ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.020                                                                                                                                       Srpen 2018

Zemní práce při výstavbě potrubí

ČSN 73 3055

 

Earth works for pipelines

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 5

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 5

3......... Termíny, definice a značky............................................................................................................................................................ 5

3.1...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 5

3.2...... Značky................................................................................................................................................................................................ 6

4......... Obecné požadavky.......................................................................................................................................................................... 7

5......... Požadavky na zemní práce v projektové dokumentaci............................................................................................................ 8

6......... Výkopy pro potrubí........................................................................................................................................................................... 9

6.1...... Svahované výkopy.......................................................................................................................................................................... 9

6.2...... Pažené výkopy............................................................................................................................................................................... 10

6.3...... Šířka dna výkopů pro potrubí, objekty na potrubí a pracovního prostoru........................................................................... 10

6.4...... Zatřídění zemin a hornin.............................................................................................................................................................. 11

7......... Požadavky na zásypy výkopů pro potrubí................................................................................................................................ 12

7.1...... Společné požadavky.................................................................................................................................................................... 12

7.2...... Účinná vrstva.................................................................................................................................................................................. 13

7.3...... Hlavní zásyp................................................................................................................................................................................... 14

Příloha A (informativní) Klasifikace zemin z hlediska těžitelnosti.................................................................................................... 16

Příloha B (informativní) Přibližné sklony svahů výkopů..................................................................................................................... 19

Příloha C (informativní) Názvy, třídy, symboly a parametry hutnění zemin................................................................................... 20

Příloha D (informativní) Orientační hodnoty smykové pevnosti zemin........................................................................................... 23

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 25

Předmluva

Další informace

Tato norma zavádí, upravuje a doplňuje ustanovení pro provádění zemních prací při výstavbě potrubí, zejména vodovodů, stok, vodovodních a kanalizačních přípojek. Poskytuje informace umožňující postupovat v ČR jednotně při návrhu a výstavbě potrubí.

Do této normy byly přesunuty informace ze Změny Z1 ČSN EN 805 (75 5011) z ledna 2011 a ze Změny Z1 ČSN EN 1610 (75 6114) ze září 2010.

Souvisící ČSN a TNI

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 75 0101  Vodní hospodářství – Základní terminologie

ČSN 75 0150 Vodní hospodářství – Terminologie vodárenství

ČSN 75 0161 Vodní hospodářství – Terminologie v inženýrství odpadních vod

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum

ČSN EN 1594 (38 6410) Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar – Funkční požadavky

ČSN EN 12007-1 (38 6413) Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 1: Obecné funkční požadavky

ČSN EN 13286-46 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 46: Zkušební metoda pro stanovení součinitele stavu vlhkosti (MCV)

ČSN ISO 6707-1 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny

ČSN EN ISO 1452-1 (64 3185) Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nad zemí – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Všeobecně

ČSN EN ISO 1452-1 (64 3185) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení

ČSN EN ISO 14688-1 (72 1003) Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 1: Pojmenování a popis

ČSN EN ISO 14689-1 (72 1005) Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování hornin – Část 1: Pojmenování a popis

TNI prEN 16907-1 (72 1017) Zemní práce – Část 1: Zásady a obecná pravidla

TNI prEN 16907-2 (72 1017) Zemní práce – Část 2: Klasifikace materiálů

TNI prEN 16907-3 (72 1017) Zemní práce – Část 3: Stavební postupy

TNI prEN 16907-5 (72 1017) Zemní práce – Část 5: Kontrola kvality

Souvisící právní předpisy

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších změn

Souvisící technické podmínky

Technické podmínky Ministerstva dopravy ČR: TP 93 Návrh a provádění staveb pozemních komunikací s využitím popílků a popelů

Technické podmínky Ministerstva dopravy ČR: TP 138 Užití struskového kameniva do pozemních komunikací

Technické podmínky Ministerstva dopravy ČR: TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací

Technické podmínky Ministerstva dopravy ČR TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací

Technické podmínky Ministerstva dopravy ČR: TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN SWECO Hydroprojekt a. s., IČO 26475081, Ing. Richard Schejbal

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma uvádí principy pro navrhování a provádění zemních prací pro vodohospodářská potrubí uložená v zemi. Doplňuje a upřesňuje požadavky na projektovou dokumentaci, uvádí základní požadavky na tvar a zajištění výkopů pro potrubí a pro výkopy pro objekty na potrubí, a požadavky na obsyp a zásyp uloženého potrubí. Upřesňuje zatřiďování zemin a hornin při vykopávkách, a uvádí základní parametry zemin pro návrh a posouzení spolehlivosti výkopů a jejich zajištění.

Ustanovení normy se použije i při návrhu a provádění potrubí pro jiné účely, např. odvodnění komunikací, jiná potrubí nebo přípojky, pro která neexistují příslušné standardy, příp. pro návrh a provádění dalších objektů vodního hospodářství na řadech nebo stokách.

Norma neplatí pro práce prováděné pro uložení potrubí hornickým způsobem.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz