PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.240.20; 35.240.63                                                                                                                 Červenec 2018

Elektronická fakturace –
Část 3-3: Syntaktická vazba pro UN/CEFACT XML, meziodvětvová faktura D16B

ČSN P
CEN/TS 16931-3-3

97 9901

 

Electronic invoicing –
Part 3-3: Syntax binding for UN/CEFACT XML Industry Invoice D16B

Facturation électronique –
Partie 3-3:
 Correspondance syntaxique pour les factures intersectorielles – Schéma XML D16B UN/CEFACT

Elektronische Rechnungsstellung –
Teil 3-3: 
Umsetzung in die Syntax UN/CEFACT XML Cross Industry Invoice D16B

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS 16931-3-3:2017. Překlad byl zajištěn
Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification CEN/TS 16931-3-3:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN/TS 16931-3-3:2017 vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Česká agentura pro standardizaci.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět normalizace. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy v platnosti, dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

Informace o citovaných dokumentech

EN 16931-1 zavedena v ČSN EN 16931-1 (97 9901) Elektronická fakturace – Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury

ISO 4217 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 3166-1 (97 1002) Kódy pro názvy zemí a jejich částí – Část 1: Kódy zemí

ČSN ISO 8601 (97 9738) Datové prvky a formáty výměny – Výměna informací – Zobrazení data a času

Upozornění na národní poznámky

Do Úvodu normy byla doplněna národní poznámka upozorňující na nesprávné označení normy.

Do tabulky 2 a tabulky 3 byly doplněny národní poznámky upozorňující na nesprávný odkaz skupiny obchodních termínů.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Pro účely této normy jsou pro názvy sémantických datových typů použity anglické termíny a nejsou překládány do češtiny z důvodu počítačového zpracování a programovacích nástrojů, a také z důvodu jejich používání
v odborné komunitě.

Z důvodu počítačového zpracování a programovacích nástrojů je popis tabulek rozvržení mapování přeložen
do češtiny s uvedením odpovídajícího anglického termínu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČO 61278386, Dr. Karel Jurák

Technická normalizační komise: TNK 42 Výměna dat

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Miroslav Škop

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE                                                                              CEN/TS 16931-3-3
TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFICATION                                                                       Říjen 2017

ICS 35.240.20; 35.240.63

Elektronická fakturace –
Část 3-3: Syntaktická vazba pro UN/CEFACT XML, meziodvětvová faktura D16B

Electronic invoicing –
Part 3-3: Syntax binding for UN/CEFACT XML Industry Invoice D16B

Facturation électronique –
Partie 3-3: Correspondance syntaxique
pour les factures intersectorielles –
Schéma XML D16B UN/CEFACT

Elektronische Rechnungsstellung –
Teil 3-3: Umsetzung in die Syntax
UN/CEFACT XML Cross Industry Invoice D16B

Tato technická specifikace (CEN/TS) byla schválena CEN dne 2017-07-30 pro dočasné používání.

Doba platnosti této CEN/TS je zatím omezena na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky týkající se zejména toho, zda může být CEN/TS převedena na evropskou normu.

Je třeba, aby členové CEN oznámili existenci této CEN/TS stejným způsobem, jako je tomu u EN, a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy v platnosti (souběžně s CEN/TS), dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky          Ref. č. CEN/TS 16931-3-3:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky, Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Syntaktická vazba na UN/CEFACT XML mezioborovou fakturu D16B................................................................................. 8

4.1...... Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

4.2...... Datové typy....................................................................................................................................................................................... 9

4.3...... Kódy a identifikátory........................................................................................................................................................................ 9

4.4...... Mapování modelu faktury.............................................................................................................................................................. 9

4.5...... Validační artefakty......................................................................................................................................................................... 71

5......... Neshody.......................................................................................................................................................................................... 71

5.1...... Sémantická úroveň....................................................................................................................................................................... 71

5.2...... Strukturální úroveň........................................................................................................................................................................ 71

5.3...... Úroveň kardinality......................................................................................................................................................................... 71

Příloha A (informativní) Příklady............................................................................................................................................................. 72

A.1...... Úvod................................................................................................................................................................................................. 72

A.2...... Faktura s vícenásobnými řádkovými položkami..................................................................................................................... 72

A.3...... Zařízení IT....................................................................................................................................................................................... 90

A.4...... Předplatné.................................................................................................................................................................................... 105

A.5...... Tuzemské platby......................................................................................................................................................................... 109

A.6...... Maximální obsah......................................................................................................................................................................... 115

A.7...... Minimální obsah.......................................................................................................................................................................... 128

A.8...... Daně.............................................................................................................................................................................................. 132

A.9...... Elektřina........................................................................................................................................................................................ 137

A.10... Licence.......................................................................................................................................................................................... 152

Bibliografie................................................................................................................................................................................................ 157

 

 

Evropská předmluva

Tento dokument (CEN/TS 16931-3-3:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 434 Elektronická fakturace, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU 2014/55/EU.

Tento dokument je součástí souboru dokumentů, sestávajícího se z:

    EN 16931-1:2017 Elektronická fakturace – Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury

    CEN/TS 16931-2:2017 Elektronická fakturace – Část 2: Seznam syntaxí splňujících EN 16931-1

    CEN/TS 16931-3-1:2017 Elektronická fakturace – Část 3-1: Metodika syntaktických vazeb základních prvků elektronické faktury

    CEN/TS 16931-3-2:2017 Elektronická fakturace – Část 3-2: Syntaktická vazba pro ISO/IEC 19845 (UBL 2.1), faktura a dobropis

    CEN/TS 16931-3-3:2017 Elektronická fakturace – Část 3-3: Syntaktická vazba pro UN/CEFACT XML, meziodvětvová faktura D16B

    CEN/TS 16931-3-4:2017 Elektronická fakturace – Část 3-4: Syntaktická vazba pro UN/EDIFACT INVOIC D16B

    CEN/TR 16931-4:2017 Elektronická fakturace – Část 4: Směrnice pro interoperabilitu elektronických faktur na přenosové úrovni

    CEN/TR 16931-5:2017 Elektronická fakturace – Část 5: Směrnice o používání odvětvových a národních rozšíření v souvislosti s EN 16931-1, metodika pro použití v reálném prostředí

    CEN/TR 16931-6:2017 Elektronická fakturace – Část 6: Výsledek testování evropské normy EN 16931-1 z hlediska její praktické použitelnosti pro konečného uživatele

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto technickou specifikaci povinny oznámit národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska,
Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Evropská komise předpokládá, že „Masové přijetí elektronické fakturace v EU by vedlo k významným hospodářským přínosům a odhaduje se, že přechodem od papírových faktur k fakturám elektronickým se za období šesti let ušetří přibližně 240 miliard EUR“1). Na základě tohoto zjištění „Komise chce, aby se elektronická fakturace stala převládající způsobem fakturace v Evropě do roku 2020“.

Jako prostředek k dosažení tohoto cíle má směrnice 2014/55/EU [3] pro elektronickou fakturaci při zadávání veřej-
ných zakázek za cíl usnadnit používání elektronických faktur hospodářskými subjekty, které dodávají zboží, práce a služby pro orgány veřejné správy (B2G), stejně tak jako má za cíl podporu obchodu mezi hospodářskými subjekty (B2B). Vymezuje především právní rámec pro zavedení a přijetí evropské normy (EN) pro sémantický datový model základních prvků elektronické faktury (EN 16931-1).

V souladu se směrnicí 2014/55/EU [3] a po zveřejnění odkazu na EN 16931-1 v Úředním věstníku Evropské unie budou všichni veřejní zadavatelé a ostatní zadavatelé povinni přijímat a zpracovávat elektronickou fakturu, pokud:

    je v souladu se sémantickým obsahem, jak je popsáno v EN 16931-1;

    je zastoupena v jakékoli ze syntaxí identifikovaných v CEN/TS 16931-2, v souladu s požadavkem uvedeném v čl. 3 odst. 1 směrnice 2014/55/EU;

    je v souladu s příslušným mapováním definovaném v příslušné dílčí části normy CEN/TS 16931-3.

Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury – model základní faktury, který je popsán v EN 16931-1, vychází z toho, že lze definovat omezenou, ale dostatečnou sadu informačních prvků, která podporuje obecně použitelné funkcionality související s fakturami.

Tato technická specifikace CEN, CEN/TS 16931-3-3, definuje vazby základních prvků faktury k meziodvětvové faktuře UN/CEFACT XML. Další dílčí části této technické specifikace CEN definují metodu vazby (CEN/TS 16931-3-1) a mapují model základní faktury do jiných syntaxí, například ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) (CEN/TS 16931-3-2) a ISO/IEC 9735NP1) (UN/EDIFACT) (CEN/TS 16931-3-4).

Zajištěním sémantické interoperability elektronických faktur bude evropská norma a její pomocné produkty evropské normalizace sloužit k odstraňování překážek na trhu a překážek obchodu vyplývajících z existence odlišných vnitrostátních pravidel a norem – a přispívat tak k cílům stanovených Evropskou komisí.

1 Předmět normy

Tato technická specifikace (TS) CEN určuje metodiku mapování mezi sémantickým modelem elektronické faktury, který je součástí normy EN 16931-1, a meziodvětvovou fakturou v syntaxi UN/CEFACT XML. Pro každý prvek v sémantickém modelu (včetně dílčích prvků nebo doplňkových komponentů, jako jsou identifikátory schématu identifikace) je definováno, který prvek v syntaxi má být použit pro příslušné informace. Jsou uvedeny veškeré případy nesouladu mezi sémantikou, formátem, kardinalitou nebo strukturou.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)       http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0712:FIN:cs:PDF.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Nesprávné označení normy. Správné označení je ISO 9735.

Zdroj: www.cni.cz