ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.060                                                                                                                                     Červen 2018

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Odolnost proti povětrnostnímu stárnutí

ČSN
ISO 4665

62 1528

 

Rubber, vulcanized or thermoplastic – Resistance to weathering

Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Résistance aux intempéries

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4665:2016. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 4665:2016. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 62 1528 z 1990-06-15.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 105-A02 zavedena v ČSN EN 20105-A02 (80 0119) Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část A02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu

ISO 877-1:2009 zavedena v ČSN EN ISO 877-1:2011 (64 0771) Plasty – Metody vystavení slunečnímu záření – Část 1: Obecné pokyny

ISO 877-2:2009 zavedena v ČSN EN ISO 877-2:2011 (64 0771) Plasty – Metody vystavení slunečnímu záření – Část 2: Vystavení přímému stárnutí a vystavení sklem filtrovanému slunečnímu záření

ISO 877-3:2009 zavedena v ČSN EN ISO 877-3:2011 (64 0771) Plasty – Metody vystavení slunečnímu záření – Část 3: Zesílení intenzivního stárnutí vystavením koncentrovanému slunečnímu záření

ISO 1431-1 zavedena v ČSN ISO 1431-1 (62 1527) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Odolnost proti vzniku ozónových trhlin – Část 1: Zkoušení za statické a dynamické deformace

ISO 4892-1 zavedena v ČSN EN ISO 4892-1 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 1: Obecné principy

ISO 4892-2 zavedena v ČSN EN ISO 4892-2 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 2: Xenonové lampy

ISO 4892-3 zavedena v ČSN EN ISO 4892-3 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 3: Fluorescenční UV lampy

ISO 4892-4 nezavedena

ISO 18314-1 nezavedena

ISO 23529 zavedena v ČSN ISO 23529 (62 1401) Pryž – Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální metody zkoušení

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín, IČO 47910381, Ing. Jarmila Kučerová

Technická normalizační komise: TNK 23 Pryž

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Marie Chalupová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

MEZINÁRODNÍ NORMA

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer –                                         ISO 4665
Odolnost proti povětrnostnímu stárnutí                                                                    Třetí vydání      2016-01-15

ICS 83.060

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 8

5......... Vystavení přímému působení povětrnostních vlivů, povětrnostním vlivům za denního světla filtrovaného přes sklo
nebo intenzivnímu stárnutí vlivem povětrnosti za denního světla při použití Fresnelových zrcadel............................... 8

6......... Vystavení laboratorním zdrojům světla....................................................................................................................................... 8

7......... Změny barvy..................................................................................................................................................................................... 9

7.1...... Zkušební zařízení............................................................................................................................................................................. 9

7.1.1... Kolorimetrické nebo spektrofotometrické zhodnocení............................................................................................................. 9

7.1.2... Vizuální zhodnocení........................................................................................................................................................................ 9

7.2...... Zkušební tělesa................................................................................................................................................................................ 9

7.3...... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 9

7.3.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

7.3.2... Kolorimetrické nebo spektrofotometrické zhodnocení............................................................................................................. 9

7.3.3... Vizuální zhodnocení........................................................................................................................................................................ 9

8......... Změny dalších vzhledových vlastností........................................................................................................................................ 9

9......... Změny fyzikálních vlastností.......................................................................................................................................................... 9

9.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

9.2...... Zkušební zařízení............................................................................................................................................................................. 9

9.3...... Zkušební tělesa.............................................................................................................................................................................. 10

9.4...... Postup zkoušky.............................................................................................................................................................................. 10

10....... Vyjádření výsledků........................................................................................................................................................................ 10

10.1.... Změna barvy.................................................................................................................................................................................. 10

10.1.1 Měření kolorimetrem nebo spektrofotometrem...................................................................................................................... 10

10.1.2 Měření vizuálních vlastností........................................................................................................................................................ 10

10.2.... Změny dalších vzhledových vlastností...................................................................................................................................... 10

10.3.... Změny fyzikálních vlastností....................................................................................................................................................... 11

11....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 11

Příloha A (informativní) Referenční materiály pro hodnocení vlivu povětrnosti............................................................................ 13

Příloha B (informativní) Seznam některých vlastností vhodných pro zhodnocení změn po expozici...................................... 16

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 17

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2016, Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CH. de Blandonnet 8 · CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (https://www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo
v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz https://www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 45 Pryž a výrobky z pryže, subkomise SC 2 Zkoušení a analýzy.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 4665:2006), které bylo technicky revidováno těmito změnami:

    aktualizace citovaných dokumentů,

    drobné ediční úpravy pro lepší srozumitelnosti textu

    k mechanickým vlastnostem byla doplněna trvalá deformace v tlaku, kterou lze měřit.

Úvod

Pro poskytování informací o účincích environmentálního namáhání pryží, jako je působení světla, tepla a vody, lze použít řadu různých způsobů expozice. Každá z nich má specifické použití a důležitost. Vysvětlení a pokyny pro metody vystavení přirozenému a umělému stárnutí jsou uvedeny v normě ISO 877-1 a ISO 4892-1. Zvláštní pokyny týkající se určení odolnosti vůči ozonu jsou uvedeny v normě ISO 1431-1. Standardizované metody
vystavení povětrnostním vlivům pro plasty jsou v zásadě vhodné i pro pryže a proto tato mezinárodní norma
odkazuje na zařízení a postupy v příslušných ISO normách pro plasty.

Je potřeba, aby postupy stanovení změn vlastností byly stejné bez ohledu na způsob expozice a aby výsledky byly vyjádřeny jednotně. Tyto postupy jsou uvedeny v této mezinárodní normě.

Vystavení povětrnostním vlivům mění vlastnosti materiálu, zejména v povrchové vrstvě. Zkušební metoda používaná ke stanovení změn vlastností by měla být zvolena po zvážení vlastností materiálu, které jsou důležité pro navrhované použití, a s ohledem na skutečnost, že by degradace mohla být koncentrována v povrchové vrstvě. Zvolené metody by měly být schopny měřit změny vlastností s dostatečnou přesností v rozsazích, které jsou v praxi důležité, aby byla stanovena významná kritéria změny.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metody vystavení vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků přirozenému nebo umělému povětrnostnímu stárnutí a metody pro stanovení změn barvy, vzhledu a fyzikálních vlastností vyplývajících z expozice.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz