ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.10                                                                                                                                  Červen 2018

Svítidla –
Část 2: Zvláštní požadavky –
Oddíl 4: Přemístitelná svítidla pro obecné použití

ČSN
EN 60598-2- 4
ed. 2

36 0600

mod IEC 60598-2- 4:2017

Luminaires –
Part 2:
Particular requirements –
Section 4: Portable general purpose luminaires

Luminaires
Partie 2: Exigences particulières –
Section 4: Luminaires portatifs à usage général

Leuchten
Teil 2: Besondere Anforderungen –
Hauptabschnitt 4: Ortsveränderliche Leuchten für allgemeine Zwecke

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60598-2-4:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60598-2-4:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-03-30 se nahrazují ČSN EN 60598-2-4 (36 0600) z října 1998 a ČSN EN 60598-2-7 (36 0600) z prosince 1994, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60598-2-4:2018 dovoleno do 2021-03-30 používat dosud platné ČSN EN 60598-2-4 (36 600) z října 1998 a ČSN EN 60598-2-7 (36 0600) z prosince 1994.

Změny proti předchozím normám

Nové vydání normy zahrnuje, s ohledem na předchozí vydání, významné technické změny, jak jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 60598-2-4:2017.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61032:1997zavedena v ČSN EN 61032:1999 (33 0333) Ochrana osob a zařízení kryty – Sondy pro ověřování

IEC 60598-1zavedena v ČSN EN 60598-1 ed. 6 (36 0600) Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

Souvisící normy

ČSN EN 60598-2-7:1982 Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 7: Přenosná svítidla používaná v zahradách

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Porovnání s mezinárodní normou

Tato evropská norma přejímá IEC 60598-2-4:2017 s modifikacemi.

Modifikace oproti normě IEC jsou vyznačeny svislou čarou po levém okraji textu.

Informativní údaje z IEC 60598-2- 4:2017

Mezinárodní normu IEC 60598-2-4 vypracovala subkomise 34D Svítidla technické komise IEC/TC 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání z roku 1997. Toto vydání je technickou revizí.

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny vzhledem k předchozímu vydání:

a)   uvádí normu do souladu s IEC 60598-1;

b)   upravuje rozsah platnosti, třídění a požadavky na pokrytí přemístitelných svítidel pro vnitřní i venkovní použití zavedením požadavků již uvedených v IEC 60598-2-7;

POZNÁMKA V tomto vydání IEC 60598-2-4 byly zapracovány všechny požadavky uvedené v IEC 60598-2-7. V důsledku toho bude IEC 60598-2-7 stažena po zveřejnění této normy.

c)   upravuje rozsah platnosti pro veškeré elektrické světelné zdroje (dříve byla omezena na žárovky, zářivky a jiné výbojky);

d)   zavedení značky svítidel, které jsou jiné než běžné, ale vhodné pouze pro vnitřní použití (např. svítidlo s PVC kabelem);

e)   změnu detailu zkoušky, aby se ujasnilo, že zkouška stability na nakloněné rovině (viz 4.7.3) musí být provedena se světelným zdrojem (zdroji) na místě;

f)    úpravu minimálního stupně ochrany proti prachu a vlhkosti přenosných svítidel pro venkovní použití od IPX3 až IPX4 (viz 4.5.2). V důsledku toho byly odstraněny požadavky na umístění kabelů podle 7.6.3 IEC 60598-2-7:1982, jelikož jsou pokryty IPX4;

g)   úpravu požadavků na kritéria přijatelnosti pro vidlice a zásuvky;

h)   úpravu testu IP vyžadující zkoušku v nejnepříznivější převrácené poloze pro pokrytí všech tříd (a nejen svítidel třídy II podle 7.13.1 IEC 60598-2-7:1982).

Text této mezinárodní normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

34D/1257/FDIS

34D/1271/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tuto publikaci je nutno používat spolu s IEC 60598-1 Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky. Byla vypracována na základě osmého vydání (2014) této normy.

Seznam všech částí souboru IEC 60598 se společným názvem Svítidla je možno nalézt na webových stránkách IEC.

POZNÁMKA V této normě jsou použity následující typy písma:

    specifikace zkoušek (prohlášení o shodě): kurzíva;

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC http://webstore.iec.ch v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje dohodnuté společné modifikace (odlišnosti evropské normy od mezinárodní) v konkrétních ustanoveních.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN-ESiCCO Plzeň, IČO 16669037, Josef Rýmus

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Libor Válek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 60598-2- 4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Březen 2018

ICS 29.140.40                                                                        Nahrazuje EN 60598-2-4:1997, EN 60598-2-7:1989

Svítidla –
Část 2: Zvláštní požadavky –
Oddíl 4: Přemístitelná svítidla pro obecné použití
(IEC 60598-2- 4:2017, modifikováno)

Luminaires –
Part 2: Particular requirements –
Section 4: Portable general purpose luminaires
(IEC 60598-2-
 4:2017, modified)

Luminaires –
Partie 2: Exigences particulières –
Section 4: Luminaires portatifs
à usage géneral
(IEC 60598-2- 4:2017, modifiée)

Leuchten –
Teil 2: Besondere Anforderungen –
Hauptabschnitt 4: Ortsveränderliche Leuchten
für allgemeine Zwecke
(IEC 60598-2- 4:2017, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2017-05-26. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                               Ref. č. EN 60598-2- 4:2018 E

Evropská předmluva

Text dokumentu 34D/1190/CDV, budoucího třetího vydání IEC 60598-2-4, který vypracovala subkomise 34D Svítidla technické komise IEC/TC 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60598-2-4:2018.

Návrh změny, která pokrývá společné modifikace IEC 60598-2-4 (34D/1190/CDV), byl vypracován technickou komisí CLC/TC 34Z Svítidla a přidružená zařízení a schválen CENELEC.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2018-09-30

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2021-03-30

EN 60598-2-4:2018 nahrazuje EN 60598-2-4:1997 a EN 60598-2-7:1989.

Kapitoly, články, poznámky, tabulky, obrázky a přílohy, které jsou zde navíc oproti IEC 60598-2-4:2017, jsou označeny písmenem „Z“.

Tento dokument je nutno používat ve spojení s normou EN 60598-1:2015.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60598-2-4:2017 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi.

Obsah

Strana

4.1...... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 8

4.2...... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

4.3...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4.4...... Obecné požadavky na zkoušky.................................................................................................................................................... 8

4.5...... Třídění svítidel.................................................................................................................................................................................. 8

4.6...... Značení.............................................................................................................................................................................................. 8

4.7...... Konstrukce........................................................................................................................................................................................ 9

4.8...... Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti................................................................................................................................... 10

4.9...... Opatření na uzemnění.................................................................................................................................................................. 10

4.10.... Svorky.............................................................................................................................................................................................. 10

4.11.... Vnější a vnitřní vodiče................................................................................................................................................................... 10

4.12.... Ochrana před úrazem elektrickým proudem........................................................................................................................... 10

4.13.... Zkoušky trvanlivosti a tepelné zkoušky..................................................................................................................................... 10

4.14.... Odolnost proti prachu a vodě...................................................................................................................................................... 11

4.15.... Izolační odpor a elektrická pevnost............................................................................................................................................ 11

4.16.... Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům....................................................................................................................... 11

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 12

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim příslušející evropské publikace....................... 13

Příloha ZB (inforrmativní) Zvláštní národní podmínky........................................................................................................................ 14

Příloha ZZ (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a bezpečnostními cíli směrnice 2014/35/EU [2014 OJ L96], které mají být pokryty.............................................................................................................................................................................. 15

Národní příloha NA (informativní) Porovnání s IEC 60598-2-4:2017 ed. 3.0................................................................................ 17

Obrázek 1 – Svítidla „Pouze pro vnitřní použití“...................................................................................................................................... 9

 

4.1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60598-2 specifikuje požadavky na přemístitelná svítidla všeobecného použití, pro vnitřní a/nebo venkovní použití (například v zahradách), jiná než ruční svítidla, konstruovaná s vlastním, nebo začleněným elektrickým světelným zdrojem na napájecí napětí nepřesahující 250 V.

 

 

 

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz