ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.01                                                                                                                              Červenec 2018

Textilie – Zkoušky stálobarevnosti –
Část B03: Stálobarevnost v povětrnosti: expozice venku

ČSN
EN ISO 105-B03

80 0136

idt ISO 105-B03:2017

Textiles – Tests for colour fastness –
Part B03: Colour fastness to weathering: Outdoor exposure

Textiles – Essais de solidité des coloris –
Partie B03: Solidité des coloris aux intempéries: Exposition en plein air

Textilien – Farbechtheitsprüfungen –
Teil B03: Farbechtheit gegen Bewetterung: Bewetterung im Freien

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 105-B03:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou
pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 105-B03:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 105-B03 (80 0136) z července 1998.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny jsou uvedeny v předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 105-A01 zavedena v ČSN EN ISO 105-A01 (80 0120) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část A01: Všeobecné principy zkoušení

ISO 105-A02 zavedena v ČSN EN 20105-A02 (80 0119) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část A02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu

ISO 105-B01:2014 zavedena v ČSN EN ISO 105-B01:2015 (80 0132) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti –
Část B01: Stálobarevnost na světle: denním

ISO 105-C10:2006 zavedena v ČSN EN ISO 105-C10:2007 (80 0146) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti –
Část C10: Stálobarevnost v praní s mýdlem nebo s mýdlem a sodou

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČO 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník České agentury pro standardizaci: RNDr. Radka Kuleová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN ISO 105-B03
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Prosinec 2017

ICS 59.080.01                                                                                                  Nahrazuje EN ISO 105-B03:1997

Textilie – Zkoušky stálobarevnosti –
Část B03: Stálobarevnost v povětrnosti: expozice venku
(ISO 105-B03:2017)

Textiles – Tests for colour fastness –
Part B03: Colour fastness to weathering: Outdoor exposure
(ISO 105-B03:2017)

Textiles – Essais de solidité des coloris –
Partie B03: Solidité des coloris aux intempéries: Exposition en plein air
(ISO 105-B03:2017)

Textilien – Farbechtheitsprüfungen –
Teil B03: Farbechtheit gegen Bewetterung: Bewetterung im Freien
(ISO 105-B03:2017)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-11-16.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky          Ref. č. EN ISO 105-B03:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 105-B03:2017) vypracovala technická komise ISO/TC 38 Textil ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 248 Textilie a textilní výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 105-B03:1997.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 105-B03:2017 byl schválen CEN jako EN ISO 105-B03:2017 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 7

5......... Referenční materiály a zkušební zařízení................................................................................................................................... 8

5.1...... Referenční materiály....................................................................................................................................................................... 8

5.2...... Zkušební zařízení............................................................................................................................................................................. 8

6......... Zkušební vzorky............................................................................................................................................................................... 8

7......... Postup................................................................................................................................................................................................ 8

7.1...... Postup společný pro metody 1, 2 a 3........................................................................................................................................... 8

7.2...... Metoda 1............................................................................................................................................................................................ 9

7.3...... Metoda 2............................................................................................................................................................................................ 9

7.4...... Metoda 3............................................................................................................................................................................................ 9

7.5...... Praní................................................................................................................................................................................................... 9

7.6...... Sestavení........................................................................................................................................................................................... 9

8......... Hodnocení stálobarevnosti v povětrnosti.................................................................................................................................. 10

9......... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 10

Příloha A (informativní) Obecné informace o stálobarevnosti na světle........................................................................................ 11

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo
v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná technická komise ISO/TC 38 Textil, subkomise SC1 Zkoušky pro barevné
textilie a
 barviva.

Toto páté vydání zrušuje a nahrazuje čtvrté vydání (ISO 105-B03:1994), ve kterém byly provedeny menší úpravy. Změny ve srovnání s předchozím vydáním jsou následující.

    Ve shodě se směrnicemi ISO/IEC, část 2, 2016 byla doplněna Kapitola 3 Termíny a definice a následující
kapitoly byly přečíslovány. Kromě toho „tato část ISO 105“ byla změněna na „tento dokument“.

    V 4.1 (dříve 3.1) bylo „Současně a na stejném místě“ změněno na „Současně a za stejných podmínek expozice“.

    V ISO 105-A01 a ISO 105-A02 v kapitole 2 byla uvedena data vydání, ale nebyla dále citována v textu, protože nebyl uveden žádný odkaz na specifická ustanovení. Data vydání byla z kapitoly 2 vyjmuta. (Pro informaci, ISO 105-A01:1994 bylo revidováno na ISO 105-A01:2010.)

    ISO 105-B01:1994 bylo revidováno na ISO 105-B01:2014. Datum vydání (2014) bylo v kapitole 2 zachováno vzhledem k tomu, že bylo citováno jako specifická ustanovení.

    V 4.1 (dříve 3.1) byl odkaz na „ISO 105-B01:1994, 4.1.1“ změněn na ekvivalentní „ISO 105-B01:2014, 4.1.2“.

    V 6.4 (dříve 6.3) byl odkaz na „ISO 105-B01:1994, 6.1“ změněn na ekvivalentní „ISO 105-B01:2014, 6.1“.

    V příloze A v poznámce pod čarou byl odkaz na „ISO 105-B01:1994, 4.1.1“ změněn na ekvivalentní
„ISO 105-B01:2014, 4.1.2“ a odkaz na „ISO 105-B01:1994, 4.1.2“ byl změněn na ekvivalentní
„ISO 105-B01:2014, 4.1.3“.

    ISO 105-C01:1989 bylo revidováno na ISO 105-C10:2006. Změna čísla byla provedena v kapitole 2 a v 7.5 (dříve 6.5). V kapitole 2 bylo datum vydání vypuštěno, protože nebyly uvedeny žádné odkazy na specifická ustanovení.

    V kapitole 9 (dříve kapitola 8) byl rok vydání aktualizován na „ISO 105-B03:2017“.

Seznam všech částí souboru ISO 105 lze nalézt na webových stránkách ISO.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje metodu zamýšlenou pro zjišťování odolnosti barev textilií všech druhů, s výjimkou volných vláken, vůči působení povětrnostních vlivů, které se provádí při expozici venku.

POZNÁMKA Obecné informace o stálobarevnosti na světle jsou uvedeny v příloze A.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz