ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.240                                                                                                                                  Červenec 2018

Kmenová norma pro posuzování nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz)

ČSN
EN 50663

36 7928

 

Generic standard for assessment of low power electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions
for electromagnetic fields (10 MHz  300 GHz)

Norme de produit pour l’évaluation de la conformité des appareils électriques et électroniques de faible puissance
aux restrictions de base concernant l’exposition des personnes aux champs électromagnétiques (10 MHz à 300 GHz)

Produktnorm für die Beurteilung der Übereinstimmung von elektronischen und elektrischen Geräten kleiner Leistung
mit den Basisgrenzwerten für die Exposition von Personen gegenüber elektromagnetischen Feldern (10 MHz bis 300 GHz)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50663:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50663:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 62479:2010 zavedena v ČSN EN 62479:2011 (36 7905) Posuzování shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení se základními omezeními pro vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz)

EN 62311:2008 zavedena v ČSN EN 62311:2009 (36 7909) Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz  300 GHz)

Citované předpisy

Doporučení Rady 1999/519/ES ze dne 12. července 1999, o omezení vystavení obyvatelstva elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz). V České republice bylo toto doporučení zavedeno nařízením vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, které bylo 30. dubna 2008 zrušeno a nahrazeno nařízením vlády č. 1/2008 Sb. Nařízení vlády č. 1/2008 Sb. změněné nařízením vlády č. 106/2010 Sb. bylo dne 3. listopadu 2015 zrušeno a nahrazeno nařízením vlády 291/2015 Sb.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/35/EU ze dne 26. července 2013, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetická pole). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich uvádění na trh.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2016 Sb. o posuzování shody rádiových zařízení při jejich uvádění na trh.

Vypracování normy

Zpracovatel: JANDÁK Praha, IČO 12494372, Ing. Vojtěch Jandák, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Kubeš

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 50663
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Říjen 2017

ICS 17.240

Kmenová norma pro posuzování nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz  300 GHz)

Generic standard for assessment of low power electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (10 MHz  300 GHz)

Norme de produit pour l’évaluation de la conformité des appareils électriques et électroniques de faible puissance aux restrictions de base concernant l’exposition des personnes aux champs électromagnétiques (10 MHz à 300 GHz)

Produktnorm für die Beurteilung der Übereinstimmung von elektronischen und elektrischen Geräten kleiner Leistung mit den Basisgrenzwerten für die Exposition von Personen gegenüber elektromagnetischen Feldern (10 MHz bis 300 GHz)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2017-08-07. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2017 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                       Ref. č. EN 50663:2017 E

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Podmínky vystavení........................................................................................................................................................................ 6

5......... Normativní meze............................................................................................................................................................................. 7

5.1...... Zařízení používané obyvatelstvem............................................................................................................................................... 7

5.2...... Zařízení používané pouze zaměstnanci..................................................................................................................................... 7

6......... Hodnocení shody............................................................................................................................................................................. 7

7......... Nejistota posouzení......................................................................................................................................................................... 7

8......... Zpráva o posouzení......................................................................................................................................................................... 7

Příloha ZZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 2014/35/EU [2014 OJ L96], které mají být pokryty...................................................................................................................................................................... 8

Příloha ZZB (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 2014/53/EU [2014 OJ L153], které mají být pokryty...................................................................................................................................................................... 9

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50663:2017) vypracovala CLC/TC 106X Elektromagnetická pole v životním prostředí člověka.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2018-08-07

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2020-08-07

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátů (M511 a M/536), udělených CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních a směrnice 2014/35/EU o nízkém napětí.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativních přílohách ZZA a ZZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle záměru je třeba tuto evropskou normu používat společně s EN 62479:2010 Posuzování shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení se základními omezeními pro vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz).

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma uvádí metody k jednoduchému posouzení shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení pracujícího při kmitočtech mezi 10 MHz a 300 GHz s mezí vystavení elektromagnetickému poli. Pokud u takového zařízení nelze s použitím metod pro posouzení vystavení uvedených v tomto dokumentu prokázat dodržení příslušných požadavků na vystavení elektromagnetickému poli, pak je přípustné použít k posouzení shody další normy výrobku týkající se elektromagnetických polí.

POZNÁMKA Na zařízení pokrytá tímto dokumentem se mohou vztahovat další normy. Tento dokument není navržen zejména k hodnocení elektromagnetické kompatibility s dalšími zařízeními, ani nezohledňuje žádné jiné požadavky na bezpečnost výrobku než ty, které se specificky týkají vystavení člověka elektromagnetickým polím.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz