ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.120.40                                                                                                                                  Červen 2018

Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění na trh

ČSN
EN 50385
ed. 2

36 7908

 

Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz – 100 GHz), when placed on the market

Norme de produit pour démontrer la conformité des équipements de station de base aux limites d’exposition aux champs électromagnétiques radiofréquences (110 MHz – 100 GHz), lors de leur mise sur le marché

Produktnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von Einrichtungen für Basisstationen bei ihrer Inverkehrbringung
mit Grenzwerten für die Exposition von Personen gegenüber hochfrequenten elektromagnetischen Feldern
(110 MHz bis 100 GHz)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50385:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50385:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-07-24 se nahrazuje ČSN EN 50385 (36 7908) z ledna 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50385:2017 dovoleno do 2020-07-24 používat dosud platnou ČSN EN 50385 (36 7908) z ledna 2004.

Změny proti předchozí normě

Při posouzení vystavení se musí nyní uvažovat všechny rozumně předvídatelné provozní stavy bezdrátových komunikačních zařízení a norma se navíc vztahuje jak na zařízení určená k použití jen zaměstnanci, tak na zařízení určena k použití obyvatelstvem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 62232:2017 zavedena v ČSN EN 62232:2018 (36 7927) Určování intenzity vysokofrekvenčního pole, výkonové spektrální hustoty a SAR v blízkosti radiokomunikačních základnových stanic pro účel hodnocení vystavení člověka

Citované předpisy

Doporučení Rady 1999/519/ES ze dne 12. července 1999, o omezení vystavení obyvatelstva elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz). V České republice bylo toto doporučení zavedeno nařízením vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, které bylo 30. dubna 2008 zrušeno a nahrazeno nařízením vlády
č. 1/2008 Sb. Nařízení vlády č. 1/2008 Sb. změněné nařízením vlády č. 106/2010 Sb. bylo dne 3. listopadu 2015 zrušeno a nahrazeno nařízením vlády 291/2015 Sb.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/35/EU ze dne 26. června 2013, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetická pole). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2016 Sb. o posuzování shody rádiových zařízení při jejich uvádění na trh.

Vypracování normy

Zpracovatel: JANDÁK Praha, IČO 12494372, Ing. Vojtěch Jandák, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Kubeš

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 50385
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Říjen 2017

ICS 33.120.40                                                                                                            Nahrazuje EN 50385:2002

Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění na trh

Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment
with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz – 100 GHz),
when placed on the market

Norme de produit pour démontrer la conformité
des équipements de station de base aux limites d’exposition aux champs électromagnétiques radiofréquences (110 MHz – 100 GHz),
lors de leur mise sur le marché

Produktnorm zum Nachweis der Übereinstimmung
von Einrichtungen für Basisstationen bei ihrer Inverkerhbringung mit Grenzwerten für die Exposition von Personen gegenüber hochfrequenten elektromagnetischen Feldern (110 MHz bis 100 GHz)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2017-07-24. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2017 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                       Ref. č. EN 50385:2017 E

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Podmínky vystavení........................................................................................................................................................................ 7

5......... Normativní meze............................................................................................................................................................................. 8

6......... Hodnocení shody............................................................................................................................................................................. 8

7......... Nejistota posouzení......................................................................................................................................................................... 8

8......... Dokumentace................................................................................................................................................................................... 8

9......... Posouzení shody............................................................................................................................................................................. 8

Příloha ZZ (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 2014/53/EU [2014 OJ L153], které mají být pokryty...................................................................................................................................................................... 9

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 10

 

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50385:2017) vypracovala CLC/TC 106X Elektromagnetická pole v životním prostředí člověka.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2018-07-24

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2020-07-24

Tento dokument nahrazuje EN 50385:2002.

EN 50385:2017 obsahuje tyto významné technické změny v porovnání s EN 50385:2002:

1)   norma vyžaduje, aby se při posouzení nezbytně uvažovaly všechny rozumně předvídatelné provozní stavy (kapitola 4);

2)   norma zahrnuje zařízení určená k použití jen zaměstnanci, jakož i zařízení určena k použití obyvatelstvem a pro každý z případů platí rozdílné meze (kapitola 5).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků evropské směrnice (směrnic).

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

1 Rozsah platnosti

Tato norma výrobku platí pro vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím vyzařovaným ze zařízení základnových stanic v kmitočtovém rozsahu od 110 MHz do 100 GHz.

Předmětem této normy je prokázání shody takových zařízení se základními omezeními pro obyvatelstvo (přímo nebo nepřímo prostřednictvím shody s referenčními úrovněmi) a nejvyššími přípustnými hodnotami pro zaměstnance (přímo nebo nepřímo prostřednictvím shody s referenčními hodnotami) při jejich uvádění do provozu ve svém provozním prostředí.

V případě zařízení o nízkém výkonu je příslušnou normou výrobku EN 50663:2017.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz