ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.220.01; 35.240.60                                                                                                                    Červen 2018

Inteligentní dopravní systémy –
Centrální datový slovník ITS –
Část 2: Řízení centrálního registru datových konceptů ITS

ČSN
ISO 14817-2

01 8204

 

Intelligent transport systems – ITS central data dictionaries –
Part 2: Governance of the Central ITS Data Concept Registry

Systèmes intelligents de transport – Dictionnaires de données centrales des ITS –
Partie 2: Gouvernance du registre central de concept des données des ITS

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 14817-2:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 14817-2:2015. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část ISO 14817 stanoví registrační proces pro vložení datových konceptů do centrálního registru datových konceptů ITS (CIDCR) a jeho provoz.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 14817-1 zavedena v ČSN ISO 14817-1 (01 8204) Inteligentní dopravní systémy – Centrální datový slovník ITS – Část 1: Požadavky na definice dat ITS

ISO 14817-3 zavedena v ČSN ISO 14817-3 (01 8204) Inteligentní dopravní systémy – Datové slovníky ITS – Část 3: Přiřazení identifikátoru objektu pro datové koncepty ITS

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 80000 (soubor) (01 1300) a ČSN ISO 80000 (soubor) (01 1300) Veličiny a jednotky

ČSN ISO/IEC 8824-1 (36 9632) Informační technologie – Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1): Specifikace základního způsobu zápisu

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 4 a 5 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s. r. o. – CTN, IČO 45276293

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz