ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 07.100.30                                                                                                                                  Červen 2018

Mikrobiologie potravinového řetězce –
Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení –
Část 2: Specifická pravidla pro vzorky masa a masných výrobků

ČSN
EN ISO 6887-2


56 0102

idt ISO 6887-2:2017

Microbiology of the food chain – Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination –
Part 2: Specific rules for the preparation of meat and meat products

Microbiologie de la chaîne alimentaire – Préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales
en vue de l’examen microbiologique –
Partie 2: Règles spécifiques pour la préparation des viandes et produits carnés

Mikrobiologie der Lebensmittelkette – Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen
und von Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen –
Teil 2: Spezifische Regeln für die Vorbereitung von Fleisch und Fleischerzeugnissen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6887-2:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 6887-2:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 6887-2 (56 0102) z října 2017.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 6887-2:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 6887-2 z října 2017 převzala EN ISO 6887-2:2017 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 6887-1 zavedena v ČSN EN ISO 6887-1 (56 0102) Mikrobiologie potravinového řetězce – Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení – Část 1: Obecná pravidla pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění

ISO 7218 zavedena v ČSN EN ISO 7218 (56 0103) Mikrobiologie potravin a krmiv – Všeobecné požadavky a doporučení pro mikrobiologické zkoušení

ISO 17604 zavedena v ČSN EN ISO 17604 (56 0105) Mikrobiologie potravinového řetězce – Vzorkování těl poražených zvířat pro mikrobiologické vyšetření

ISO 18593 zavedena v ČSN ISO 18593 (56 0626) Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů pomocí kontaktních ploten a stěrů

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 6887-4 (56 0102) Mikrobiologie potravinového řetězce – Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení – Část 4: Specifická pravidla pro různé výrobky

ČSN EN ISO 6887-6 (56 0102) Mikrobiologie potravin a krmiv – Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění – Část 6: Specifické pokyny pro vzorky odebrané v prvovýrobě

ČSN P CEN ISO/TS 17728 (56 0100) Mikrobiologie potravinového řetězce – Techniky odběru vzorků pro mikrobiologické zkoušení potravin a krmiv

Vypracování normy

Zpracovatel: QUALIMENT Praha, komise České potravinářské společnosti, z.s., IČO 539525, Ing. Soňa Baršová

Technická normalizační komise: TNK 151 Potraviny

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radmila Foretová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN ISO 6887-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Duben 2017

ICS 07.100.30                                                                                                    Nahrazuje EN ISO 6887-2:2003

Mikrobiologie potravinového řetězce – Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení –
Část 2: Specifická pravidla pro vzorky masa a masných výrobků
(ISO 6887-2:2017)

Microbiology of the food chain – Preparation of test samples, initial suspension
and decimal dilutions for microbiological examination –
Part 2: Specific rules for the preparation of meat and meat products
(ISO 6887-2:2017)

Microbiologie de la chaîne alimentaire –
Préparation des échantillons, de la suspension
mère et des dilutions décimales en vue de l’examen
microbiologique –
Partie 2: Règles spécifiques pour la préparation
des viandes et produits carnés
(ISO 6887-2:2017)

Mikrobiologie der Lebensmittelkette – Vorbereitung
von Untersuchungsproben und Herstellung
von Erstverdünnungen und von Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen –
Teil 2: Spezifische Regeln für die Vorbereitung
von Fleisch und Fleischerzeugnissen
(ISO 6887-2:2017)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-01-14.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN ISO 6887-1:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 6887-2:2017) vypracovala technická komise ISO/TC 34 Potravinářské výrobky ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 275 Analýza potravin – Horizontální metody, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 6887-2:2003.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 6887-2:2017 byl schválen CEN jako EN ISO 6887-2:2017 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 8

5......... Ředicí roztoky................................................................................................................................................................................... 8

6......... Přístroje a pomůcky......................................................................................................................................................................... 8

7......... Vzorkování a typy vzorku................................................................................................................................................................ 8

7.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

7.2...... Obecné typy vzorků posílané do laboratoře............................................................................................................................... 8

7.3...... Specifické typy vzorků posílané do laboratoře.......................................................................................................................... 9

8......... Příprava vzorků................................................................................................................................................................................ 9

8.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

8.2...... Účel zkoušení................................................................................................................................................................................... 9

8.3...... Obecný postup pro kyselé výrobky............................................................................................................................................... 9

8.4...... Výrobky s vysokým obsahem tuku (tuk přes 20 % celkového množství).............................................................................. 9

9......... Specifické postupy.......................................................................................................................................................................... 9

9.1...... Počáteční příprava různých typů vzorků...................................................................................................................................... 9

9.2...... Postup pro balené výrobky.......................................................................................................................................................... 10

9.3...... Postup pro nezmrazené výrobky................................................................................................................................................ 10

9.4...... Příprava vzorku pro zmrazené výrobky..................................................................................................................................... 11

9.5...... Příprava vzorku pro sušená a částečně dehydratovaná masa a extrakty z masa............................................................ 11

9.6...... Příprava vzorku z povrchu vzorků (tampony a jiné nástroje)................................................................................................ 11

10....... Další ředění.................................................................................................................................................................................... 11

Příloha A (informativní) Šablona pro vymezení plochy vzorku z povrchu...................................................................................... 12

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 13

 

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 34 Potravinářské výrobky, subkomise SC 9 Mikrobiologie.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 6887-2:2003), které bylo technicky zrevidováno.

Seznam částí souboru ISO 6887 lze nalézt na webových stránkách ISO.

UPOZORNĚNÍ – Použití tohoto dokumentu může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Je odpovědností uživatele tohoto dokumentu, aby před jeho použitím stanovil příslušné postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a určil vhodnost zákonných omezení.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje pravidla pro přípravu vzorků masa a masných výrobků a jejich suspenze pro mikrobiologické zkoušení v případě, že vzorky vyžadují odlišnou přípravu od metody popsané v ISO 6887-1. ISO 6887-1
definuje obecná pravidla pro přípravu výchozí suspenze a ředění pro mikrobiologické zkoušení.

Tento dokument nezahrnuje přípravu vzorků jak pro metody stanovení počtu, tak pro metody průkazu, které mají podrobnosti přípravy specifikovány v příslušných mezinárodních normách.

Tento dokument je použitelný pro následující čerstvé, syrové a zpracované maso, drůbež a zvěřinu a výrobky z nich:

    chlazené nebo zmrazené;

    naložené nebo fermentované;

    mleté nebo mělněné;

    masné přípravky;

    mechanicky oddělené maso;

    vařená masa;

    sušená a uzená masa v různých stupních dehydratace;

    koncentrované extrakty z masa;

    výřezy a stěry z těl poražených zvířat.

Tento dokument nezahrnuje vzorkování těl poražených zvířat (viz ISO 17604) a přípravu vzorků z prvovýroby (viz ISO 6887-6).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz