ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.020.35                                                                                                                              Červenec 2018

Lahve na plyny – Kuželové závity 17E a 25E
pro spojení ventilů s lahvemi na plyny –
Část 2: Kontrolní kalibry

ČSN
EN ISO 11363-2

07 8605

idt ISO 11363-2:2017

Gas cylinders  17E and 25E taper threads for connection of valves to gas cylinders –
Part 2: Inspection gauges

Bouteilles à gaz  Filetages coniques 17E et 25E pour le raccordement des robinets sur les bouteilles à gaz 
Partie 2: Calibres de contrôle

Gasflaschen  17E und 25E kegeliges Gewinde zur Verbindung von Ventilen mit Gasflaschen –
Teil 2: Prüflehren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11363-2:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou
pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 11363-2:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11363-2 (07 8605) z června 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 11363-2:2017 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN EN ISO 11363-2 (07 8605) z června 2018 převzala EN ISO 11363-2:2017 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Text normy byl oproti EN ISO 11363-2:2010 technicky revidován. Změny jsou popsány v předmluvě mezinárodní normy.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 11363-1 zavedena v ČSN EN ISO 11363-1 (07 8605) Lahve na plyny – Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny – Část 1: Technické požadavky

Souvisící ČSN

ČSN ISO 68-1 (01 4007) Závity ISO pro všeobecné použití – Základní profil – Část 1: Metrické závity

Vypracování normy

Zpracovatel: Štěpán Heráň, IČO 01037048

Technická normalizační komise: TNK 103 Tlakové nádoby na přepravu plynů

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Ludmila Fuxová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-
davcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN ISO 11363-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Prosinec 2017

ICS 23.020.35                                                                                                  Nahrazuje EN ISO 11363-2:2010

Lahve na plyny – Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi
na plyny –
Část 2: Kontrolní kalibry
(ISO 11363-2:2017)

Gas cylinders – 17E and 25E taper threads for connection of valves to gas cylinders – Part 2: Inspection gauges
(ISO 11363-2:2017)

Bouteilles à gaz – Filetages coniques 17E et 25E
pour le raccordement des robinets sur les bouteilles à gaz –
Partie 2: Calibres de contrôle
(ISO 11363-2:2017)

Gasflaschen – 17E und 25E kegeliges Gewinde
zur Verbindung von Ventilen mit Gasflaschen –
Teil 2: Prüflehren
(ISO 11363-2:2017)

Tato evropské norma byla schválena CEN dne 2017-09-10.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN ISO 11363-2:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 11363-2:2017) vypracovala technická komise ISO/TC 58 Lahve na plyny ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 23 Lahve na přepravu plynů, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 11363-2:2010.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 11363-2:2017 byl schválen CEN jako EN ISO 11363-2:2017 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 4

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Požadavky......................................................................................................................................................................................... 8

4.1...... Materiály............................................................................................................................................................................................ 8

4.2...... Profil závitu....................................................................................................................................................................................... 9

4.3...... Smysl stoupání................................................................................................................................................................................. 9

4.4...... Kužel................................................................................................................................................................................................ 10

4.5...... Rozteč, P......................................................................................................................................................................................... 10

5......... Rozměry kalibrů............................................................................................................................................................................. 10

6......... Kontrolní kalibry............................................................................................................................................................................. 10

6.1...... Kalibry pro závit v hrdle lahve..................................................................................................................................................... 10

6.1.1... Jednodílné válečkové kalibry...................................................................................................................................................... 10

6.1.2... Dvoudílné válečkové kalibry, malý průměr kužele................................................................................................................. 11

6.1.3... Dvoudílné válečkové kalibry, velký průměr kužele................................................................................................................. 11

6.2...... Kalibry pro závit dříku ventilu...................................................................................................................................................... 12

6.2.1... Jednodílné kroužkové kalibry..................................................................................................................................................... 12

6.2.2... Dvoudílné kroužkové kalibry, malý průměr kužele................................................................................................................. 12

6.2.3... Dvoudílné kroužkové kalibry, velký průměr kužele................................................................................................................ 13

7......... Porovnávací kalibry....................................................................................................................................................................... 13

8......... Použití kontrolních kalibrů............................................................................................................................................................ 14

8.1...... Hladké kalibry................................................................................................................................................................................ 14

8.2...... Závitové válečkové kalibry........................................................................................................................................................... 14

8.3...... Kritéria pro přijetí nebo zamítnutí závitů při použití válečkových kalibrů............................................................................ 14

8.4...... Kritéria pro přijetí nebo zamítnutí závitů při použití kroužkových kalibrů............................................................................ 14

9......... Ověřování kontrolních kalibrů..................................................................................................................................................... 15

9.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 15

9.2...... Válečkové kalibry.......................................................................................................................................................................... 15

9.3...... Kroužkové kalibry.......................................................................................................................................................................... 15

9.4...... Použití porovnávacích válečkových kalibrů.............................................................................................................................. 15

10....... Značení............................................................................................................................................................................................ 16

10.1.... Kontrolní kalibry............................................................................................................................................................................. 16

10.2.... Porovnávací kalibry....................................................................................................................................................................... 16

Příloha A (informativní) Příklady výpočtů rozměrů závitových kalibrů pro velký průměr kužele................................................ 17

Příloha B (informativní) Omezení systému kontroly kalibry.............................................................................................................. 19

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 20

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo
v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument připravila technická komise ISO/TC 58 Lahve na plyny, subkomise SC 2 Fitinky pro lahve.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 11363-2:2010), které bylo technicky revidováno.

Hlavní změny ve srovnání s předchozím vydáním jsou následující:

    byl upraven obrázek 9.

Všechny části souboru ISO 11363 jsou k dispozici na internetových stránkách ISO.

Úvod

Lahve na plyny určené k zadržení stlačeného, zkapalněného nebo pod tlakem rozpuštěného plynu jsou vybaveny výstrojí, která umožňuje plyn z lahve vyprázdnit a opětovně naplnit. Pro tuto výstroj se dále používá termín „ventil“.

Spojení mezi lahví a ventilem je provedeno dvěma kuželovými závity (vnějším na dříku ventilu a vnitřním v hrdle lahve), přičemž oba závity mají stejnou jmenovitou kuželovitost, rozteč a profil závitu.

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje typy, rozměry a zásady použití kalibrů, které se používají spolu s kuželovými závity specifikovanými v ISO 11363-1 (tj. závity 17E a 25E).

V dokumentu jsou poskytnuty příklady výpočtů rozměrů závitových kalibrů pro velký průměr kužele (příloha A) a upozorňuje se na omezení specifikovaného systému kontroly kvality kalibry (příloha B).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz