ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.020.40                                                                                                                                   Srpen 2018

Lesní cestní síť

ČSN 73 6108

 

Forest Road Network

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6108 z června 2016.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 4

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Rozdělení lesních cest a ostatních tras pro lesní dopravu..................................................................................................... 10

4.1...... Rozdělení lesních cest.................................................................................................................................................................. 10

4.1.1... Lesní cesty pro celoroční provoz................................................................................................................................................ 11

4.1.2... Lesní cesty pro sezónní provoz.................................................................................................................................................. 11

4.2...... Rozdělení ostatních tras pro lesní dopravu.............................................................................................................................. 11

4.2.1... Lesní svážnice............................................................................................................................................................................... 11

4.2.2... Technologické linky...................................................................................................................................................................... 11

5......... Návrhové kategorie lesních cest................................................................................................................................................ 11

6......... Návrh lesní cesty........................................................................................................................................................................... 12

7......... Návrhové prvky lesních cest a ostatních tras pro lesní dopravu........................................................................................... 13

7.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

7.2...... Návrhová rychlost.......................................................................................................................................................................... 13

7.3...... Délka rozhledu............................................................................................................................................................................... 14

7.4...... Osa lesní cesty............................................................................................................................................................................... 14

7.5...... Směrové oblouky.......................................................................................................................................................................... 14

7.6...... Příčný sklon.................................................................................................................................................................................... 15

7.7...... Dostředný nebo odstředný sklon................................................................................................................................................ 15

7.8...... Výsledný sklon............................................................................................................................................................................... 15

7.9...... Klopení............................................................................................................................................................................................ 15

7.10.... Podélný sklon................................................................................................................................................................................. 16

7.11.... Poloha nivelety.............................................................................................................................................................................. 16

7.12.... Lomy podélného sklonu.............................................................................................................................................................. 16

7.13.... Rozhled ve směrovém oblouku.................................................................................................................................................. 18

7.14.... Prostorové řešení trasy lesní cesty............................................................................................................................................. 18

8......... Příčné uspořádání lesních cest a ostatních tras pro lesní dopravu...................................................................................... 18

8.1...... Koruna lesní cesty......................................................................................................................................................................... 18

8.2...... Jízdní pás........................................................................................................................................................................................ 19

8.3...... Průjezdní prostor........................................................................................................................................................................... 19

8.4...... Rozšíření ve směrovém oblouku................................................................................................................................................ 19

8.5...... Zvláštní úpravy příčného řezu..................................................................................................................................................... 19

8.6...... Krajnice........................................................................................................................................................................................... 19

8.7...... Výhybny a obratiště....................................................................................................................................................................... 20

9......... Těleso lesních cest a ostatních tras pro lesní dopravu........................................................................................................... 21

9.1...... Zemní těleso................................................................................................................................................................................... 21

9.1.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 21

9.1.2... Svahy zemního tělesa.................................................................................................................................................................. 21

9.1.3... Zpevnění svahů............................................................................................................................................................................. 22

9.1.4... Zemní pláň...................................................................................................................................................................................... 22

9.2...... Odvodnění lesních cest a ostatních tras pro lesní dopravu................................................................................................... 22

9.2.1... Příkopy............................................................................................................................................................................................. 22

Strana

9.2.2... Svodnice vody (svodné žlábky).................................................................................................................................................. 23

9.2.3... Trativody a drenáže...................................................................................................................................................................... 23

9.2.4... Vsakovací zařízení........................................................................................................................................................................ 24

9.2.5... Odvodnění pláně zemního tělesa.............................................................................................................................................. 24

9.2.6... Zásady návrhu odvodňovacího zařízení................................................................................................................................... 24

9.3...... Vozovka........................................................................................................................................................................................... 24

9.3.1... Konstrukční vrstvy vozovky.......................................................................................................................................................... 24

9.3.2... Kryt................................................................................................................................................................................................... 24

9.3.3... Podkladní vrstva............................................................................................................................................................................ 25

9.3.4... Ochranná vrstva............................................................................................................................................................................. 25

9.3.5... Podloží vozovky............................................................................................................................................................................. 25

9.3.6... Návrh konstrukce vozovky........................................................................................................................................................... 25

10....... Připojování lesních cest a ostatních tras pro lesní dopravu na ostatní pozemní komunikace....................................... 25

10.1.... Technické řešení........................................................................................................................................................................... 25

10.1.1 Připojování lesních cest na silnice a místní komunikace...................................................................................................... 25

10.1.2 Připojování lesních cest a ostatních tras pro lesní dopravu na další účelové komunikace............................................ 26

10.1.3 Samostatné (hospodářské) sjezdy............................................................................................................................................ 27

10.2.... Rozhledy......................................................................................................................................................................................... 27

10.2.1 Rozhledy při připojování lesních cest na silnice a místní komunikace............................................................................... 27

10.2.2 Rozhledy při připojování lesních cest na jiné účelové komunikace.................................................................................... 28

10.2.3 Rozhledy na samostatných sjezdech........................................................................................................................................ 28

11....... Objekty na lesních cestách a ostatních trasách pro lesní dopravu...................................................................................... 28

11.1.... Mosty................................................................................................................................................................................................ 28

11.2.... Propustky a hospodářské propustky.......................................................................................................................................... 28

11.3.... Brody................................................................................................................................................................................................ 29

11.4.... Opěrné a zárubní zdi.................................................................................................................................................................... 29

11.5.... Lesní sklady a skládky.................................................................................................................................................................. 30

11.6.... Zařízení pro rekreační využití lesa.............................................................................................................................................. 30

12....... Vybavení lesních cest................................................................................................................................................................... 30

12.1.... Bezpečnostní zařízení.................................................................................................................................................................. 30

12.1.1 Záchytná bezpečnostní zařízení................................................................................................................................................. 30

12.1.2 Vodicí bezpečnostní zařízení (směrové sloupky).................................................................................................................... 30

12.2.... Dopravní značky............................................................................................................................................................................ 30

12.3.... Body záchrany............................................................................................................................................................................... 30

12.4.... Plochy, na kterých může přistát vrtulník (heliporty)................................................................................................................. 31

13....... Souběhy a křížení lesních cest a ostatních tras pro lesní dopravu s inženýrskými sítěmi, s dráhou
nebo jinými zařízeními................................................................................................................................................................. 31

Příloha A (informativní) Údržba, opravy a rekonstrukce lesních cest a ostatních tras pro lesní dopravu................................. 32

A.1...... Údržba na lesních cestách.......................................................................................................................................................... 32

A.2...... Opravy lesních cest....................................................................................................................................................................... 32

A.3...... Rekonstrukce lesních cest........................................................................................................................................................... 32

Příloha B (informativní) Rekultivace lesní cesty.................................................................................................................................. 34

Příloha C (informativní) Začlenění do krajiny....................................................................................................................................... 35

Příloha D (informativní) Vlečné křivky směrodatného vozidla.......................................................................................................... 36

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 38

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozí normě došlo v návaznosti na vyhlášku č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa, ke změnám v terminologii a technických požadavcích na stavby lesních cest a stavby na ostatních trasách pro lesní dopravu.

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy (předpisy, metodiky)

STN 73 6108 Lesná dopravná sieť. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2000

DWA Regelwerk. Arbeitsblatt DWA-A 904. Richtlinien für den ländlichen Wegebau. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., Hennef, 2005, 66 s. ISBN 978-3-937758-95-4.

Empfehlung für Planung, Bau und Instandhaltung von Waldwegen im Staatswald des Landes Rheinland – Pfalz. 2002, 16 s.

RVS 03.03.81 Ländliche Straßen und Güterwege. Österreichische Forschungsgesellschaft Straße – Schiene – Verkehr, Wien, 2011, 35 s.

Heinimann, H. R. et al. Geometrische Richtwerte von Waldwegen und Waldstrassen. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Bern, 1999, 45 s.

The design and use of the structural pavement of unsealed roads. Forestry Commission, 2014, 20 s.

Dzikowski, J. et al. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. DROGI LEŚNE. Poradnik techniczny. Lasy Państwowe, Warszawa – Bedoń, 2006, 135 s.

Kosztka, M., Péterfalvi, J., ERDÉSZETI UTAK TERVEZÉSI IRÁNYELVEI. Földmũvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Erdészeti Hivatala, Budapest, 2001, ISBN 963-00-9407-X.

Souvisící ČSN

ČSN 01 3467 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy mostů

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – provádění a kontrola shody

ČSN 73 6123-1 Stavba vozovek – Cementobetonové kryty – Část 1: Provádění a kontrola shody

ČSN 73 6124-1 Stavba vozovek – Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy – Část 1: Provádění a kontrola shody

ČSN 73 6126-2 Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku

ČSN 73 6127-1 Stavba vozovek – Prolévané vrstvy – Část 1: Vrstva ze štěrku částečně vyplněného cementovou maltou

ČSN 73 6127-2 Stavba vozovek – Prolévané vrstvy – Část 2: Penetrační makadam

ČSN 73 6127-4 Stavba vozovek – Prolévané vrstvy – Část 4: Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí

ČSN 73 6128 Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy

ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřikové technologie

ČSN 73 6130 Stavba vozovek – Kalové vrstvy

ČSN 73 6131 Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců

ČSN EN 13108-1 (73 6140) Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton

ČSN EN 13108-8 (73 6140) Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 8: R-materiál

ČSN EN 13108-20 (73 6140) Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 20: Zkoušky typu

ČSN EN 13108-21 (73 6140) Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 21: Řízení výroby

ČSN EN 12271 (73 6145) Nátěry – Specifikace

ČSN EN 12273 (73 6146) Kalové vrstvy – Specifikace

ČSN EN 13877-1 (73 6150) Cementobetonové kryty – Část 1: Materiály

ČSN EN 13877-2 (73 6150) Cementobetonové kryty – Část 2: Funkční požadavky

ČSN EN 13285 (73 6155) Nestmelené směsi – Specifikace

ČSN EN 14227 (soubor 1 až 5 a 15) (73 6156) Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace

ČSN 73 6175 Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek

ČSN 73 6200 Mosty – Terminologie a třídění

ČSN EN 1991-2 (73 6203) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání

Souvisící právní předpisy

Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s. IČO 45272387, ve spolupráci s:       
Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta lesnická a dřevařská – doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc. a kolektiv;
České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební – Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.;         
Vysoké učení technické v Brně – Fakulta stavební – Ing. Michal Radimský, Ph.D. a kolektiv

Technická normalizační komise: TNK 146 Projektování pozemních komunikací, mostů a tunelů

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma navazuje na základní normy pro projektování pozemních komunikací ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110 a stanovuje obecné zásady pro zpracování projektové dokumentace pro novostavby lesních cest. Přiměřeně platí pro zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukce lesních cest a podle potřeby může být použita i pro ostatní trasy pro lesní dopravu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz