ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.200.40                                                                                                                              Červenec 2018

Zařízení a povrch dětského hřiště –
Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 1176-1
ed. 2

94 0515

 

Playground equipment and surfacing –
Part 1: General safety requirements and test methods

Équipements et sols d’aires de jeux –
Partie 1: Exigences de sécurité et méthodes d’essai générales

Spielplatzgeräte und Spielplatzböden –
Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1176-1:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1176-6:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-10-31 se nahrazuje ČSN EN 1176-1 (94 0515) z února 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 1176-1:2017 dovoleno do 2018-10-31 používat dosud platnou ČSN EN 1176-1 (94 0515) z února 2009.

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 335 zavedena v ČSN EN 335 (49 0080) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva

EN 350:2016 zavedena v ČSN EN 350:2017 (49 0081) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Zkoušení a klasifikace odolnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva proti biologickým činitelům

EN 351-1:2007 zavedena v ČSN EN 351-1:2008 (49 0674) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky – Část 1: Klasifikace průniku a příjmu ochranného prostředku

EN 636 zavedena v ČSN EN 636+A1 (49 2419) Překližované desky – Požadavky

EN 818-2:1996+A1:2008 zavedena v ČSN EN 818-2+A1:2009 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky – Třída 8

EN 818-3:1999+A1:2008 zavedena v ČSN EN 818-3+A1:2009 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky – Třída 4

EN 1177 zavedena v ČSN EN 1177 (94 0516) Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Stanovení kritické výšky pádu

EN 1991-1-2 zavedena v ČSN EN 1991-1-2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

EN 1991-1-3 zavedena v ČSN EN 1991-1-3 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem

EN 1991-1-4 zavedena v ČSN EN 1991-1-4 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

EN 13411-3 zavedena v ČSN EN 13411-3+A1 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 3: Objímky a zajištěné objímky

EN 13411-5+A1 zavedena v ČSN EN 13411-5+A1 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 5: Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan

EN ISO 2307 zavedena v ČSN EN ISO 2307 (80 8627) Textilní lana – Stanovení určitých fyzikálních a mechanických vlastností

EN ISO 4892-3 zavedena v ČSN EN ISO 4892-3 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 3: Fluorescenční UV lampy

EN ISO 9554 zavedena v ČSN EN ISO 9554 (80 8626) Textilní lana – Všeobecné specifikace

EN ISO 13934-1 zavedena v ČSN EN ISO 13934-1 (80 0812) Textilie – Tahové vlastnosti plošných textilií – Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip

Souvisící ČSN

ČSN EN 71 (soubor) (94 3095) Bezpečnost hraček

ČSN EN 933-1 (72 1193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 1: Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor

ČSN EN 12572 (soubor) (94 2050) Umělé lezecké stěny

ČSN EN 1176-2 (94 0515) Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky

ČSN EN 1176-3 (94 0515) Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky

ČSN EN 1176-7 (94 0515) Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

ČSN EN 1176-10 (94 0515) Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení

ČSN EN 13219 (94 0350) Gymnastické nářadí – Trampolíny – Funkční a bezpečnostní požadavky, metody zkoušení

ČSN EN 913 (94 0303) Gymnastické nářadí – Všeobecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

TNI CEN/TR 16879:2017 (94 3465) Umístění dětských hřišť a dalších rekreačních zařízení – Doporučení týkající se metod pro umístění a oddělení

TNI CEN/TR 16598 (94 0540) Soubor odůvodnění k EN 1176 – Požadavky

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES (1999/45/EC) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS (76/769/EEC) a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC, 2000/21/EC). Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU. V České republice jsou některá ustanovení tohoto nařízení zavedena v zákonu č. 350/2011Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (2001/95/EC) ze dne 3. prosince 2001, o obecné bezpečnosti výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 102//2001 Sb. ze dne 22. února 2001 o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a. s., Zlín, IČO 47910381, Ing. Martina Pavlínková

Technická normalizační komise: TNK 137 Výrobky pro děti

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Mastná

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 1176-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Říjen 2017

ICS 97.200.40                                                                                                           Nahrazuje EN 1176-1:2008

Zařízení a povrch dětského hřiště –
Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Playground equipment and surfacing –
Part 1: General safety requirements and test methods

Équipements et sols d’aires de jeux –
Partie 1: Exigences de sécurité et méthodes d’essai générales

Spielplatzgeräte und Spielplatzböden –
Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-06-08.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                         Ref. č. EN 1176-1:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 8

Úvod............................................................................................................................................................................................................. 10

1......... Předmět normy.............................................................................................................................................................................. 11

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 11

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 12

4......... Bezpečnostní požadavky............................................................................................................................................................. 19

4.1...... Materiály.......................................................................................................................................................................................... 19

4.1.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 19

4.1.2... Hořlavost......................................................................................................................................................................................... 19

4.1.3... Řezivo a výrobky ze dřeva........................................................................................................................................................... 19

4.1.4... Kovy................................................................................................................................................................................................. 20

4.1.5... Syntetické materiály...................................................................................................................................................................... 20

4.1.6... Nebezpečné látky.......................................................................................................................................................................... 20

4.2...... Konstrukce a výroba..................................................................................................................................................................... 20

4.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 20

4.2.2... Soudržnost konstrukce................................................................................................................................................................. 20

4.2.3... Přístupnost pro dospělé............................................................................................................................................................... 21

4.2.4... Ochrana proti pádu....................................................................................................................................................................... 21

4.2.5... Požadavky na provedení............................................................................................................................................................. 24

4.2.6... Pohyblivé části............................................................................................................................................................................... 24

4.2.7... Ochrana proti zachycení.............................................................................................................................................................. 24

4.2.8... Ochrana proti zranění při pohybu a pádu................................................................................................................................. 28

4.2.9... Prostředky přístupu....................................................................................................................................................................... 38

4.2.10 Spoje................................................................................................................................................................................................ 40

4.2.11 Součásti podléhající opotřebení................................................................................................................................................. 40

4.2.12 Lana................................................................................................................................................................................................. 40

4.2.13 Řetězy.............................................................................................................................................................................................. 41

4.2.14 Základy............................................................................................................................................................................................ 42

4.2.15 Těžké zavěšené tuhé prvky......................................................................................................................................................... 43

4.2.16 Skákací zařízení............................................................................................................................................................................. 43

5......... Ověřování shody a protokoly....................................................................................................................................................... 45

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 45

5.2...... Potvrzení dostatečné úrovně tlumení dopadu po instalaci povrchu tlumícího dopad..................................................... 45

6......... Informace dodané výrobcem/dodavatelem............................................................................................................................. 45

6.1...... Informace dodané výrobcem/dodavatelem zařízení dětského hřiště................................................................................. 45

6.1.1... Obecné informace o výrobku...................................................................................................................................................... 45

6.1.2... Předběžné informace................................................................................................................................................................... 45

6.1.3... Montážní návod............................................................................................................................................................................. 46

6.1.4... Kontrola a informace o údržbě................................................................................................................................................... 46

6.2...... Informace dodané výrobcem nebo dodavatelem zařízení povrchu tlumícího dopad..................................................... 47

6.2.1... Předběžné informace pro povrch tlumící dopad..................................................................................................................... 47

6.2.2... Informace o instalaci povrchu tlumícího dopad...................................................................................................................... 48

Strana

6.2.3... Informace o kontrole a údržbě povrchu tlumícího dopad...................................................................................................... 48

6.2.4... Identifikace povrchu dětského hřiště tlumícího dopad........................................................................................................... 48

7......... Značení............................................................................................................................................................................................ 49

7.1...... Identifikace zařízení...................................................................................................................................................................... 49

7.2...... Značka základní úrovně............................................................................................................................................................... 49

Příloha A (normativní) Zatížení................................................................................................................................................................ 50

Příloha B (normativní) Metoda výpočtu soudržnosti konstrukce...................................................................................................... 56

Příloha C (normativní) Fyzikální zkoušky soudržnosti konstrukce................................................................................................... 66

Příloha D (normativní) Zkušební metody pro zachycení.................................................................................................................... 68

Příloha E (informativní) Přehled možných situací zachycení............................................................................................................ 83

Příloha F (informativní) Obrázky výpočtu výšky volného pádu (FHF – Free High of fall)............................................................ 84

Příloha G (informativní) Názorný příklad sítového rozboru............................................................................................................... 89

Příloha H (normativní) Postup pro schválení dostatečné úrovně tlumení dopadu po instalaci povrchu tlumícího dopad.... 91

Příloha I (informativní) Odchylky typu A................................................................................................................................................ 92

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 94


 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1176-1:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 136 Sporty, dětská hřiště a ostatní potřeby a zařízení pro rekreaci, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1176-1:2008.

EN 1176 Zařízení a povrch dětského hřiště sestává z následujících částí:

    Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

    Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky

    Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky

    Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky

    Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče

    Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky

    Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

    Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení

    Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě

Tuto část EN 1176 je třeba číst v souvislosti s:

    EN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Stanovení kritické výšky pádu

    CEN/TR 16467:2013 Vybavení hřišť přístupné pro všechny děti

    CEN/TR 16598:2014 Soubor odůvodnění k EN 1176 – Požadavky

    CEN/TR 16396:2012 Zařízení a povrch dětského hřiště – Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 1176:2008 a jejich částí

    CEN/TR 16879:2016 Umístění dětských hřišť a dalších rekreačních zařízení – Doporučení týkající se metod pro umístění a oddělení

Pro dětská nafukovací zařízení viz EN 14960 Nafukovací hrací zařízení – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Hlavní změny oproti předchozímu vydání této části EN 1176 jsou následující:

a)      byly přidány odkazy na CEN/TR 16467:2013, CEN/TR 16598:2014, CEN/TR 16396:2012, CEN/TR 16879:2016;

b)      byl změněn předmět normy, tak aby zahrnoval odkaz na trvale instalovaný a také odkaz na elektrická energie, voda a UV záření;

c)      byla zdokonalena definice článku 3.25 „snadno přístupný“;

d)      byly přidány nové definice pro povrch tlumící dopad, dostatečná úroveň tlumení dopadu, nucený pohyb, skákací zařízení, závěsná skákací plocha, zařízení spočívající na jednom nosníku, kontrola po instalaci, hasičská tyč a tunel;

e)      byl změněn článek 4.2.4.1 tak, aby odpovídal obrázku 8;

f)       do článků 4.2.4.3 a 4.2.4.4 byly přidány podrobnosti o měření 500 mm otvorů;

g)      do článku 4.2.7.1 byla doplněna nová věta s odkazem na 4.2.7.2;

h)      obrázek 13 byl změněn tak, aby zobrazoval směr pohybu;

i)       v 4.2.8.1 byl doplněn odkaz na tabulku 2;

j)       tabulka 2 byla změněna tak, aby vysvětlila rozdíly pro výšku pádu lezení a zavěšení;

k)      obrázek 14 byl změněn tak, aby zahrnoval dva typy síťové konstrukce v příkladech výšky pádu;

l)       do článku 4.2.8.2.5 bylo přidáno objasnění prostorů pádu, které se překrývají;

m)     článek 4.2.8.5.2 a tabulka 4 byly revidovány tak, aby odpovídaly změnám EN 1177;

n)      článek 4.2.9.5 byl přepsán hlavně pro vyjasnění požadavků pro snadno přístupná vybavení;

o)      do článku 4.2.12.2 byl zahrnut odkaz na použití sondy E;

p)      nová kapitola 4.2.16 udává požadavky na skákací zařízení;

q)      byl přidán článek 5.2 a příloha H týkající se povrchu tlumícího dopad;

r)       článek 6.2 byl změněn tak, aby poskytl více informací o povrchu tlumícího dopad;

s)      A.2.2, poznámky 1 a 2 jsou nyní součástí požadavků;

t)       D.4.2, poslední odstavec, nyní zahrnuje dodatečný požadavek na zkoušení otvoru s různými průměry;

u)      byla přidána nová zkouška (D.5) a obrázek (D.13) pro zkoušení otvorů řetězu;

v)      nový obrázek (D.12) znázorňuje aplikaci zkušebních prstů ve zkušebních polohách;

w)     nová zkouška (D.6) pro skákací zařízení;

x)      nová příloha F s názornými ukázkami výšky volného pádu;

y)      byla nová příloha G s názornými ukázkami s výsledky sítového rozboru a křivky zrnitosti;

z)      byla přidána nová příloha H Postup pro potvrzení dostatečné úrovně tlumení dopadu po instalaci povrchu tlumícího dopad;

aa)    aktualizována příloha I „Odchylky typu A“.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Pro správné porozumění a pochopení této normy se používá toto spojení:

–   musí (shall) = požadavek;

–   má (should) = doporučení;

–   smí, je dovoleno (may) = dovolení;

–   může, umožňuje (can) = možnost.

Účelem požadavků této normy není snižovat poznatky, že vybavení dětského hřiště přispívá k rozvoji dítěte a/nebo hry, což je z hlediska výchovného smysluplné.

Tato norma připouští problémy při řešení otázek bezpečnosti, která je založená jenom na základě kritéria věku dítěte, protože schopnost zvládat nebezpečí se odvíjí od individuálních schopností jednotlivce a nikoliv od dosaženého věku. Také uživatelé jiné než zamýšlené věkové kategorie budou téměř jistě používat vybavení dětského hřiště.

Hlavním rysem herního vybavení všech prostředí, ve kterých děti legitimně tráví čas hrou je přijetí rizika. Herní vybavení nabízí dětem šanci se setkávat s přijatelnými riziky jako součástí stimulace, výzvy a kontrolovaného výchovného prostředí. Herní vybavení by mělo směřovat ke zvládnutí rovnováhy mezi potřebami nabídnout riziko a potřebou ochránit dítě před vážným zraněním.

Principy řízení bezpečnosti jsou použitelné jak na hřiště jako celek, tak na herní vybavení. Nicméně rovnováha mezi bezpečností a přínosy se pravděpodobně v obou prostředích bude lišit. V herním vybavení může být vystavení určitému stupni rizika přínosem, protože uspokojuje základní lidské potřeby a dává dětem šanci poznat riziko a jeho následky v kontrolovaném prostředí.

S ohledem na rysy dětských her a prospěšnost, kterou dětem přináší hraní na dětském hřišti s přihlédnutím k jejich vývoji, se děti potřebují naučit zvládat rizika, což však může vést k boulím, modřinám nebo dokonce i občas ke zlomení končetiny. Snahou této normy je především vyhnout se nehodám, které by vedly k postižení nebo smrtelným následkům a dále snížit vážné následky způsobené příležitostnými nehodami, které se nevyhnutelně odehrají v dětské snaze o zvýšení úrovně schopností jak sociálních, intelektuálních tak fyzických.

Jako nedostatečné bezpečností opatření se jeví zabránění vstupu a přístupu, protože může dojít například k přerušení dohledu nebo pomoci vrstevníků. S ohledem na tyto skutečnosti, jako je například zachycení hlavy nebo krku a ochrana proti nechtěným pádům, byly sepsány důležité požadavky. Je také známo, že vzrůstá potřeba vybavení pro hraní přístupné i uživatelům s postižením. To ovšem vyžaduje, aby prostory pro hraní poskytly rovnováhu mezi bezpečností a nabídly odpovídající úroveň výzvy a stimulace všem skupinám uživatelů. Pro účely ochrany zachycení hlavy nebo krku však tato norma nebere v úvahu děti se zvětšenou hlavou (např. hydrocefalus nebo Downův syndrom) nebo děti s nasazenou helmou na hlavě.

Další informace o zajištění hry pro méně zdatné uživatele jsou k dispozici v technické zprávě CEN, v níž se disku-
tuje o těchto problémech a o možných řešeních, která mohou projektanti zvážit. Podrobné informace o tomto dokumentu naleznete v evropské předmluvě.

Vedle krátkodobých rizik spojených s dětským hřištěm existuje riziko, že hrající si dítě bude vystaveno ultrafialovému záření slunce. Příliš ultrafialového záření a spáleniny způsobené sluncem v dětství zvyšuje riziko vzniku rakoviny kůže v pozdějším věku. Proto by měla být dětská hřiště uspořádána tak, aby zohledňovala dostupnost možností stínu a aby části vybavení dětských hřišť a rekreačních oblastí byly umístěny zcela nebo částečně
ve stínu.

1 Předmět normy

Tato část EN 1176 stanovuje obecné bezpečnostní požadavky pro trvale instalovaná zařízení a povrchy veřejného dětského hřiště. Další bezpečnostní požadavky na specifické části zařízení dětského hřiště jsou uvedeny v navazujících částech této normy.

Tato část EN 1176 zahrnuje zařízení dětského hřiště pro všechny děti. Byla připravena za pomoci ucelených znalostí potřeb pro dohled nad malými dětmi a méně zdatnými nebo způsobilými dětmi.

Cílem této části EN 1176 je zabezpečit dostatečný stupeň bezpečnosti při využívání, hraní si v zařízení dětského hřiště, na něm nebo kolem něj a současně podporovat činnosti a vlastnosti, které prospívají dětem, protože
pomáhají získat hodnotné zkušenosti, umožňující dětem vyrovnat se situacemi mimo dětské hřiště.

Tato část EN 1176 se vztahuje na zařízení dětského hřiště určeného pro individuální a kolektivní užívání dětmi. Vztahuje se také na zařízení a jeho díly instalované jako zařízení dětského hřiště, i když jako takové nejsou
vyrobeny, ale nevztahuje se na předměty definované jako hračky v EN 71 a ve směrnici o bezpečnosti hraček.

Nevztahuje se na dětská hřiště plná dobrodružství s vyloučením těch herních prvků, která byla dodána z komerčních zdrojů.

POZNÁMKA Dětská hřiště plná dobrodružství jsou ohrazená plotem, zabezpečena, provozována a personálně zajištěna v souladu s obecně přijatými zásadami, které povzbuzují rozvoj dětí a často používají vlastnoruční vybavení.

Tato část EN 1176 stanovuje požadavky, které ochrání dítě před nebezpečím, jež nemusí být schopno předvídat při používání zařízení k zamýšlenému účelu nebo způsobem, který lze logicky očekávat.

Použití elektřiny v herních zařízeních, ať už jako herní činnost nebo jako hnací síla, je mimo předmět této normy. Uživatelé mají věnovat pozornost evropským a místním národním normám a předpisům, které je třeba dodržovat při používání elektřiny.

Herní zařízení umístěná ve vodě a kde může být voda považována za povrch tlumící dopad, nejsou zcela pokryta touto normou, a další rizika jsou spojena s mokrým prostředím.

Riziko vystavení nadměrným hladinám UV záření není v této normě zahrnuto.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz