ICS 29.280; 45.020

ČSN

EN 50126-1
ed. 2

 

33 3502

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti,
pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) –
Část 1: Obecný RAMS postup

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-07-03 se nahrazuje ČSN EN 50126-1 (33 3502) z června 2001,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz