 206+A1 (73 2403) Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 75 2310 Sypané hráze

ČSN 75 2020 Asfaltové vrstvy hydrotechnických staveb

ČSN 75 3310 Odkaliště

ČSN EN 13257 (80 6157) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů

ČSN EN 13265 (80 6158) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů

ČSN 83 8034 Skládkování odpadů – Odplynění skládek

Souvisící předpisy

Směrnice Rady 1999/31/ES, o skládkách odpadů

Rozhodnutí Rady 2003/33/ES, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky podle článku 16 a přílohy II směrnice 1999/31/ES

Směrnice evropského parlamentu a rady č. 98/2008, o odpadech a o zrušení některých směrnic

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání v terénu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 26475081, Ing. Petr Holý, Ing. Lenka Fremrová

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Šuser

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování, výstavbu a kontrolu těsnicích systémů skládek odpadů (dále jen skládek) při výstavbě nových skládek i při jejich provozu. Dále platí pro navrhování, výstavbu a kontrolu těsnicích systémů při jejich uzavírání a rekultivaci.

Pro návrh těsnicího systému skládky norma stanoví vhodné materiály nebo jejich kombinace i parametry těchto materiálů, pro výstavbu těsnění doporučuje vhodné technologické postupy a pro kontrolu materiálů i zhotoveného těsnění rozsah a metody této kontroly.

Norma neplatí pro navrhování a výstavbu podzemních skládek, pro navrhování těsněných nádrží na ukládání odpadů jiné než pevné konsistence a pro skládky nebo úložiště radioaktivních odpadů. Pro tyto konstrukce lze však některá ustanovení této normy použít.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz