ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.020; 33.060.20                                                                                                                         Srpen 2018

Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Čidla pro detekci kovu a předmětů v kmitočtovém rozsahu 1 kHz
až 148,5 kHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

ČSN
ETSI EN 303 454
V1.1.1

87 5181

 

Short Range Devices (SRD) – Metal and object detection sensors in the frequency range 1 kHz to 148,5 kHz – Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy ETSI EN 303 454 V1.1.1:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard ETSI EN 303 454 V1.1.1:2018. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument stanovuje technické vlastnosti a metody měření čidel pro detekci kovu a předmětů v kmitočtovém rozsahu 1 kHz až 148,5 kHz.

Tento dokument pokrývá základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU za podmínek určených v příloze A.

Rozměr pro indukční smyčky pokryté tímto dokumentem je omezen na 3 m2.

Tento dokument nepokrývá jiná zařízení využívající kmitočtový rozsah pod 148,5 kHz, například ETSI EN 303 348 (indukční smyčka pro sluchově postižené v rozsahu 0 kHz až 20 kHz), ETSI EN 303 447 (indukční robotické sekačky).

Tyto typy rádiových zařízení jsou schopné provozu ve všech kmitočtových pásmech nebo v části kmitočtových pásem podle tabulky 1.

 


Národní předmluva

Termín „harmonizovaná norma“ uvedený v názvu ČSN je českým překladem termínu uvedeného v názvu evropské normy. V České republice se stává tato ČSN harmonizovanou ve smyslu § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn, přejímá-li plně
požadavky harmonizované evropské normy. Tuto skutečnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma vztahuje, a s odkazem na odpovídající harmonizovanou evropskou normu uveřejněnou v Úředním věstníku Evropské unie.

Informace o citovaných dokumentech

ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017 zavedena v ČSN ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017 (87 5026) Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Doporučení CEPT/ERC 70-03 nezavedeno

CEPT/ERC/REC 74-01 nezavedeno

ETSI EG 203 336 nezaveden

ETSI EN 303 348 zavedena v ČSN ETSI EN 303 348 V1.1.2 (87 0021) Systémy indukčních smyček určené na pomoc sluchově postiženým v kmitočtovém rozsahu 10 Hz až 9 kHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

ETSI EN 303 447 zavedena v ČSN ETSI EN 303 447 V1.1.1 (87 5180) Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Systémy indukčních smyček pro robotické sekačky v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 148,5 kHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

POZNÁMKY

1    Dokumenty CEPT jsou volně dostupné na internetové adrese Evropského komunikačního úřadu (ECO) http://www.ero.dk.

2    Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v zákaznickém centru ČAS.

Citované předpisy

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1483 ze dne 8. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES (2006/771/EC) o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu a zrušuje rozhodnutí 2006/804

Směrnice 2014/53/EU (2014/53/EU) Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (1999/5/EC).

Prováděcí rozhodnutí Komise C(2015) 5376 v konečném znění ze dne 4. srpna 2015 o normalizačním mandátu pro Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice a pro Evropský ústav pro telekomunikační normy v oblasti rádiových zařízení při podpoře směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady.

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 této evropské normy.

Upozornění na používání této normy

V této normě se používá zavedené označení logaritmické jednotky dBmA. Označení této jednotky podle           
ČSN IEC 60027-3:2004 má být dB (1 mA).

Vypracování normy

Zpracovatel: MAREŠKA Praha, IČO 86983555, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz